Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. ЛьвівСкачать 486.08 Kb.
страница1/5
Дата19.08.2013
Размер486.08 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5


№5(107) 2010
ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гузар Уляна Євгенівна,

аспірант Інституту регіональних

досліджень НАН України, м. Львів
79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4
Наукові інтереси:

Демографія, економіка праці,

економіка знань
У.Є. Гузар

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПОЗИЦІЙ СИНЕРГЕТИЧНОГО, ДЕОНТОЛОГІЧНОГО І ДУХОВНОГО ПІДХОДІВ

У статті визначено теоретичні основи категорій «синергетика», «деонтологія», «духовність» та особливості процесу здійснення трудової діяльності з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів. Запропоновано схему підвищення ефективності трудової діяльності.

Ключові слова: трудова діяльність, синергетика, біфуркація, деонтологія, духовність.

Рис. 1. Літ. 10.

У.Е. Гузар

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПОЗИЦИЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО, ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ПОДХОДОВ

В статье определены теоретические основы категорий «синергетика», «деонтология», «духовность» и особенности процесса осуществления трудовой деятельности с позиций синергетического, деонтологического и духовного подходов. Предложена схема повышения эффективности трудовой деятельности.

Ключевые слова: трудовая деятельность, синергетика, бифуркация, деонтология, духовность.

U.Y. Guzar

LABOUR ACTIVITY FROM THE VIEWPOINTS OF SYNERGIC, DEONTOLOGICAL AND SPIRITUAL APPROACHES

The article defines the theoretical grounds of the categories "synergetics", "deontology", "spirituality" and the peculiarities of labour activities from the viewpoints of the synergic, deontological and spiritual approaches. The scheme of increasing the efficiency of labour activity is offered.

Keywords: labour activity; synergetics; bifurcation; deontology; spirituality.

Стаття надійшла до редакції 25.01.2010.


Марцин Володимир Степанович,

завідувач кафедри фінансів Львівського банківського

інституту Національного банку України,

доктор економічних наук, професор,

академік Академії наук вищої школи України
79000, м. Львів, вул. Січових стрільців, 11
Наукові інтереси:

Економічні проблеми трансформації суспільства

В.С. Марцин

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ЦІНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

У статті розглянуто суб'єкти макроекономічного регулювання, відповідні фінансові органи та інститути, що мають чітко орієнтуватися в існуючій системі ціноутворення. Досліджено механізм трансформації функцій ціни з використанням їх як інструменту забезпечення ринкових перетворень, спрямованих на подальший соціально-економічний розвиток.
Акцентовано увагу на трансформації функцій ціни на мікроекономічному рівні (фірма, підприємство), окреслено можливі ризики, які вимагають більш ретельного аналізу рівня цін в умовах загострення конкурентної боротьби. Також обґрунтовано, що процес ціноутворення – це завжди плановий, прогнозний процес, спрямований у майбутнє.


Ключові слова: трансформаційні процеси, функції ціни, ринкові перетворення, ринки збуту, стратегія підприємства, міра вартості, масштаб цін, ринкова ціна, антиінфляційна політика.

Літ. 19.

В.С. Марцин

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЦЕНЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В статье рассмотрены субъекты макроэкономического регулирования, соответствующие финансовые органы и институты, которые должны четко ориентироваться в существующей системе ценообразования. Исследован механизм трансформации функций цены с использованием их как инструмента обеспечения рыночных преобразований, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие. Акцентировано внимание на трансформации функций цены на микроэкономическом уровне (фирма, предприятие), отмечены возможные риски, которые требуют более тщательного анализа уровня цен в условиях обострения конкурентной борьбы. Также обосновано, что процесс ценообразования – это всегда плановый, прогнозный процесс, направленный в будущее.

Ключевые слова: трансформационные процессы, функции цены, рыночные преобразования, рынки сбыта, стратегия предприятия, мера стоимости, масштаб цен, рыночная цена, антиинфляционная политика.

V.S. Martsyn

PRICE FUNCTIONS' TRANSFORMATION UNDER MARKET TRANSITION

The article considers the subjects of macroeconomic regulation, corresponding financial bodies and institutions that are to be aware of the current pricing system. The mechanism of the price functions' transformation which uses prices as an instrument of market reforms aimed at further socioeconomic development is studied. Special attention is paid to the price functions' transformation on the microeconomic level (a firm, an enterprise); potential risks are outlined because they require a more thorough analysis of the price level under the conditions of the competition aggravation. It has been also grounded that the process of pricing is always a planning and a forecasting one, and is directed into the future.

