Выпуклые и невыпуклые многоугольникиСкачать 137.02 Kb.
Дата09.10.2012
Размер137.02 Kb.
ТипДокументы


Rīgas 40. vidusskola

Viktors Gluhovs
Matemātikas pulciņš 10., 11. un 12. klasēs

Programma


Rīga
2008

Rīgas 40. vidusskola

Viktors Gluhovs
Matemātikas pulciņš 10., 11. un 12. klasēs

Programma


Programma saskaņota

2006.g. _______________________________________

Programma apstiprināta

2006.g. _______________________________________
Rīga
2006

SatursSaturs 3

1. Vispārīgie noteikumi. 4

1.1. Mērķi un uzdevumi. 4

1.2. Pulciņa kontingents. 4

1.3. Nodarbību metodika. 4

1.4. Rezultāti.
4

2. Programma. 5

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 5

Многочлены. 5

3. Tematiskais gada plāns. 6

4. Literatūras saraksts. 9


1. Vispārīgie noteikumi.Programma paredzēta 10., 11. un 12. klasēs vienam mācību gadam.

1.1. Mērķi un uzdevumi.

 • Padziļināt skolēnu teorētiskās zināšanas matemātikā kursa atbilstošajās tēmās.

 • Sekmēt skolēnu prasmes uzdevumu risināšanā, tostarp grūto un sarežģīto uzdevumu risināšanā.1.2. Pulciņa kontingents.

 • 10., 11. un 12. klašu skolēni.

 • Optimālais bērnu skaits – 12.

 • Iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama.1.3. Nodarbību metodika.

 • Programma paredzēta 1 mācību gadam, 6 stundas nedēļā. Šāds stundu skaits nedēļā nepieciešams, lai teorētisko materiālu papildinātu ar dažādu uzdevumu un problēmjautājumu risināšanu.

 • Ir paredzētas teorētiskās nodarbības, kurās tiks skaidrots matemātikas kursa teorētiskais materiāls un pārrunās ar skolēniem noskaidrotas viņu iegūtas zināšanas (izskaidrojoši ilustratīvā, reproduktīvā, problemātiskā izklāsta metodes); nodarbības, kurās tiks risināti matemātikas kursa (heiristiskā un pētnieciskā metodes). Paredzēts arī darbs ar grāmatu.1.4. Rezultāti.


 • Uzreiz rezultāti varētu arī nebūt. Tie var parādīties pavisam cita jomā, jo teorētisko zināšanu apguve matemātikā ļauj skolēnam attīstīties vispusīgi un paplašina viņa redzesloku, bet dažādu iemaņu un prasmju apguve, savukārt, attīsta un vingrina prāta spējas.
  Matemātikas mācīšana un mācīšanās ir sarežģīts abpusējs process, kurš var būt svarīgs un interesants pats par sevi, un, ja sagaidāmi arī pozitīvi rezultāti (kaut vai skolēna pašapziņas celšana) tad es uzskatīšu sevi par laimīgu, mērķi sasniegušu cilvēku.

 • Par skolēnu zināšanu paaugstināšanos un prasmju attīstību vai pilnveidošanos varēs spriest veicot vērtēšanu mācību sākumā, procesa laikā un arī mācību noslēgumā. Kā vērtēšanas metodes varēs pielietot: novērošanu, pārrunas, testus u.c.

 • Piedalīšanās olimpiādē nav pulciņa dalībnieku pamatmērķis. Olimpiādes rezultātus nevar uzskatīt par svarīgāko sasniegumu.

2. Programma.


Вписанный угол.

Задачи на построение.

Инварианты.

Треугольники.

Центр масс.

Графы.

Векторы.

Геометрические преобразования.

Доказательство неравенств.

Задачи на максимум и минимум.

Площадь.

Индукция

Многоугольники.

Окружности.

Принцип Дирихле.

Геометрические места точек.

Подобие.

Теория чисел.

Стереометрия.

Выпуклые и невыпуклые многоугольники.

Многочлены.


Соображения непрерывности.

Решётки.

Принцип крайнего.

Разрезания.

Системы точек и отрезков.

