Абовяна armenian state pedagogical university after kh. AbovyanСкачать 134.9 Kb.
Дата27.08.2013
Размер134.9 Kb.
ТипДокументы
Խ.ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ Х. АБОВЯНА

ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY AFTER KH. ABOVYAN


ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտական հանդես


СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Научный журнал
1 (1)

ԵՐԵՎԱՆ 2011
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1 (1)

Հիմնադիր՝
Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն: Գրանցման վկայական 03Ա058062, տրված 24.12.2002թ.:
Խմբագրական խորհուրդ
Միրզախանյան Ռուբեն - Խմբագրական խորհրդի նախագահ

Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ռեկտոր, պատմ. գիտ. դոկտ., պրոֆ.


Կարապետյան Վլադիմիր - Գլխավոր խմբագիր

հոգեբան. գիտ. դոկտ., պրոֆ.


Հովյան Գոհար - Պատասխանատու քարտուղար

մանկ. գիտ. թեկն., դոց.

Ազարյան Ռոբերտ (մանկ. գիտ. դոկտ., պրոֆ.), Բաբայան Հա¬րություն (հոգեբ. գիտ. թեկն., պրոֆ.), Գևորգյան Սրբուհի (հոգեբ. գիտ. դոկտ., պրոֆ.), Գրիգորյան Ստեփան (բժշկագիտ., դոկտ., պրոֆ.), Դանիելյան Կոնստանտին (բժշկագիտ. դոկտ., պրոֆ.), Զոհրաբյան Զաբելլա (մանկ. գիտ. թեկն., դոց.), Կարապետյան Սիրանուշ (մանկ. գիտ. թեկն., դոց.), Փալիկյան Սպարտակ (կենսաբ. գիտ. թեկն., դոց.), Սարատիկյան Լիլիթ (մանկ. գիտ. թեկն., դոց.), Սարուխանյան Կիմ (մանկ. գիտ. թեկն.), Վարդանյան Կամո (հոգեբ. գիտ. թեկն., դոց.),

Արտերկրից.

Базаров Тахир Ясупович, (проф. МГУ), Болтивец Сергей Иванович, (докт. психолог. наук, проф., Украина), Зобков Валерий Александрович – (докт. психол. наук, проф. г.Владимирск), Мазилов Владимир Александрович – (докт. психол. наук., проф, г. Ярославск), Моргунов Евгений Борисович (докт. психолог. наук, проф., г. Москва), Морозов Александр Владимирович – (докт. пед. наук, проф., г.Москва), Назаров Владимир Александрович – (докт. психол. наук., проф., г. Иваново), Турчин Анатолий Степанович (канд. Психол. наук, доц., г. Иваново), Фетискин Николай Петрович – (докт. психол. наук., проф., г. Кострома).


Պարբերականը նպատակ ունի նպաստել մեր երկրի բարձրագույն, հատուկ մանկավարժական կրթական համակարգի հետագա զարգացմանը, ժամանակակից հատուկ մանկավարժության, վերականգնողական հոգեբանության հիմնախնդիրների լուսաբանմանը, կատարելագործման ոլորտի տեխնոլոգիական և տեսափորձարարական հետազոտություններով հոգեբանամանկավարժական գիտությունների կայացման գործընթացներին նոր որակ հաղորդելուն:

Գիտական պարբերականը նախատեսված է հատուկ մանկավարժների, հոգեբանների, բարձրագույն կրթության համակարգում, հատուկ դպրոցների և հաստատությունների բնագավառում աշխատող մասնագետների, ինչպես նաև` հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ծնողների և հատուկ կրթություն ստացող ուսանողների և մագիստրոսների համար:

Մեր հասցեն՝ Երևան, Տիգրան Մեծի 17, հեռ. 58-20-79

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն С О Д Е Р Ж А Н И Е

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
Խ.ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐ, ՊՐՈՖ. Ռ. ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔԸ ---------- 5
Գրիգորյան Ա.Գ.- ԴԻՍԼԵՔՍԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ------------7

