Kursuseprogrammi vormСкачать 40.08 Kb.
Дата28.06.2013
Размер40.08 Kb.
ТипДокументы
Kursuseprogrammi vorm

SKS6003

Kõnekultuur

Maht 3 EAP

Orienteeriv kontakttundide maht: 78

Õppesemester: K

A

Eesmärk:

Tutvustada üliõpilastele kõnekultuuri mõistet ja norme. Näidata ära normide rikkumise põhjused. Kõnekeele korrigeerimine vastavalt vene kirjakeele normide ja kõnekeele kriteeriumidele..

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Kõnekultuuri mõiste. Kirjakeele normid ja variandid, normide rikkumise põhjused. Õige hääldus. Leksikaalsete, grammatiliste ja stilistiliste vigade põhjused. Tudengite kõnekeele korrigeerimine vastavalt vene kirjakeele normidele, vigade põhjused ja seletused. Kõnekultuuri sisulis-kõnelised kriteeriumid, suhtlemise pragmaatilis-funktsionaalne printsiip. Töö sõnastikuga. Praktilised ülesanded ja kontrolltööd

Õpiväljundid:


  • tunneb vene keele kõnekultuuri.

  • teab ja oskab praktiliselt kasutada vene keele haalduse ja sõnamoodustusliku reegleid

  • rikastab sõnavara

Hindamismeetodid:


Arvestus. Hinnatakse jooksvaid kontrolltöid. Soorituse eelduseks on kõik nõutavad tööd, tööde hilinemine saab olla ainult põhjendatud ja soovitavalt ette teada erand.

Õppejõud:

Lekt. N.Sindetskaja, PhD


Ingliskeelne nimetus:

Public Speaking

Eeldusaine:
Kohustuslik kirjandus:


Spravochnik po russkomu jazyku. Prakticheskaja stilistika.Rozental D. E. (2004).

Russkij jazyk i kultura rechu.pod red. V.D. Tsernjak, (2004).

Osnovy kultury rechi.Vasileva A. (1990).

Normy sovremennogo russkogo iazyka. Gorbachevich K. (1989).

Asenduskirjandus:

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)

Kultura rechi i kultura obshcheniia.
Sokolova V. (1996).

Ritorika. Kokhtev N. (1994).

Voprosy literaturõ i estetiki. Bahtin M. (1975).

.

Õppetöös osalemise ja eksamile/arvestusele pääsemise nõuded

Peamiseks õpimeetodiks on praktilised loengud ja loomeülesanded. Loengute käigus vaadeldakse kõnekultuuri põhimõisteid. Kasutatakse ka individuaal- ja rühmatööd. 4 iseseisvat tööd ja 2 testi.

Testid ja kontrolltööd peab üliõpilane tegema tingimata enne eksamisessiooni. Juhul, kui üliõpilane ei kirjuta ettenähtud tööd määratud ajal, jätab õppejõud endale õigust loobuda kirjalikud tööde vastuvõtmisest eksamisessiooni ajal.

Tööde parandamine toimub õppejõu vastuvõtu määratud aegadel.

Tööde põhjal saadud hinne võib anda ka arvestuse lõpphinde juhul, kui tööd on kirjutatud vähemalt hindele „D”. Juhul, kui kasvõi üks töödest on kirjutatud hindele „F” või „E”, tuleb sooritamata tööd teha uuesti.

Iseseisva töö nõuded

Peab esitatud olema paberkandjal õppejõu poolt määratud ajaks, kuid mitte hiljem kui ühe nädala jooksul pärast ettenähtud päeva.

Eksami hindamiskriteeriumid või arvestuse sooritamiseks vajalik miinimumtase

1. Kontrolltööd

A 91-100%

B 81-90%

C 71-80%

D 61-70%

E 51-60%

Täiendav informatsioon kursuse sisu kohta, kursuse jaotumine teemade kaupa sh seminarivormis toimuvate kontakttundide ajad

Kuna kurss on tihedalt seotud teooriaga, õppevorm on kompleksne: loeng+seminar, seega kohustuslikud on kõik tunniplaanis märgitud tunnid.

I Лекция. Культура речи как научная дисциплина. История. Концепция. Литературный язык и языковые нормы. Практика. Культура звучащей речи I. Самостоятельная работа I. Просмотр фильма на предмет ошибок в произношении.
II Практика. Культура звучащей речи II. Колебания в роде существительных. Множественное число. Родительный падеж. Предложный падеж. Лекция. Диалект и просторечие. Самостоятельная работа II. Просмотр фильма на предмет ошибок в произношении.
III

Сдача самостоятельных работ I и II. Самостоятельная работа III. КЛО.
IV Лекция. Невербальное общение. Практика. Паронимы. Упражнения. Лекция. Фразеология. Практика. Упражнения. Проверка ударения и произношения. Самостоятельная работа IV. Паронимы.
V Лекция. Иностранные слова и выражения в русском языке. Практика. Употребление иноязычных слов. Упражнения. Самостоятельная работа V. Крылатые выражения. Латынь. Библия.
VI Практика. Упражнения .Самостоятельная работа VI. 2 рассказа (из коротких слов и буква).
VII Лекция. Общение и его значение. Практика. Упражнения. Итоговый тест.Õppeainet kureeriv üksus:

SKKI

Kursuseprogrammi koostaja

N. Sindetskaja

Allkiri:
Kuupäev:

27.01.2011

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses

Kuupäev
Õppeassistendi nimi
Allkiri
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org