Авторефераты Қазақстан Республикасыстраница5/5
Дата25.06.2013
Размер0.69 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5

Диссертацияның негізгі мазмұны төмендегі басылымдарда жарияланды:
Монография, мемлекеттік стандарт, бағдарламалар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар, әдістемелік нұсқаулар

1 Үздіксіз кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесін сабақтастықпен басқару. Монография. -Алматы, 2010. - 264 б.

2 0621- Дәстүрлі өнер-жыр мамандығы бойынша негізгі жоғары білім беру мемлекеттік стандарты. - Алматы, 1998. (А.Н.Алматов, С.А.Ұзақбаева, С.Еламановамен авторлық бірлестікте).

3 «Педагогикалық колледж-университет» жүйесінде бастауыш сынып мұғалімдерін екі сатылы даярлау. / Бағдарлама-әдістемелік материалдар жинағы. - Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ АТО, 2008. - 58б.

4 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде білім беру қызметін ұйымдастырудың негізгі нұсқаулық құжаттары, - Қызылорда: Тұмар, 2003. - 344б.(Қ.А.Бисенов, С.И.Қошқаров, Ж.М.Майгелдиевамен авторлық бірлестікте).

5 Математика. /Бастауыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған оқу құралы. - Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2002. - 72б.

6 Систама рейтинговой оценки деятельности преподователей, кафедр и факультетов в Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата /Методическое указание. -Кызылорда, 2002. -33с. (в соавторстве: С.И.Кошкаров, Ж.М.Майгельдиева).

7 Кредиттік технология негізінде оқыту үдерісін ұйымдастыру /Әдістемелік нұсқау. - Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ АТО, 2009. - 37б. ( Б.А.Досжановпен авторлық бірлестікте).

8 Организация учебного процесса с использованием дистанционной образовательной технологии в КГУ им. Коркыт Ата /Методическое указание. -Кызылорда: ЦИТ КГУ им.Коркыт Ата, 2009. -36с. (в сооавторстве Ж.М.Майгельдиева, Б.А.Досжанов и др.).

Ғылыми мақалалар мен баяндамалар

9 Педагогикалық оқу орындарын реформалау- басты шара // Қазақстан мектебі. – 2000. - №1. – Б.42-44. (А.Ерназаров, А.Тоқбергеновпен авторлық бірлестікте).

10 К проблеме подготовки эпических певцов-сказителей (жырау) в вузах Республики Казахстан. //Университеты и общество. Сотрудничество университетов на рубеже веков: Материалы 1-ой международной научной конференции университетов стран СНГ и Балтии (МГУ им. М.В.Ломоносова). – М: Изд-во МГУ, 2001. – С.462-464 (А.Алматов в соавторстве).

11 К вопросу об организации контроля и оценки качества знании студентов в КГУ им. Коркыт Ата //Актуальные проблемы повышения качества высшего профессионального образования: Материалы республиканской научно-практической конференций - Кызылорда, 2002. - С.46-49. (Ж.М.Майгелдиева в соавторстве).

12 Проблемы методического обеспечения реализации непрерывного многоуровневого профессионально-педагогического образования в Вузах Казахстана // Педагогическое образование и наука. Научно-методический журнал МАНПО. – Москва, 2003. - №2. - С.26-33.


13 О некоторых вопросах внедрения системы контроля и оценки качества образовательного процесса // Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі: стратегиясы, технологиясы мен проблемалары: Халықар. ғыл. теор. конф. материалдары - Тараз, 2003. - Б.48 – 54. (Қ.А.Бисеновпен авторлық бірлестікте).

14 О состоянии подготовки будущих учителей с высшим образованием на базе среднего профессионального образования //Вестник КГУ им. Коркыт Ата. –Кызылорда, 2005. - №1(19). – С.116-117.

15 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің орта және жоғары кәсіби деңгейдегі үздіксіз екісатылы педагогикалық даярлығының бағдарламалық ерекшеліктері туралы // Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы. – Қызылорда, 2005. - №2(20). – Б.86-88.

16 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін екі сатылы « педколледж-университет» жүйесінде және қысқартылған мерзімде даярлау бағдарламаларының ерекшеліктері жайлы // Коркыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы. –Қызылорда, 2005. - №1(19). – Б.117-119.

17 Колледж бен жоғары оқу орындарында қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруда болашақ бастауыш сынып мұғалімдері дайындығының сабақтастығы жөнінде // Қоркыт Ата атындағы ҚМУ Хабаршысы. –Қызылорда, 2005. - №1(19). – Б.100-106. (Л.Өтеповамен авторлық бірлестікте).

