С. Д. Асфендияров атындағЫСкачать 120.41 Kb.
Дата03.07.2014
Размер120.41 Kb.
ТипДокументы

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
эмблема.gif


КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ 5 МӘЖІЛІСІ

ШЕШІМС.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің

Ғылыми кеңес мәжілісіндегі «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына өткізілген іс-шаралар бойынша есеп» туралы
ШЕШІМ

(№5 хаттама, 27.12.2011 ж.)


 1. «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына өткізілген іс-шаралар бойынша есеп қанағаттанарлық деп есептелсін.

Ғылыми кеңестің төрағасы,

профессор А.Ақанов
Ғылыми кеңестің

ғалым-хатшысы, доцент К.Қ.Өмірзақова


С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің

Ғылыми кеңес мәжілісіндегі Адамдар ресурсын дамыту бөлімінің бастығы А.Қ.Карибаеваның «Адам ресурстарын дамыту басқармасының 2011 жылы атқарған жұмысы бойынша» есебі туралы
ШЕШІМ

(№5 хаттама, 27.12.2011ж.)


 1. Адам ресурстарын дамыту басқармасының 2011 жылы атқарған жұмысы бойынша есебі қанағаттанарлық деп есептелсін.

Ғылыми кеңестің төрағасы,

профессор А.Ақанов
Ғылыми кеңестің

ғалым-хатшысы, доцент К.Қ.Өмірзақова

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің

Ғылыми кеңес мәжілісіндегі Қаржы және экономика департаментінің директорының орынбасары Ф.А.Қадірбекованың «ҚазҰМУ-нің 2012 жылға арналған бюджетін талқылау және қабылдау» туралы баяндауы бойынша
ШЕШІМ

(№5 хаттама, 27.12.2011ж.)


 1. Университеттің 2012 жылға арналған қаржы шаруашылық жоспары 10 282 388,8 мың теңге көлемінде құпталсын. Оның ішінде шығындар бабының басым бағыттары болып:

 2. Еңбек ақы қоры;

 3. Негізгі құралдарды күрделі жөндеуден өткізу;

 4. Негізгі құралдар қорын толықтыру;

 5. Тауалы-материалдық қорларды толықтыру

анықталсын.

Жауапты: Қаржы және экономика департаментінің директорының міндетін атқарушы Айнабекова П.Д., Қаржы және экономика департаментінің директорының орын басары Қадірбекова Ф.А.

Келісілді: Қаржы және экономика департаментінің директорының міндетін атқарушы Айнабекова П.Д.

Орындалу мерзімі: 2012 жыл.


Ғылыми кеңестің төрағасы,

профессор А.Ақанов
Ғылыми кеңестің

ғалым-хатшысы, доцент К.Қ.Өмірзақова

С.Ж.
Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің


Ғылыми кеңес мәжілісіндегі Ғалым-хатшы К.Қ.Өмірзақованың «Ғылыми кеңес құрамына өзгеріс енгізу» туралы баяндауы бойынша

ШЕШІМ

(№5 хаттама, 27.12.2011ж.) 1. Ғылыми кеңестің құрамынан «Студенттік Үкіметі» төрағасы қызметінен кетуіне байланысты Нұрмағамбетов А. шығарылсын.

 2. Оның орнына Ғылыми кеңеске мүше болып 2011 жылдың 24 қараша күнгі сайлау нәтижесі бойынша «Студенттік Үкіметі» төрағасы болып сайланған жалпы медицина факультетінің 3-курс студенті Ордабаев Шалқар енгізілсін.

Жауапты: Ғалым-хатшы К.Қ.Өмірзақова.

Орындалу мерзімі: 28.12.2011 ж.

Ғылыми кеңестің төрағасы,

профессор А.Ақанов
Ғылыми кеңестің

ғалым-хатшысы, доцент К.Қ.Өмірзақова

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің

Ғылыми кеңес мәжілісіндегі ОӘЖД. директоры М.А Абированың

«2011-2012 оқу жылында мамандықтар бойынша өзгерістер енгізілген курстардың оқу кестесі» туралы баяндауы бойынша
ШЕШІМ

(№5 хаттама, 27.12.2011ж.)


 1. «2011-2012 оқу жылында мамандықтар бойынша өзгерістер енгізілген курстардың оқу кестесі» төмендегі берілген нұсқа бойынша бекітілсін.

Орындалу мерзімі: 2012 жылдың 4 қаңтарынан бастап.

Жауаптылар: ОТЖ проректоры К.А.Тулебаев, ОӘЖД директоры М.А.Абирова, ОҮЖжББ бастығы Э.К.Карлова.

Ғылыми кеңестің төрағасы,

профессор А.Ақанов
Ғылыми кеңестің

ғалым-хатшысы, доцент К.Қ.Өмірзақова

РЕШЕНИЕ

Ученого Совета КазНМУ от 27 декабря 2011г. (протокол №5)

по докладу начальника отдела международного сотрудничества Д.М.Абдрашевой

«об интернационализации образования за счет привлечения к учебному процессу визитинг-профессоров из ведущих университетов мира (Отчет о привлечении зарубежных специалистов)».

