Программа международной научной конференции "Функциональный анализ и его приложения" 2-5 октября 2012 годСкачать 354.94 Kb.
страница1/5
Дата03.07.2014
Размер354.94 Kb.
ТипПрограмма
  1   2   3   4   5


Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

L.N. Gumilyov Eurasian National University
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалы

Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Kazakhstan Branch of Lomonosov Moscow State University
"Функционалдық анализ және оның қолданылулары"

халықаралық ғылыми конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫ

2-5 қазан 2012 жыл

ПРОГРАММА

международной научной конференции

"Функциональный анализ и его приложения"

2-5 октября 2012 год

PROGRAM

of the International Scientific Conference

Functional Analysis and its Applications”

October 2-5, 2012
Астана 2012

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КОМИТЕТ

Жұмағұлов Б.Т. (тең төраға, Қазақстан), Садовничий В.А. (тең төраға, Россия), Сыдықов Е.Б. (тең төраға, Қазақстан), Әбіш М. (Монғолия), Әлімов Ш.А. (Өзбекстан), Байрамоглы М. (Әзірбайжан), Бегер Г. (Германия), Бекжан Т. (Қытай Халық Республикасы), Бесов О.В. (Ресей), Білиев Н.Қ. (Қазақстан), Буренков В.И. (Ұлыбритания), Гаджиев А.Д. (Әзірбайжан), Жұмаділдаев А.С. (Қазақстан), Жиков В.В. (Ресей), Иманалиев М.И. (Кырғызстан), Кәлменов Т.Ш. (Қазақстан), Қасымов Қ.Ә. (Қазақстан), Кенжебаев К.К. (Қазақстан), Кокилашвили В. (Грузия), Куфнер А. (Чехия), Мейірманов Ә. (Ресей), Ланза М. (Италия), Орынханов М.Қ. (Қазақстан), Өтелбаев М. (Қазақстан), Перссон Л.-Е. (Швеция), Скворцов В.А. (Польша), Степанов В.Д. (Ресей), Тайманов И.А. (Ресей), Тәшімов Л. (Қазақстан), Харин С.Н. (Қазақстан), Хасаноглы А. (Түркия), Шкаликов А.А. (Ресей), Шмайссер Х.-Ю. (Германия).
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

