I planetární geografie (планетарная география): VesmirСкачать 176.1 Kb.
Дата28.10.2012
Размер176.1 Kb.
ТипДокументы
GEOGRAFIE

I Planetární geografie (планетарная география):

 1. Vesmir(космос):

 • vznika vývoj vesmiru (формирование и эволюция вселенной)

CZ Vesmír (vznikl před 13 miliardami let) = kosmos (z řeckého slova). Vesmír je všechno jsoucno, je to všechen čas, prostor, hmota. Jsme to i my lidé. Podle současných teorií předpokládáme, že vesmír vznikl Velkým Třeskem (Big Bang). Můžeme si představit, že: a) prosotrem putují velká mračna, mlhoviny a částice,
b) která postupně do sebe narážejí a vytváří ještě větší objekty.
c) Dochází ke smrštování (zmenšování) a narůstání teploty a hromadění¨gigantického množství energie
d) v jednu chvíli dojde k explozi (Velký Třesk) a vznikne vesmír

RU Вселенная (возникла 13 млрд. лет назад) образовано от греческого слова Kosmos. Вселенная это все бытие, время, пространство, материя. Согласно современной теории вселенная возникла после Большого Взрыва: a) в пространстве перемещались частицы, облака, мгла

b) в свою очередь частицы сталкивались, образовывая все большие тела

c) это приводило к концентрации и возрастанию температуры и скоплению огромного количества энергии

d) в один момент произошел взрыв, и возникла вселенная

 • sluneční soustavy a země (Солнечная система и Земля)

CZ - sluneční soustava (vznikla před 4,6 miliardami let) se skládá z 8 planet (terestrické nebo též kamenné — planety podobné Zemi, složené převážně z hornin: Merkur, Venuše, Země, Mars. plynní obři nebo též joviální planety — planety podobné Jupiteru, jejichž materiál je tvořen převážně z plynů: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) a jednou hlavní hvězdy – Slunce. Slunce (jediná hvězda) je středem soustay a kolem ní obíhají všechna tělesa. Tento systém se nazývá Heliocentrická soustava ( Kepler , Koperník , Galilei ). Země - 3 planeta od Slunce, Země je největší a nejhustší vnitřních planet. Země je pozorován tektonika. Na otázku, zda život kdekoli mimo Zemi, zůstává otevřená. Nicméně, mezi terestrické planety Země je jedinečná (první ze všech -hydrosféra). Zemská atmosféra se radikálně liší od atmosfér jiných planet - obsahuje volný kyslík.Země má jeden přirozený satelit - Měsíc, jen velké družice planet pozemského typu ve sluneční soustavě.

RU солнечная система (возникла 4,6 млрд. лет назад) состоит из 8 планет (из 4 планет, земной группы или по-другому внутренние планеты, состоят, которые, в основном, из силикатов и металлов : Меркурий, Венера, Земля, Марс. И 4 внешних планет, именуемых также газовыми гигантами, состоящих, в основном из водорода и гелия, по массе во много раз превышают массу планет земной группы: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун ).
Солнце является центром солнечной системы, и все её составляющие вращаются вокруг солнца. Такая система называется гелиоцентрической (Коперник, Галилей, Кеплер). Земля – 3 планета от солнца, Земля является крупнейшей и самой плотной из внутренних планет. У Земли наблюдается тектоника плит. Вопрос о наличии жизни где-либо, кроме Земли, остаётся открытым. Однако среди планет земной группы Земля является уникальной (прежде всего — гидросферой). Атмосфера Земли радикально отличается от атмосфер других планет — она содержит свободный кислород. У Земли есть один естественный спутник — Луна, единственный большой спутник планет земной группы Солнечной системы.

 • tělesa Sluneční soustavy (тела солнечной системы)

CZ - Všechny planety, slunce a jiné malé subjekty, jako jsou asteroidy, meteory, drobnéúlomky komety
RU
- все планеты, солнце и другие мелкие тела такие как астероиды, метеориты, мелкие осколки, кометы

 • Měsíc a slapové jevy (луна - приливы и отливы)

CZ - přílivy jsou odvozeny od změn v pozici vzhledem k zemi na Měsíc, je to kvůli práciNewtonova zákona. Období: příliv - odliv - příliv - odliv je 24 hodin 50 minut - měsíčníden.
RU приливы и отливы образуются из-за изменения положения земля относительно луны, это происходит благодаря работе закона ньютона. Период: прилив – отлив – прилив - отлив составляет 24 часа 50 минут – лунные сутки.

 1. Pohyby Země (движения земли)

 • Oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky (вращение Земли вокруг Солнца и последствия этого)

CZpohybující se v eliptické dráze kolem Slunce, Země dělá otočku za 365,25 dnů, v tomtoobdobí náhradník.
RU двигаясь по эллиптической орбите вокруг солнца, земля совершает полный оборот приблизительно за 365,25 дней, благодаря этому сменяются времена года. За 4 минуты 1 градус.