Результаты реализации программы МОН РК отразились положительно на организации обучающего процесса и способствовали широкой интернационализации образования в КазНМУ. Однако, существуют определенные аспекты, будут служить перфекции данной программы.

В связи с этим Ученый Совет КазНМУ

РЕШИЛ:

 1. При выборе визитинг профессора руководствоваться следующими критериями:

 • рейтингом, репутацией, имиджем Университета в мире

 • репутацией самого визитинг- профессора

 • языком обучения (не должен быть основным критерием отбора)

 • возможностями сферы сотрудничества т.к.взаимодействие с данным специалистом может быть обширнее запланированного мастер-класса;

 1. По программам мастер-класса, необходимо:

 • отслеживать соответствие учебной программы визитинг профессора учебной программе университета

 • качество проведения мастер-класса и методики преподавания

 • отслеживать наполняемость аудитории целевой аудиторией слушателей

 • ставить перед визитинг профессором конкретные задачи и корректно формировать тему мастер-класса

 • обговаривать аудиторию слушателей (целевая группа – обучающиеся КазНМУ)

 1. По техническому обеспечению согласовать и подготовить:

 • необходимое оборудование для проведения мастер-класса (оборудование для демонстрации фильмов, презентаций, специализированное оборудование)

 • помещение для проведения мастер-класса (лаборатория, аудитория, операционная)

 • материал для проведения мастер-класса (кейсы, тематические больные);

 1. По дальнейшему сотрудничеству в сфере образовательных и научных проектов:

 • на заседании структурного подразделения разработать идею проекта для согласования и вовлечения визитинг профессора в работу данного проекта

 • на стадии разработки программы мастер-класса обсудить возможность внедрения методик визитинг профессора в учебный/ научный процесс КазНМУ;

 1. По организационной части программы рассмотреть возможность:

 • привлечения профессиональных переводчиков для корректного перевода и эффективного использования времени мастер-класса

 • оплаты транспортных расходов при передвижении внутри города и питание

 • прикрепления «ассистента» визитинг профессору для решения организационных вопросов (регистрация, встреча, сопровождение в масштабах города)

 • увеличения ресурсов структурных подразделений (материально-техническая база, доступ к интернету, оснащение кафедр необходимым специализированным обучающим оборудованием)

 • расширения клинических баз кафедр для возможности проведения мастер-классов по всем видам лабораторной диагностики.


Сроки выполнения: постоянно

Ответственные: отдел международного сотрудничества, учебные департаменты, деканаты, завед. кафедрами.

Председатель Ученого Совета КазНМУ,

профессор А.Аканов

Ученый секретарь

Ученого Совета КазНМУ,

доцент Омирзакова К.К.


РЕШЕНИЕ

Ученого Совета КазНМУ от 27 декабря 2011г. (протокол №5)

по докладу директора Центра МАКО и НСРМО,

д.м.н. Сарсенбаевой С.С. «Концепция «Новые подходы формирования штатной структуры КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова».


 1. Поддержать инициативу учебно-клинического департамента стоматологии по созданию в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова «Института стоматологии» и создать рабочую группу для решения структурно-организационных вопросов.

Срок выполнения: до 31 января 2012 г.

Ответственный: Директор УД стоматологии проф. Уразалин Ж.Б.

 1. Поддержать инициативу Центра непрерывного образования по созданию в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова «Института последипломного образования» и создать рабочую группу для решения структурно-организационных вопросов.


Срок исполнения: до 31 января 2012 г.

Ответственный: Проректор по постдипломному образованию и межрегиональному сотрудничеству проф.Дуйсекеев А.Д.

 1. Организовать рабочую группу для созданию Центра и Департамента морфологических дисциплин.

Ответственный: Проректор по клиничес. работе и общим вопросам проф. Мирзабеков О.М.

Срок исполнения до 31 января 2012 г.

 1. Создать рабочую группу по реорганизации департамента базовых медицинских дисциплин и по организации в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова Центра и Департамента Науки жизни («Life sciences»).

Срок исполнения до 31 января 2012 г.

Ответственный: Проректор по учебно-воспитательной работе проф.Тулебаев К.А.

 1. Создать рабочую группу по организации в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова «кафедры медицинского права с основами медицинского законодательства».

Ответственный: Директор департамента по административной работе, проф. К.К.Куракбаев.

Срок исполнения: до 31 января 2012 г.

 1. Создать рабочую группу по переименованию «Департамента по административной работе» в «Департамент по административно-кадровой работе» и разработке новой структуры.

 1. Управление рекрутинга кадров.

 2. Управление по развитию человеческих ресурсов.

 3. Отдел юридической службы и паспортно-режимного контроля.

 4. Канцелярия.

 5. Архив.

Срок исполнения: до 31 января 2012 г.

Ответственный: Директор департамента по административной работе, проф. К.К.Куракбаев.

 1. Представить результаты работы вышеуказанных рабочих группы директору департамента стратегии, управления и развития проф.Табаевой А.А. для обсуждения на заседании Ученого Совета Университета.