Сыдықов Е.Б. (төраға), Оразбаев Ж.З. (төрағаның орынбасары, Астана), Жәйшібеков Н.Ж. (төрағаның орынбасары, Астана), Оспанов Қ.Н. (төрағаның орынбасары, Астана), Әбдіқалықов Қ. (Актөбе), Азамов А. (Өзбекстан), Бектемесов М. (Семей), Боқаев Н.Ә. (Астана), Гулиев В. (Түркия), Данаев Н.Т. (Алматы), Жұмабаев Д.С. (Алматы), Қанғожин Б.Е. (Алматы), Құсайынова Л.Қ. (Астана), Мұратбеков М.Б. (Тараз), Нұрсұлтанов Е.Д. (Астана), Ойнаров Р. (Астана), Парасиди Я. (Грекия), Рысбайұлы Б. (Алматы), Рамазанов М.Ы. (Қарағанды), Садуллаев А. (Өзбекстан), Сәдібеков М.А. (Алматы), Сәрсембі Ә. (Шымкент), Сидорович А.В. (Ресей), Смайылов Е.С. (Қарағанды), Сұлтанаев Я.Т. (Ресей), Темірбеков Н.М. (Өскемен), Тыриаки А. (Түркия), Өмірбаев У.У. (Астана), Шустер Л. (Израиль)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Жумагулов Б.Т. (сопредседатель, Казахстан), Садовничий В.А. (сопредседатель, Россия), Сыдыков Е.Б. (сопредседатель, Казахстан), Абиш М. (Монголия), Алимов Ш.А.
(Узбекистан), Байрамоглы М. (Азербайджан), Бегер Г. (Германия), Бекжан Т. (Китайская народная республика), Бесов О.В. (Россия), Блиев Н.К. (Казахстан), Буренков В.И. (Великобритания), Гаджиев А.Д. (Азербайджан), Джумадильдаев А.С. (Казахстан), Жиков В.В. (Россия), Иманалиев М.И. (Кыргызстан), Кальменов Т.Ш. (Казахстан), Касымов К.А. (Казахстан), Кенжебаев К.К. (Казахстан), Кокилашвили В. (Грузия), Куфнер А. (Чехия), Меирманов А. (Россия), Ланза М. (Италия), Орунханов М.К. (Казахстан), Отелбаев М. (Казахстан), Персон Л.-Е. (Швеция), Скворцов В.А. (Польша), Степанов В.Д. (Россия), Тайманов И.А. (Россия), Ташимов Л. (Казахстан), Харин С.Н. (Казахстан), Хасаноглы А. (Турция), Шкаликов А.А. (Россия), Шмайссер Х.-Ю. (Германия).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сыдыков Е.Б. (председатель), Оразбаев Ж.З. (заместитель председателя), Жәйшібеков Н.Ж. (заместитель председателя), Оспанов К.Н. (заместитель председателя), Абдыкалыков К. (Актобе), Азамов А.(Узбекистан), Бектемесов М. (Семей), Бокаев Н.А. (Астана), Гулиев В. (Турция), Данаев Н.Т. (Алматы), Джумабаев Д.С. (Алматы), Кангужин Б.Е. (Алматы), Кусаинова Л.К. (Астана), Муратбеков М.Б. (Тараз), Нурсултанов Е.Д. (Астана), Ойнаров Р. (Астана), Парасиди Я. (Греция), Рысбайулы Б. (Алматы), , Рамазанов М.И. (Караганды), Садуллаев А. (Узбекистан), Садыбеков М.А. (Алматы), Сарсемби А. (Шымкент), Сидорович А.В. (Москва), Смаилов Е.С. (Караганды), Султанаев Я.Т. (Россия), Темирбеков Н.М. (Казахстан), Тыриаки А. (Турция), Умирбаев У.У. (Астана), Шустер Л. (Израиль).

INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE

B.T Zhumagulov (Co-chairs, Kazakhstan), V.A. Sadovnichy (Co-chairs, Russia), E.B. Sydykov (Co-chairs, Kazakhstan), M. Abish (Mongolia), Sh.A. Alimov (Uzbekistan), M. Bayramogly (Azerbaijan), G. Beger (Germany), T. Bekzhan (China), O.V. Besov (Russia), N.K. Bliev (Kazakhstan), V.I. Burenkov (UK), A.D. Hajiyev (Azerbaijan), A.S. Dzhumadil'daev (Kazakhstan), V.V. Zhikov (Russia), M.I. Imanaliev (Kyrgyzstan), T.Sh. Kalmenov (Kazakhstan), K. Kasymov (Kazakhstan), K.K. Kenzhebaev (Kazakhstan), V. Kokilashvili (Georgia), A. Kufner (Czech Republic), A. Meirmanov (Russia), M. Lanza (Italy), M.K. Orunkhanov (Kazakhstan), M. Otelbaev (Kazakhstan), L.-E. Persson (Sweden), V.A. Skvortsov (Poland), V.D. Stepanov (Russia), I.A. Taimanov (Russia), L.T. Tashimov (Kazakhstan), S.N. Kharin (Kazakhstan), A. Hasanoglu (Turkey), A.A. Shkalikov (Russia), H.-J. Schmeisser (Germany).
INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

E.B. Sydykov (Chair, Kazakhstan), Zh.Z. Urazbayev (Vice-chair, Kazakhstan), N.J. Zhayshybekov (Vice-chair, Kazakhstan), K.N. Ospanov (Vice-chair, Kazakhstan), K. Abdykalykov (Kazakhstan), A. Azamov (Uzbekistan), M. Bektemessov (Kazakhstan), N.A. Bokaev (Kazakhstan), V. Guliyev (Turkey), N.T. Danaev (Kazakhstan), D.S. Dzhumabaev (Kazakhstan), B.E. Kanguzhin (Kazakhstan), L.K. Kussainova (Kazakhstan), M.B. Muratbekov (Kazakhstan), E.D. Nursultanov (Kazakhstan), R. Oinarov (Kazakhstan), Ya. Parasidis (Greece), B. Rysbaiuly (Kazakhstan), M.I. Ramazanov (Kazakhstan), A. Sadullaev (Uzbekistan), M.A. Sadybekov (Kazakhstan), A. Sarsembi (Kazakhstan), A. V. Sidorovich (Russia), E.S. Smailov (Kazakhstan), Ya.T. Sultanaev (Russia), N.M. Temirbekov (Kazakhstan), A. Tiryaki (Turkey), U.U. Umirbaev (Kazakhstan), L.A. Schuster (Israel).
СЕКЦИЯЛАР