 • Rotace Země a její důsledky (вращение Земли и последствия этого)

CZ – Vzhledem k zemské rotace kolem své osy, je změna denní doby. Země se pohybuje od západu na východ. Úplné pořadí dělá přibližně 23 hodin 56 minut 4 sekundy. Otáčky 460 m / sec.
RU –
Вследствии вращения земли вокруг своей оси происходит смена времени суток. Земля движется с запада на восток. Полный оборот делает приближённо за 23 часа 56 минут 4 секунды. Скорость вращения 460 м/с.

 • Pásmový a místní čas (поясное и местное время)

CZ – Místní čas - stejnou dobu, na jednom místě noci v místech se nachází na stejnémpoledníku. Časové pásmo - Země zemského povrchu, což podle některých právních předpisů zavádí zvláštní časové pásmo. K dispozici je 24 časových pásem, každý z nichje asi 15 stupňů.

RU Ме́стное вре́мя — одинаковое время в один момент суток в точках, расположенных на одном меридиане. Часово́й по́яс — участок земной поверхности, на котором в соответствии с некоторым законом установлено определённое поясное время. Формирование часовых поясов связано со стремлением, с одной стороны, учитывать вращение Земли вокруг своей оси, а с другой стороны, определить территории с примерно одинаковым местным временем таким образом, чтобы различия во времени между часовыми поясами были кратны одному часу. Существует 24 часовых пояса каждый из них равен примерно 15 градусам.

II Kartografie

 1. Kartografie

 • Zeměpisné souřadnice (географические координаты)

CZ – Zeměpisné souřadnice - množství, které určují polohu bodu na zemském povrchu.Zeměpisná šířka (na sever je pozitivní), umístěný na severní polokouli se nazývá severní, na jižní polokouli - jižní šířky (za negativní) (měřeno 0 do 90 stupňů) a délky (délky západně od nultý poledník tzv. západní, na východ - na východ) .
RU
 географические координаты - величины, определяющие положение точки на земной поверхности. Широта (северная считается положительной)располагающаяся в северном полушарии называется северной, в южном полушарии – южная широта (считается отрицательной) (измеряется от 0 до 90 градусов) и долгота(долготы расположенные к западу от нулевого меридиана называются западными, к востоку - восточными).

 • Kartografická zobrazení (картографическое изображение)

CZcharakteristika obrazu mapy Země a jiných nebeských těles nebo nebeské sféry aobjekty nacházející se na ně v jednom nebo jiný systém map symbolů - symboly těchtoobjektů, jejich kvantitativní a kvalitativní charakteristiky.
RU свойственное карте изображение Земли, других небесных тел или небесной сферы и расположенных на них объектов в той или иной системе картографических условных знаков — обозначений этих объектов, их количественных и качественных характеристик. Существуют разные карты: карты полушарий, карты отдельных стран и тд. Каждая используется для определенной цели, потому что в зависимости от типа карты будут различные деформации и неточности.

 • Měřítko a obsah mapy (масштаб и содержимое карты)

CZ Matematické prvky(Tyto prvky tvoří konstrukční základ mapy. Patří sem: kartografické zobrazení, geodetické podklady (bodové pole), měřítko mapy, souřadnicové sítě, rám mapy, klad listů, kompozice (uspořádání) mapy. Fyzickogeografické prvky vodstvo (oceány, moře, řeky, jezera, umělé vodní plochy, atd.), reliéf (výškopis, kóty, atd.), vegetace (a její typy), půdy, podložní horniny, další přírodní složky krajinné sféry. Socioekonomické prvky: sidle, komunikace (pozemní, námořní, letecké, atd.), socioekonomické jevy a objekty (průmyslové, zemědělské, správní, atd.), hranice, jiné lidské výtvory.
RU физикогеографические особенности (воды, рельеф, растительность, почва), социально-экономические (города, жители, коммуникации, границы), математические элементы (картографические отображения, геодезические данные, масштабы карт).

 • Tematické mapy

CZ Tematických map - show umístění, vztahů a dynamiky přírodních jevů, obyvatelstvo, hospodářství a sociální sféry. Ty lze rozdělit do dvou skupin: mapy přírodních jevů, a mapy společenských jevů: Mapy přírodních jevů zahrnují všechny složky životního prostředí, a jejich kombinací. Tato skupina zahrnuje mapy geologické, geofyzikální, reliéfní mapa zemský povrch a dno oceánů, počasí a klimatu, oceánografie, botanika, hydrologie, půdy, mapy, fyziografické krajiny a fyzicko-geografického zónování, apod., společensko-politickou mapu obsahovat mapy obyvatel, ekonomických, politických, historických, sociálních, geografických, a každý z podkategorií, podle pořadí, může obsahovat vlastní samostatné struktury. Tak, ekonomické karty i kartu průmysl (obecné i sektor), zemědělství, rybolov, doprava a komunikace, atd.
RUТематические карты — показывают расположение, взаимосвязи и динамику природных явлений, населения, экономики, социальную сферу. Их можно разделить на две группы: карты природных явлений и карты общественных явлений: Карты природных явлений охватывают все компоненты природной среды и их комбинации. В эту группу входят карты геологические, геофизические, карты рельефа земной поверхности и дна Мирового океана, метеорологические и климатические, океанографические, ботанические, гидрологические, почвенные, карты физико-географических ландшафтов и физико-географического районирования и т. д.; общественно-политические карты включают карты населения, экономические, политические, исторические, социально-географические, причём каждая из подкатегорий в свою очередь может содержать собственную структуру разделения. Так, экономические карты включают также карты промышленности (как общие, так и отраслевые), сельского хозяйства, рыбной промышленности, транспорта и связи и т. д.