3. Tematiskais gada plāns.

Вписанный угол: четыре точки, лежащие на одной окружности

2Вписанный угол: вписанный угол и подобные треугольники

2Вписанный угол: биссектриса делит дугу пополам

2Вписанный угол: три описанные окружности пересекаются в одной точке

2Вписанный угол: точка Микеля

2Задачи на построение: метод подобия

2Задачи на построение: окружность Аполлония

2Задачи на построение: построения одной линейкой

2Задачи на построение: построения одним циркулем

2Инварианты: арифметические инварианты

2Инварианты: алгебраические инварианты

2Инварианты: геометрические инварианты

2Инварианты: полуинварианты

2Треугольники: Теорема Менелая

2Треугольники: Теорема Чевы

2Треугольники: прямая Симсона

2Треугольники: подерный треугольник

2Треугольники: прямая Эйлера и окружность девяти точек

2Треугольники: точки Брокара

2Треугольники: точка Лемуана

2Центр масс: основные свойства центра масс

2Центр масс: теорема о группировке масс

2Центр масс: момент инерции

2Центр масс: барицентрические координаты

2Графы: деревья

2Графы: теорема Эйлера

2Графы: ориентированные графы

2Графы: цветные графы

2Векторы: векторы сторон многоугольников

2Векторы: скалярное произведение

2Векторы: вспомогательные проекции

2Векторы: метод усреднения

2Векторы: псевдоскалярное произведение

2Геометрические преобразования: параллельный перенос

2Геометрические преобразования: центральная симметрия

2Геометрические преобразования: осевая симметрия

2Геометрические преобразования: поворот

2Геометрические преобразования: гомотетия и поворотная гомотетия

2Геометрические преобразования: инверсия

2Геометрические преобразования: афинные преобразования

2Геометрические преобразования: проективные преобразования

2Доказательство неравенств: метод тождественных преобразований

2Доказательство неравенств: метод усиления неравенств

2Доказательство неравенств: использование методов математического анализа

2Доказательство неравенств: классические неравенства

2Доказательство неравенств: метод интерпретаций

2Доказательство неравенств: использование свойств выпуклых функций

2Доказательство неравенств: доказательства от противного

2Задачи на максимум и минимум: треугольник

2Задачи на максимум и минимум: четырёхугольник

2Задачи на максимум и минимум: многоугольники

2Задачи на максимум и минимум: экстремальные свойства правильных многоугольников

2Площадь: прямые и кривые, делящие фигуры на равновеликие части

2Площадь: вспомогательная площадь

2Индукция: принцип и метод математической индукции

2Индукция: доказательство тождеств по индукции

2Индукция: доказательство неравенств по индукции

2Индукция: индукция в теории чисел

2Индукция: индукция в геометрии

2Многоугольники: теорема Птолемея

2Многоугольники: правильные многоугольники

2Многоугольники: вписанные и описанные многоугольники

2Многоугольники: теорема Паскаля

2Окружности: радикальная ось

2Принцип Дирихле: принцип Дирихле в теории чисел

2Принцип Дирихле: принцип Дирихле в теории графов

2Принцип Дирихле: принцип Дирихле в геометрии

2Принцип Дирихле: принцип Дирихле и бесконечные множества

2Принцип Дирихле: принцип Дирихле и доказательство неравенств

2Принцип Дирихле: принцип Дирихле в информатике

2Геометрические места точек: теорема Карно

2Геометрические места точек: окружность Ферма-Аполлония

2Подобие: треугольники, образованные основаниями высот

2Подобие: подобные фигуры

2Теория чисел: сравнения по модулю

2Теория чисел: признаки делимости

2Теория чисел: диофантовы уравнения

2Стереометрия: задачи на доказательство

2Стереометрия: геометрические неравенства

2Стереометрия: задачи на максимум и минимум

2Стереометрия: геометрические места точек

2Стереометрия: произвольный тетраэдр

2Стереометрия: равногранный тетраэдр

2Стереометрия: ортоцентрический тетраэдр

2Стереометрия: произвольный многогранник

2Стереометрия: сфера

2Стереометрия: выход в пространство

2Выпуклые и невыпуклые многоугольники: выпуклые многоугольники