Keywords: transformation processes; price functions; market reforms; outlet markets; enterprise strategy; measure of value; scale of prices; market price; anti-inflationary policy.

Стаття надійшла до редакції 12.02.2010.


Шведюк Оксана Василівна,

аспірант Держаної установи "Інститут економіки та

прогнозування НАН України", м. Київ
01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 26
Наукові інтереси:

Мережеві структури в економіці

О.В. Шведюк

ВИЗНАЧЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ СТРУКТУРИ ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення мережевих структур, запропоновано власне оригінальне визначення мережевих структур в економіці з точки зору еволюції ринкової структури та дезорганізації ієрархічної структури.

Ключові слова: мережева структура, дезорганізація вертикальних структур, еволюція ринкової структури.

Табл. 1. Літ. 12.

О.В. Шведюк

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ КАК СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ КООРДИНАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье сделан анализ главных теоретических подходов к определению сетевых структур в экономике, предложено собственное оригинальное определение сетевых структур в экономике с точки зрения эволюции рыночной структуры и дезорганизации иерархической структуры.

Ключевые слова: сетевая структура, дезорганизация вертикальных структур, эволюция рыночной структуры.

O.V. Shvedyuk

DEFINING NETWORK STRUCTURE AS A CONTEMPORARY FORM OF ECONOMICAL ACTIVITIES COORDINATION

The article carries out the analysis of major theoretical approaches to defining the network structure in economics; author's own definition of network structures in economics is proposed from the viewpoint of market structure evolution and disorganization of the hierarchical structure.

Keywords: network structure; disorganization of the hierarchical structures; evolution of the market structure.

Стаття надійшла до редакції 26.01.2010.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Котляревська Наталія Сергіївна,

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку

Національного університету державної податкової

служби України, м. Ірпінь, Київська обл.
08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31
Наукові інтереси:

Облік лісових ресурсів

Н.С. Котляревська

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: РОЗВИТОК І ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

У статті розглянуто історичні події, які вплинули на становлення лісового господарства України. Висвітлено основні економічні проблеми та перспективи реформування сучасного лісового господарства на засадах сталого розвитку.

Ключові слова: лісівництво, лісове господарство, удосконалення лісогосподарського виробництва, облік лісових площ.

Табл. 1. Літ. 10.

Н.С. Котляревская

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ: РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В статье рассмотрены исторические события, повлиявшие на становление лесного хозяйства Украины. Освещены основные экономические проблемы и перспективы реформирования современного лесного хозяйства на принципах устойчивого развития.

Ключевые слова: лесоводство, лесное хозяйство, совершенствование лесохозяйственного производства, учет лесных площадей.

N.S. Kotlyarevska

FORESTRY OF UKRAINE: ITS DEVELOPMENT AND CURRENT PROBLEMS

The article considers the historic events which have influenced the development of the forestry of Ukraine. Major economic problems are covered as well as the prospects of the contemporary forestry reformation basing on the principles of steady development.

Keywords: forest growing; forestry; development of the forestry production; forest areas accounting.

Стаття надійшла до редакції 23.12.2009.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Акімова Олена Володимирівна,

завідувач кафедри обліку й аудиту Донбаської державної

машинобудівельної академії, м. Краматорськ,

кандидат економічних наук, доцент
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72
Наукові інтереси:

Бюджетування, збалансована система показників,

людський капітал на промислових підприємствах


Каменська Оксана Олексіївна,

аспірант кафедри обліку й аудиту Донбаської державної

машинобудівельної академії, м. Краматорськ
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72
Наукові інтереси:

Бюджетування, збалансована система показників,

людський капітал на промислових підприємствах

Е.В. Акимова, О.А. Каменская

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СБАЛАНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В статье проанализованы проблемы управления человеческим капиталом в системе стратегического развития промышленного предприятия. Раскрыта сущность сбалансированной системы показателей как эффективного инструмента стратегического управления человеческим капиталом. Предложены реализация процесса каскадирования сбалансированной системы показателей на нижестоящие уровни предприятия и механизм управления человеческим капиталом при помощи персональных сбалансированных систем показателей четырех категорий персонала.

Ключевые слова: стратегия, персональная сбалансированная система показателей, человеческий капитал, процесс каскадирования, ключевой показатель эффективности, работник, персонал.

Рис. 3. Лит. 11.

О.В. Акімова, О.О. Каменська

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ЗБАЛАНСОВАНИХ СИСТЕМ ПОКАЗНИКІВ

У статті проаналізовано проблеми управління людським капіталом у системі стратегічного розвитку промислового підприємства. Розкрито сутність збалансованої системи показників як ефективного інструменту стратегічного управління людським капіталом. Запропоновано реалізацію процесу каскадування збалансованої системи показників на нижчі рівні підприємства і механізм управління людським капіталом за допомогою персональних збалансованих систем показників чотирьох категорій персоналу.