Срок исполнения: до 1 февраля 2012 г.Ответственные: Директор УД стоматологии проф. Уразалин Ж.Б., Проректор по постдипломному образованию и межрегиональному сотрудничеству проф.Дуйсекеев А.Д., Проректор по клинической работе и общим вопросам проф. Мирзабеков О.М., Проректор по учебно-воспитательной работе проф.Тулебаев К.А. Директор департамента по административной работе, проф. Куракбаев К.К., Директор департамента стратегии, управления и развития проф.Табаева А.А.


Председатель Ученого Совета КазНМУ,

профессор А.Аканов

Ученый секретарь

Ученого Совета КазНМУ,

доцент Омирзакова К.К.


РЕШЕНИЕ

Ученого Совета КазНМУ от 27 декабря 2011г. (протокол №5)

по докладу зам.директора института фундаментальной и прикладной медицины им.Б.Атчабарова Г.М.Абдуллаевой об утверждении «Положения о стимулировании научной деятельности посредством материального вознаграждения за публикации в престижных международных изданиях»


 1. Утвердить Положение «О стимулировании научной деятельности посредством материального вознаграждения за публикации в престижных международных изданиях».

Срок выполнение: 30.12.11.

Ответственные: проректор по научной работе и инновационным вопросам Каракушикова А.С., зам.директор института фундаментальной и прикладной

медицины им.Б.Атчабарова Абдуллаева Г.М.

 1. ППС представить к публикации на англиском языке статьи в журнале «Вестник КазНМУ», соблюдая строгие требования к переводу и качеству работы.

Ответственные: заведующий отделом по выпуску «Вестника КазНМУ»

Тян М.А., зам.директор института фундаментальной и прикладной

медицины им.Б.Атчабарова Абдуллаева Г.М.

Срок выполнение: с 10.01.12.- постоянно.

 1. Продолжить работу, направленную на рост индекса цитируемости (импакт-фактора) «Вестника КазНМУ».

Срок исполнения – в течение 2012 года.

Ответственный: заведующий отделом по выпуску «Вестника КазНМУ»

Тян.М.А.

Председатель Ученого Совета КазНМУ,

профессор А.Аканов

Ученый секретарь

Ученого Совета КазНМУ,

доцент Омирзакова К.К.


РЕШЕНИЕ

Ученого Совета КазНМУ от 27 декабря 2011г. (протокол №5)

по докладу директора Школы Общественного Здравоохранения им.Х.Досмухамедова проф. Тулебаева К.А.

об «Изменении в пункте Положения ШОЗ». 1. Внести изменения в п.2.1.(а) Положения ШОЗ:

«Квалификационные требования» к методисту Школы Общественного Здравоохранения: предложение «высшее профессиональное образование (медицинское) и стаж работы по специальности не менее 1 года» - заменить на «высшее образование, стаж работы не менее 1 года».

Сроки выполнения: 30.12.11.

Ответственные: директор ШОЗ им.Х.Досмухамедова проф. Тулебаев К.А.,

Начальник отдела по управлению персоналом Амирдинова Е.В.


Председатель Ученого Совета КазНМУ,

профессор А.Аканов

Ученый секретарь

Ученого Совета КазНМУ,

доцент Омирзакова К.К.


1 беттің 1 беті


Похожие:

С. Д. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
Перечень вопросов вступительного экзамена в магистратуру по специальности: 6М110100 медицина
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
Состав по научно-плановой проблемной комиссии по «внутренними болезнями смежным дисциплинам» на 2011-2012 г
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
Реализация плана основных мероприятий стратегии развития казнму на 2008-2011гг. И программы развития персонала
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
Колядко Марина Георгиевна (Белоруссия), заведующая отделением клинико-лабораторной диагностики, член международной ассоциации трансплантации...
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconУчредитель С. Ж. Асфендияров атындағы
Все права защищены. Ни одна часть не может быть занесена в память компьютера либо воспроизведена любым способом без предварительного...
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
«Дни Университета 2011» посвященй 20- летию Независимости Республики Казахстан. Секция: «Актуальные вопросы гигиены и медицины труда...
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconҚр денсаулық сақтау министрлігі с. Д. Асфендияров атындағЫ
Миссия общественного здравоохранения состоит в организации профилактики и укрепления здоровья населения, а также в оказании медицинской...
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconСӘтбаевтану оқу-әдістемелік құралы (хрестоматия) Павлодар Кереку 2009 (574) ббк 72(5каз)я7 с 23 С. Торайғыров атындағы пму-нің тарих және кұқық факультеті әдістемелік кенесінің отырысында басуға ұсынылды Пікірсарапшы
С. Торайғыров атындағы пму-нің тарих және кұқық факультеті әдістемелік кенесінің отырысында басуға ұсынылды
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconМ а. доцент Байтуова Айгул Нәзiр қызы
Түркістан қаласы, Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ, Қазыбек би көшесі, №2 оқу ғимараты, 414-кабинет
С. Д. Асфендияров атындағЫ iconБ.ғ. к., аға оқытушысы Юсупов Бахадир Юлдашұлы
Түркістан қаласы, Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ, Бекзат Саттарханов даңғылы номерсіз, Ректорат 5 қабат
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org