18 Особенности программного содержания методико-математической подготовки будущих учителей начальных классов в условиях непрерывной системы профессионального образования. // Вестник КГУ им.Коркыт Ата. – Кызылорда, 2005. - №20. - С.79-81. (в соавторстве: Т.Ж.Есенбаев, Л.Утепова).

19 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдері дайындығын сапа тұрғысынан шешудің қоғамдық маңызы //ХХІ ғасырдағы қазақ мектебі: бүгіні мен болашағы: Халықаралық ғылыми теориялық конференцияның материалдары – Алматы: Қаз.Мем.Қыз.пед.унив, 2006. - Б.452-459 (Л.Өтеповамен авторлық бірлестікте).

20 Проблемы непрерывной многоступенчатой подготовки будущих учителей в системе “Колледж – Вуз” // Вестник КазНУ им.Аль Фараби. – Алматы. - 2006. - №2(18). - С.3-8. (В соавторстве с Л.Утеповой).

21 Орта және жоғары кәсіби білім беру мекемелерінде мамандар даярлауды үздіксіз көпдеңгейлі білім бері жүйесіне көшірудің проблемалары жөнінде // «Қайнар» университетінің хабаршысы. –Алматы, 2006. - №3/2. – Б. 95-99.

22 Бастауыш сынып мұғалімдерін даярлаудағы колледж бен университеттің білім беру қызметінің үйлесімділігі. //Бастауыш мектеп. - 2006. - №8,9. - Б.12-15.

23 Болашақ мұғалімдерді үздіксіз көпдеңгейлі білім беру жүйесінде даярлауды ұйымдастырудың құрылымдық ерекшеліктері жөнінде // Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен білімі: Республикалық ғылыми журнал. – Шымкент, 2006. - №2(51). – Б.32-35.

24 Үздіксіз кәсіби педагогикалық білім беру жүйесінде жоғары білімді бастауыш сынып мұғалімдерін даярлаудағы педагогикалық практиканы ұйымдастырудың ерекшеліктері //Үздіксіз кәсіби білім беру: проблемалары мен перспективасы: Республикалық ғылыми практикалық конференция. – Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2006. - Б.218-221.

25 О диверсификации непрерывного профессионо-педагогического образования // Вестник КГУ им коркыт Ата. - 2006.- №1(21). - С.95-98.

26 Преемственность управления подготовкой учителя в системе непрерывного профессионально-педагогического образования как научная педагогическая проблема. // Вестник КГУ им. Коркыт Ата. - 2006. - №1(21). - С.98-101.

27 Психолого-педагогические условия преемственности управления подготовкой учителя в системе непрерывного профессионально-педагогического образования //Вестник КГУ им.Коркыт Ата. 2006. - №2(22).-С.141-144. (Б.К.Момынбаев в соавторстве).

28 Сущность управления подготовкой учителя в системе непрерывного профессионально-педагогического образования // Наука и образование южного региона: Республиканский научный журнал, Шымкент, 2006. -№5(54). –С.25-29.

29 Үздіксіз педагогикалық білім беру үдерісінде көпдеңгейлі академиялық және жоғары кәсіби педагогикалық білім беруді басқарудың үйлесімді жүйесі жөнінде // Непрерывное профессиональное образование: проблемы и перспективы: Республиканская научнно-практическая конференция. – Кызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2007. –Б.12 -15.

30 Основные тенденции развития управления подготовкой учителя в системе непрерывного профессионально-педагогического образования //Вестник Евразийского гуманитарного института. – Астана, 2007. - №1. – С.118-123.

31 Методологические основы преемственности управления подготовкой учителя в системе непрерывного педагогического образования //Вестник Евразийского Гуманитарного института. – Астана, 2007. - №2. - С.112-115.

32 Закономерности и принципы преемственности управления подготовкой учителя в системе непрерывного педагогического образования // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Cерия «Педагогические науки». – Алматы, 2007. - №1(20). – С.26-30.

33 Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінде мұғалімдер даярлауды басқару сабақтастығының моделі жөнінде // Вестник МКТУ им.Х Яссауи, Туркестан, 2007. -№1(60). –С.162-168 (Б.Момынбаев в соавторстве).

34 Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінде мұғалімдер даярлауды басқару сабақтастығын жүзеге асырудың технологиясы жайлы. // Вестник Каз НПУ им Абая. – Алматы, 2007. - №1(13). – С.64-68.

35 Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі мамандар даярлаудың сабақтастығы мен оны басқарудың арасындағы өзара байланыстар жөнінде // Педагогикалық оқу орындарында құзіреттілік білім беруді жүзеге асырудың өзекті мәселелері: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Орал: БҚМУ, 2007.- Б.162-165 (Л.Утепова в сооавторстве).

36 О стандартах уровней непрерывного профессионального образования и их значение для разработки содержания подготовки специалистов // Валихановские чтения: Международная научно-практическая конференция. – Кокшетау: КГУ им. Ш.Валиханова, 2007. –С.347-35. (Л.Утепова в соавторстве).