1. Функциялар теориясы және функционалдық анализ

2. Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика теңдеулері

3. Математикалық моделдеу және есептеу математикасы

4. Алгебра және математикалық логика
СЕКЦИИ

1. Теория функций и функциональный анализ

2. Дифференциальные уравнения и уравнения математической физики

3. Математическое моделирование и вычислительная математика

4. Алгебра и математическая логика
MAIN TOPICS

1. Function Theory and Functional Analysis

2. Differential Equations and Equations of Mathematical Physics

3. Mathematical Modeling and Computational Mathematics

4. Algebra and Mathematical Logic


Заседания конференции проходят в главном корпусе Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева по адресу ул. Мунайтпасова, 5

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация участников - 1 октября 2012 г. в 15.00-17.00 и

2 октября 2012 г. в 8.00-9.30 (артриум Култегин)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

2 октября 2012 г. в 9.30

(аудитория Первого президента Республики Казахстан, 208)
Модератор: ректор Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева Е. Б. Сыдыков

  1. Вступительное слово Министра образования и науки Республики Казахстан Б. Т. Жумагулова.

  2. Приветственное слово ректора Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Е. Б. Сыдыкова.

  3. Приветственное слово ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничего.


ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
2 октября 2012 г.

(аудитория Первого президента Республики Казахстан, 208)

Председатель: Т. Ш. Кальменов

10.00-10.40

Отелбаев М. (Астана, Казахстан) Обзор исследований в теории функциональных пространств и операторов

10.40-11.20

Садовничий В. А. (Москва), Султанаев Я. Т. (Уфа, Россия) Прямые и обратные задачи спектральной теории операторов и их приложения

11.20-11.40

Кофе-брейк

11.40-12.20

Hasanov A. (Izmir, Turkey) Inverse source problem with a final overdetermination for parabolic equations and Otelbaev’s semigroup representation formula

12.20-13.00

Тайманов И. А. (Новосибирск, Россия) Двумерные рациональные солитоны


3 октября 2012 г.

(аудитория Первого президента Республики Казахстан, 208)
Председатель: И.А. Тайманов

09.30-10.10

Бесов О.В. (Москва, Россия) О пространствах функций нулевой гладкости

10.10-10.50

Борубаев А. А. (Бишкек, Кыргызстан) О мультиметрических, мультинормированных и мультиевклидовых пространствах

10.50-11.10

Кофе-брейк

11.10-11.50

Шкаликов А. А. (Москва, Россия) Спектральные портреты несамосопряженных операторов Штурма-Лиувилля с малым физическим параметром

11.50-12.30

Persson L.-E. (Luleå, Sweden) Classical and new (even scales) conditions to characterize Hardy type inequalities5 октября 2012 г.

(аудитория Первого президента Республики Казахстан, 208)
Председатель: О.В. Бесов

09.30-10.10

Кальменов Т. Ш., Сураган Д. (Алматы, Казахстан) Общий вид краевых условий для двумерного оператора Лапласа

10.10-10.50

Байрамоглы М., Асланова Н. М. (Баку, Азербайджан) Формула следа операторов одного класса, заданных на всей оси

10.50-11.10

Кофе-брейк

11.10-11.50

Садуллаев А. (Ташкент, Узбекистан) Емкости и гессианы в классе М- субгармонических функций

11.50-12.30

Данаев Н. Т. (Алматы, Казахстан) Неявные итерационные алгоритмы для решения стационарных сеточных уравнений Навье-Стокса

12.30-13.10

Burenkov V. I. (UK), Otelbaev M. (Astana, Kazakhstan) Singular numbers of correct restrictions of non-selfadjoint elliptic operators


СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

2 октября 2012 г.