Григорян А.Г.- ПРОФИЛАКТИКА ДИСЛЕКСИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ---------------------------------------------------------7
Հարությունյան Մ.Ս.- ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԱԹՎԱԾՈՎ ԵՐԵԽԱՅԻ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ--------------------------------------------------------------------------------12

Арутюнян М. Р.-ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СЕМЬЕ ---------------------12
Հովհաննիսյան Ռ.Ս. ՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ

ԱԼԱԼԻԱՅՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ--------------------------------------------------------19

Оганнесян Р.С.- СКАЗКАТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АЛАЛИЕЙ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
Հովյան Գ.Ռ.- ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽՈՍՔԻ ՀՈԳԵԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ժԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԼՈԳՈՊԵԴԻԱՅՈՒՄ-------------------------------------------------------------------------------------22

Овян Г.Р.- ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛОГОПЕДИИ---------------22
Մաիլյան Ա. Վ. - ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ--------------------------------------------------------------------------26

Маилян А. В.-РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЬЯМИ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ-----------------------------------------------------------------------------------------------------26
Միքայելյան Մ. ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆ. ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ--------------------------------31

Микаелян М.А. Опыт психологического анализа взаимоотношений семьи и ребенок с особыми нуждами---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
Մուրադյան Ս.Վ. ՏԵՍՈՂՈԻԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ--------------------------------------------------39

Мурадян С.В. СОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39
Պոկրովսկայա Ս.Վ., Տուրչին Ա.Ս. ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ--------------------------------------------------------------------------------------------------------42

Покровская С.В., Турчин А.С. ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ОСВОЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42
Պոպել Ն.Վ., Վինոգրադովա Ս.Վ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՄԻՆԻՄԱԼ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ-------------------48

Попель Н.В., Виноградова С.Г. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С МИНИМАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА………………………………….48
Սարատիկյան Լ.Հ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ--------------------------------------------------------------------------------------------51Саратикян Л.А. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА---------------------------------------------------------------------------------------------------51
Սվաջյան Ա.Հ. ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ-------------------------------------56

Сваджян А.О.-УЧАСТИE РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ------------------------------------------------- 56
Տաշինա Տ.Մ., Սեմենո Ա.Ա.ՇՏԿՈՂԱԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՓՈՐՁ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------62

Ташина Т.М., Семено А.А.-КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62
Ֆադինա Գ.Վ., Ակուլովա Տ.Ն. ՙՌԻՍԿԻ ԽՄԲԻ՚ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ՇՏԿՈՂԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ---------------------------------------------------------------66

Фадина Г.В., Акулова Т.Н. КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКАե---------------------------------------------------------------------------------------------------66

կՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՎԻ ՀԱՐՑԵՐ
Ասատրյան Ա. Ժ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ------------------------------------------------------------------------------------------------------72

Асатрян А.. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ НА РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ----72
Բեկմուրադով Բ.Ա., Ցվետկովա Վ.Ե., Պետրիկովա Ն.Ն. ԳՈՐԾԻՄԱՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԲՈՒՀԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ---------------------------------------------------------76

Бекмуратов Б. А. Цветкова В. Е. Петрикова Н.Н. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В

СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ------------------------------------------------------------------76

Կարապետյան Վ.Ս.- ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ-------------- 80

Карапетян В.С. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ-----------------------------------------80
Հախվերդյան Ն. ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿՑԱԿԱՆ ՈՃԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ-----------------------------------------------------------------------------------------89

Ахвердян Н. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМБИНАТОРНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ-----------------89
Մեհրաբյան Մ.Վ.- ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ---------------99

Меграбян М.. -БОРЬБА ПРОТИВ ТРАФФИКИНГА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ-----------------------------99
Յուրևա Ե.Ա. ՀԱՄԵՄԱՏԱ-ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԷԹՆՈՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՖԵՐԻ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ-------------------------------------------104

Юрьева Е.А.-СРАВНИТЕЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТНОПЕДАГОГИКА

В БОРЬБЕ С МИФАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ-----------------------------------------------------------------------104
Պետրոսյան Հ.Գ. ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՎԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐՈՇ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ------------------------------------------------115

Петросян А. Г. НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ -------------------------------------------------------------------------------------115
Պոդոլյան Մ.Ա., Ռասկումանդրինա Մ.Ե ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԱՆՈՐԵՔՍԻԱՅԻ ՀԱԿՄԱՄԲ ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ----------------------------------------------------------------123

Подолян М.А., Раскумандрина М.Е. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ДЕВУШЕК, СКЛОННЫХ К НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ---------------------------------------------------------------123
Փեյմանե Նեմաթի .- ԻՐԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՍԵՌԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ-----------------------------------------------------------------------------127

Пеймане Немати.- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ИРАНСКИХ ЖЕНЩИН,

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СЕКСУАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ-------------------------------------------------------------127

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒՅԹՈՒՆ
Գիտական հանդես

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
Íàó÷íûé æóðíàë
Համարի թողարկման պատասխանատուներ են

գլխավոր խմբագիրը և պատասխանատու քարտուղարը
Հրատարակչական տեղեկատվական էջերի ձևավորումը`

Տ. Ավագյանի

Մ. Քոչարյանի
Շապիկի ձևավորումը` Վ. Խառատյանի

Ստորագրված է տպագրության 15. 02. 2011թ

Թուղթ A4

Տպագրությունը` ՙՌիզոգրաֆ՚ եղանակով

Տպագր. 8,4մամուլ


Տպաքանակը` 120 Գինը` պայմանագրային

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ՙՄանկավարժ՚ հրատարակչություն

Երևան, Կենտրոն, Տիգրան Մեծի 17:

Похожие:

Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconА. Kozhevnikova
А. Kozhevnikova, Assoc. Prof of the Department of English for Humanities (Samara State University), Member of Board of Experts for...
Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconБанк данных по нормальной физиологии Balbatun, A. A
Текст] : практикум / A. A. Balbatun, V. V. Zinchuk; Educational Institution "Grodno State Medical University". Гродно : Изд-во Гргму,...
Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconОсень 2011 St. Petersburg State Politechnical University, School of Innovation Science Course Innovation Theory -multiple Criteria Decision Analysis Instructor: Dr. Nikolai Bobylev Autumn 2011

Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconБанк данных по инфекционным болезням tsyrkunov, Vladimir Maksimovich
Текст] : monograph / V. M. Tsyrkunov, M. I. Hleif; Ministry Public Health of the Republic of Belarus, Establishment of Education...
Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconБанк данных по медицинской биологии и общей генетике bekish, Osvald-Yan Leonovich
Текст] : textbook for students of higher educational establishments / O. Y. L. Bekish; translation from Russian by A. A. Bobr; [Vitebsk...
Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconUral State University Полнотекстовый поиск, clb-дерево, поисковые системы, инвертированные файлы. Рассматриваются задачи поиска в большом объеме текстов и их решение
Рассматриваются задачи поиска в большом объеме текстов и их решение с использованием ранее предложенной автором новой структуры данных...
Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconThe study was conducted by researchers at the University of Granada and the Virgen de las Nieves University Hospital in Granada between 2005 and 2008, and
Данная классификация позволяет врачам воздействовать на области наиболее высокой степени риска при повторном проявлении симптомов....
Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconПочему утопающий в зелени город потерял свой облик?
Если раньше мусорные баки стыдливо прятались во дворах, то сегодня они гордо красуются на центральных улицах, например, на перекрестке...
Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconJames Chandlеr. Romantic Historicism and Nation State… Раздел I

Абовяна armenian state pedagogical university after kh. Abovyan iconСерж: я играл на клавишных в составе армянской альтернативный группы под названием Forever Young. Шоу отыграли в Голливуди, в Armenian Center. Тогда мне было около двадцати лет
Не ручаюсь за орфографию, пунктуацию…а может быть даже лексику, ибо перевод сделан на одном дыхании
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org