37 Методические рекомендации к разработке содержания высшего профессионально-педагогического образования на базе среднего профессионального в условиях непрерывной системы образования. //Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки». – Алматы: КазНПУ им.АБАЯ, 2007.- №2(14). – С.80-83.

38 Разработки содержания ускоренной подготовки учителей начальных классов в вузах на основе имеющегося среднего профессионального образования. // Дошкольное и начальное образование: современное состояние, тенденции и проблемы развития. Материалы международной научно-практической конференций.–Алматы:КазГосЖенПУ,2007.-С.539-547.

39 Совершенствование организаций непрерывного профессионального образования в условиях вхождения в единое образовательное пространство //Использование информационных и инновационных технологий в системе непрерывного профессионального образования. Материалы международной научно-практической конференции. –Кызылорда: КГУ им. Коркыт Ата, 2007.- С.3-10.

40 Kazakistandaki kesintisiz pedaqojik egitim system ve bunun yonetim duzeniyle ilqili meseleler // Turk dunyasi arastirmalari.-Istanbul, 2008/174. Mayis – Haziran.- Б.195-201.

41 Үздіксіз кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесін басқарудың теориясы мен практикасы //Білім-Образование. Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал. – Алматы. - 2009. - №5-1 (47) –Б.92-95.

42 Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесін басқару сабақтастығының тиімділігі жайлы // Профессионал-Кәсіпкер. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. –Алматы. - 2009. -№12(79) –Б.17-19.

43 Үздіксіз кәсіби-педагогикалық білім беруді басқаруда білім беру жүйесінің вариативтілігі мен сабақтастығын қамтамасыз ету. // Профессионал-Кәсіпкер. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. –Алматы. - 2009. -№11(78) –Б.32-34.

44 Информационное обеспечение учебного процесса с помощью дистанционной образовательной технологии в условиях непрерывной системы образования //Сборник трудов 2-й международной научно-практической конференций «Образование и наука без границ» Том 11. – Польша. -2009.- С24-28. (К.Дауренбеков в соавторстве).

45 Опыт использования дистанционных образовательных технологий в учебном процессе вуза при кредитной системе обучения //Качество. Инновации. Образование. Научно-практический журнал. – М. - 2010. -№2 С21-25.

1   2   3   4   5

Похожие:

Авторефераты Қазақстан Республикасы iconАвторефераты қазақстан Республикасы

Авторефераты Қазақстан Республикасы icon2012 жылғы 15 қантарға тағайындалған
Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауына және Қазақстан Республикасы мәслихаттарының сайлауына Қазақстан...
Авторефераты Қазақстан Республикасы iconЕскенова Айнур Ерболовна Кедейшілікпен күресу мәселесі мен Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру деңгейін арттыру 6М050600 Экономика Магистерлік диссертация
Кедейшілікпен күресу мәселесі мен Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру деңгейін арттыру
Авторефераты Қазақстан Республикасы iconС. Д. Асфендияров атындағЫ
«Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына өткізілген іс-шаралар бойынша есеп» туралы
Авторефераты Қазақстан Республикасы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 қыркүйектегі №1198 Қаулысы
Телерадио хабарларын тарату мақсаты үшiн жиiлiктердiң белдеулерiн, радиожиiлiктердi (радиожиiлiк арналарын) бөлу қағидаларын бекіту...
Авторефераты Қазақстан Республикасы iconДиссертация ғылыми жетекші: педагогика ғылымдарының докторы, профессор А.Ғ.Қазмағамбетов Қазақстан Республикасы
Студенттердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда халықтық педагогика идеяларын пайдаланудың педагогикалық шарттары
Авторефераты Қазақстан Республикасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «парасат» Ұлттық Ғылыми-технологиялық холдингі ұлттық АҚпараттандыру орталығЫ
Білім беруді ақпараттандыру саласындағы терминдер мен оның анықтамаларының қазақ тіліндегі педагогикалық сөздігі
Авторефераты Қазақстан Республикасы iconРешением Общего Собрания оюл «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация»
«Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы», «Құрметті энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы»,...
Авторефераты Қазақстан Республикасы iconТатарстан республикасы конституция судының 2009 елда башкарган эше турында мәгълүмат
Татарстан Республикасы хокукый системасында Татарстан Республикасы Конституциясенең өстенлеген һәм турыдан-туры гамәлдә булуын хуплау...
Авторефераты Қазақстан Республикасы iconБакы шящяри, 12 август 1999-жу ил
«Мядяниййят щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун тятбиг едилмяси барядя» Азярбайжан Республикасы Президентинин 1998-жи ил...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org