Ключові слова: стратегія, персональна збалансована система показників, людський капітал, процес каскадування, ключовий показник ефективності, працівник, персонал.

E.V. Akimova, O.A. Kamenskaya

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE BY MEANS OF PERSONAL BALANCED SCORECARDS

The article analyzes the problems of human capital management within the system of strategic development of an industrial enterprise. The essence of the balanced scorecard is revealed as an effecient instrument of the human capital strategic management. Realization of the cascading process for the BSC onto the lower levels of an enterprise is offered as well as the mechanism of human capital management by means of the personal balanced scorecards for the four categories of personnel.

Keywords: strategy; personal balanced scorecard; human capital; process of cascading; key index of efficiency; an employee; personnel.

Стаття надійшла до редакції 22.01.2010.


Артімонова Ірина Вікторівна,

асистент кафедри маркетингу та фінансово-

комерційного управління Білоцерківського

національного аграрного університету
19100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Соборна, 1/8
Наукові інтереси:

Формування та розвиток системи агромаркетингу

І.В. Артімонова

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ*

У статті висвітлено зміст ефективності системи агромаркетингу, визначено чинники, які забезпечують ефективне функціонування системи агромаркетингу. Проаналізовано методичні засади оцінки ефективності управління маркетингом на підприємстві. Запропоновано систему показників ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Ключові слова: агромаркетинг, потенціал підприємства, маркетинговий кооператив, комплекс маркетингу, ефективність.

Форм. 2. Літ. 10.

И.В. Артимонова

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье освещена суть эффективности системы агромаркетинга, определены факторы, которые обеспечивают эффективное функционирование системы агромаркетинга. Проанализированы методические основы оценки эффективности управления маркетингом на предприятии. Предложена система показателей эффективности управления маркетинговой деятельностью предприятия.

Ключевые слова: агромаркетинг, потенциал предприятия, маркетинговый кооператив, комплекс маркетинга, эффективность.

I.V. Artimonova

METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF MARKETING ACTIVITIES EFFICIENCY AT AGRARIAN ENTERPRISES

The article reveals the essence of the agromarketing system efficiency and determines the factors which provide the effecient functioning of the agromarketing system. Methodical grounds for the efficiency estimation of the marketing management at an enterprise are analyzed. The efficiency indices system for the marketing activity of an enterprise is offered.

Keywords: agromarketing; enterprise potential; a marketing cooperative; marketing complex; efficiency.

Стаття надійшла до редакції 13.01.2010.

Верба Вероніка Анатоліївна,

докторант Київського національного економічного

університету імені Вадима Гетьмана,

кандидат економічних наук, доцент
03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1
Наукові інтереси:

Управління розвитком компанії, обґрунтування,

розробка і впровадження проектів розвитку,

управління консалтинговою діяльністю

Гребешкова Олена Миколаївна,

доцент кафедри стратегії підприємств, докторант
  1   2   3   4   5

Похожие:

Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconВідомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 20 рік
Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення...
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconЛитература: Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. К., 2001
Охватывает все возможные разновидности идеологий, что и определяет ожесточенность борьбы идей на политической арене
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconУрок усвоения новых знаний Цель
Громадянська війна та іноземна воєнна інтервенція (1918-1920) // Історія України. Курс лекцій. ХХ ст Ч. П. – К., 1992
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconБюлетень західного наукового центру 2008 Бюлетень Західного наукового центр
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий...
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconДержавний стандарт україни будівельні матеріали
Технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" за участю Українського науково-дослідного І проектно-конструкторського...
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconМіністерство культури І туризму україни інформаційний збірник про умови вступу до Луганського державного інституту культури І мистецтв
Головною метою факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців у напрямку музичного мистецтва і культури
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconПодход развивается в проекте eContent, который направлен на обработку естественно-языковой текстовой информации
Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40, Інститут програмних систем нан україни
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconКодекс україни розділ I загальні положення глава Основи державної митної справи Стаття Законодавство України з питань державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconКодекс україни розділ I. Загальні положення Глава Кримінальне процесуальне законодавство України
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством
Економічна теорія та історія економічної думки гузар Уляна Євгенівна, аспірант Інституту регіональних досліджень нан україни, м. Львів iconМіністерство культури і туризму України Національна музична академія України імені
Рожок В. І. – доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України, ректор нмау ім. П. І. Чайковського (голова)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org