Секция «Теория функций и функциональный анализ» (259 ауд.)

Председатели: Р. Ойнаров, З. Ю. Фазуллин

14.30-15.00

Bekjan T. N. (Urumqi, China) An Hadamard-type inequality

15.00-15.20

Mynbaev K. T. (Almaty, Kazakhstan) A lower bound for the rate of convergence of a Fourier-type kernel density estimate

15.20-15.40

Гольдман М. Л., Малышева А. В. (Москва, Россия) Точная по порядку оценка равномерного модуля непрерывности свертки

15.40-16.00

Дьяченко М. И. (Москва, Россия) Обобщенное чезаровское суммирование почти всюду кратных рядов Фурье

16.00-16.15

Кофе-брейк


Председатели: В.Д. Степанов, К.Т. Мынбаев

16.15-16.35

Рамазанов М. Д. (Уфа, Россия) Ненасыщаемый алгоритм решеточных кубатурных формул

16.35-16.55

Gogatishvili A. ( Praha, Czech Republic), Stepanov V. D. (Moscow, Russia) Reduction theorems for operators on the cones of monotone function

16.55-17.15

Смаилов Е. С. (Караганда, Казахстан) Неравенство разных метрик в пространствах Лоренца для полиномов по общим ортонормальным системам и теоремы вложения

17.15-17.35

Ойнаров Р. (Астана, Казахстан) Ограниченность оператора Римана-Лиувилля и Вейля порядка  в весовых пространствах Соболева

17.35-17.55

Калябин Г. А. (Москва, Россия) Новые примеры функций Помпейю

17.55-18.10

Таспаганбетова Ж. А. (Астана, Казахстан) Ограниченность суперпозиции матричных операторов

18.10-18.25

Муканов А. Б. (Астана, Казахстан) Теорема типа Боаса для α-монотонных функций
  1   2   3   4   5

Похожие:

Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconПрограмма международной научной конференции волгоград 2012 Место проведения конференции

Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconПрограмма международной научной конференции 29 сентября 2 октября 2012 года 29 сентября, суббота
Вклад Песенной комиссии Императорского Русского географического общества в собирание и изучение русских народных песен
Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconПрограмма международной научной конференции «Культурные связи в Европе в эпоху Возрождения» (17-18 октября 2006 г.)
Международной научной конференции «Культурные связи в Европе в эпоху Возрождения» (17-18 октября 2006 г.)
Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год icon10 октября 2012 г. 11 октября 2012 г., срок заявок: 8 октября 2012 г
Приглашаем Вас принять участие в VIII международной научно-практической дистанционной конференции «Проблемы и перспективы социально-экономического...
Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconПрограмма IV международной научной конференции Петрозаводск, 3-8 сентября 2012 года
Петрозаводского государственного университета (в рамках реализации Программы стратегического развития Петргу на 2012-2016 гг.)
Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconПрограмма итоговой образовательно-научной конференции студентов казанского университета 2012 год казань 2012

Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconПрограмма итоговой образовательно-научной конференции студентов казанского университета 2012 год казань 2012

Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconПрограмма международной научной конференции Москва, 6-8 ноября 2012 года
Члены оргкомитета: чл корр. Ран п. Г. Гайдуков, к и н. И. Е. Зайцева (секретарь)
Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconПрограмма вступительного экзамена по специальности вещественный, комплексный и функциональный анализ
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: математический анализ, теория функций комплексного переменного, функциональный...
Программа международной научной конференции \"Функциональный анализ и его приложения\" 2-5 октября 2012 год iconИтоги 2-ой научной конференции с международным участием «Геометрия многообразий и ее приложения» с 20 по 23 июня 2012 г состоялась научная конференция с международным участием «Геометрия многообразий и ее приложения»
Я 2012 г состоялась научная конференция с международным участием «Геометрия многообразий и ее приложения». В работе конференции были...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org