2Выпуклые и невыпуклые многоугольники: теорема Хелли

2Выпуклые и невыпуклые многоугольники: невыпуклые многоугольники

2Многочлены: иррациональность и неприводимость

2Многочлены: основная теорема алгебры

2Многочлены: многочлены, наименее уклоняющиеся от нуля

2Соображения непрерывности

2Решётки: многоугольники с вершинами в узлах решётки

2Решётки: многогранники с вершинами в узлах решётки

2Решётки: формула Пика

2Принцип крайнего: наименьший и наибольший угол

2Принцип крайнего: наименьшее и наибольшее расстояние

2Принцип крайнего: наименьшая и наибольшая площадь

2Принцип крайнего: выпуклая оболочка и опорные прямые

2Разрезания: разрезания на параллелограммы

2Разрезания: плоскость, разрезанная прямыми

2Системы точек и отрезков: системы точек

2Системы точек и отрезков: системы отрезков, прямых и окружностей

2


4. Literatūras saraksts.

 1. Andžāns A., Čakste J., Larfelds T., Ramāna L., Seile M. Vidējās vērtības metode. – Rīga: Mācību grāmata, 1996.

 2. Ločmele A., Palma I., Ramāna L., Andžāns A., Largfelds T. Nevinādību pierādīšanas metodes. – Aizkraukle: Krauklītis, 1997.

 3. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. – М.: Наука, 1995.

 4. Прасолов В.В., Шарыгин И.Ф. Задачи по стереометрии. – М.: Наука, 1989.

 5. Шарыгин И.Ф. Геометрия. Планиметрия. 9 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2001.

 6. Шарыгин И.Ф. Геометрия. Стереометрия. 10 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2000.

 7. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. 10 класс. – М.: Просвещение, 1989.

 8. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике. Решение задач. 11 класс. – М.: Просвещение, 1991.
Похожие:

Выпуклые и невыпуклые многоугольники iconМногоугольники Выпуклые и невыпуклые многоугольники
Аn называется фигура, состоящая из отрезков А1А2, А2А3, Аn–1An, которые называются её звеньями. Ломаная называется замкнутой, если...
Выпуклые и невыпуклые многоугольники iconВсё о четырехугольниках или почти всё
Четырёхугольник — это многоугольник, содержащий четыре вершины и четыре стороны. Различают выпуклые и невыпуклые четырёхугольники...
Выпуклые и невыпуклые многоугольники icon6 семестр Понятие о задачах оптимизации
Элементы выпуклого анализа. Выпуклые множества. Проекция точки на множество и ее свойства. Теоремы отделимости. Конус. Теорема Фаркаша....
Выпуклые и невыпуклые многоугольники icon«Конструирование и исследование многоугольников (работа в тетради для исследований)»
Исследование №2 «Многоугольники». Конструируем многоугольники из тико-деталей, считаем количество углов и сторон, называем многоугольники...
Выпуклые и невыпуклые многоугольники iconМногоугольники Симметрия
По просьбам трудящихся не только многоугольники, а ещё и листья, снежинки, бабочки…
Выпуклые и невыпуклые многоугольники iconЛекция №9 Выпуклые множества
Выпуклые множества. В линейных пространствах можно ввести понятие выпуклости. Оно опирается на наглядные геометрические представления,...
Выпуклые и невыпуклые многоугольники iconПрограмма семестрового курса «Выпуклый анализ»
Выпуклые множества в банаховом пространстве. Выпуклая оболочка множества, выпуклые комбинации точек этого множества, их связь. Теорема...
Выпуклые и невыпуклые многоугольники iconПрограмма дисциплины Выпуклый анализ в конечномерных евклидовых
Выпуклые множества, выпуклые конусы, аффинные множества. Сумма выпуклых множеств. Замыкание выпуклого множества. Представление выпуклых...
Выпуклые и невыпуклые многоугольники iconТесты для учеников 12 2 Тесты для студентов по теме «Правильные многоугольники» 14
Анализ содержания учебных пособий и методические особенности преподавания темы «Правильные многоугольники» 4
Выпуклые и невыпуклые многоугольники iconВписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники
Вписанным в круг называется многоугольник, вершины которого расположены на окружности ( рис. 54 ). Описанным около круга называется...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org