 • Metody znázorňování tematického obsahu (методы представления тематического содержания)

CZ – Podle pokrytí Zeměpisná poloha: mapa světa, mapy kontinentů, mapy zemí a regionů; 
V rozsahu: ve velkém měřítku (od 1:200000 a větší), středně-velké (až 1:200000 a 1:1000000 včetně), malé-měřítku (menší než 1:1000000). Podle účelu: vědecké zázemí - jsou určeny k provádění výzkumu a získat co nejúplnější informace, kulturní a vzdělávací - zaměřené na podporu znalosti, nápady, vzdělání - jsou používány jako vizuální pomůcky pro studium geografie, historie, geologie a dalších oborů, technicko - displej zařízení a podmínky nezbytné k vyřešení jakékoliv technické specifikace, pěší turistika, atd. Obsah: obecně geografická mapa - líčí všech geografických jevů, včetně topografie, hydrografie, vegetace, půdního pokryvu, sídel, ekonomické zařízení, komunikace, hranice, a atd. obecně geografické ve velkém měřítku mapy, které ukazují všechny objekty oblast, tzv. topografické, mesoscale obecně zeměpisné mapy - topografický průzkum-a malým-měřítku obecně zeměpisné mapy - viditelnost. 
RU
По территориальному охвату: карты мира; карты материков; карты стран и регионов;


По масштабу: крупномасштабные (начиная с 1:200000 и крупнее); среднемасштабные (от 1:200000 и до 1:1000000 включительно); мелкомасштабные (мельче 1:1000000). По назначению: научно-справочные — предназначены для выполнения научных исследований и получения максимально полной информации; культурно-образовательные — предназначены для популяризации знаний, идей; учебные — используются в качестве наглядных пособий для изучения географии, истории, геологии и других дисциплин; технические — отображают объекты и условия, необходимые для решения каких-либо технических заданий; туристские и др. По содержанию: общегеографические карты — изображают все географические явления, в том числе рельеф, гидрографию, растительно-почвенный покров, населённые пункты, хозяйственные объекты, коммуникации, границы и т. д. Общегеографические крупномасштабные карты, на которых изображены все объекты местности, называются топографическими, среднемасштабные общегеографические карты — обзорно-топографическими, а мелкомасштабные общегеографические карты — обзорными.

III Fizickogeografická sféra

 1. Stavba Země, georelief, pedosfera (строительство Земли, рельеф, земная кора)

 • Zemské jádro (Земное ядро)

CZ – Zemské jádro - centrální, nejhlubší část planety Země, geosphere, který je pod spodní pláštěm a, pravděpodobně, složené ze železa-slitina niklu s příměsí dalších prvků siderophile. Hloubka - 2900 km. Průměrná poloměru koule - 3,5 tisíc km. Rozděleny do pevné vnitřní jádro o poloměru zhruba 1300 km a tekuté vnější jádro o poloměru zhruba 2200 km, mezi nimiž jsou někdy přiděleny přechod zóně. Teplota v centru Země je jádro dosahuje 5000 C.
RU – Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2900 км. Средний радиус сферы — 3,5 тыс. км. Разделяется на твердое внутреннее ядро радиусом около 1300 км и жидкое внешнее ядро радиусом около 2200 км, между которыми иногда выделяется переходная зона. Температура в центре ядра Земли достигает 5000 С.

 • Zemský plášt‘ a zemská kůra (Мантия и земная кора)

CZ – Zemské kůry - externí pevný plášť Země (geosféra). Pod kůrou se nachází plášť, který se liší složení a fyzikální vlastnosti - to je více husté, obsahuje především refrakterní elementy. Odděluje kůra a plášť hranice Moho, nebo Moho v krátkosti, tam, kde je k prudkému nárůstu rychlosti seismických vln. Zvenku většina kůry je pokryta hydrosféry, a tím menší je pod vlivem atmosféry.
RU – Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка Земли (геосфера). Ниже коры находится мантия, которая отличается составом и физическими свойствами — она более плотная, содержит в основном тугоплавкие элементы. Разделяет кору и мантию граница Мохоровичича, или сокращённо Мохо, на которой происходит резкое увеличение скоростей сейсмических волн. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а меньшая находится под воздействием атмосферы.

 • Složení a typy zemské kury (Состав и типы земной коры)

CZ –
RU –

 • Litosfára a pohyby litosfárických desek (Литосфера и движение литосферных плит)

CZ –
RU –

 • Pevninský a podmořský georeliéf (Континентальный и подземный рельеф)

CZ –
RU –

 • Vnitřní a vnější geomorfologické síly (внутренние и внешние геоморфологические силы)

CZ –
RU –

 • Vznik a složení půdy (появление и состав почвы)

CZ – Litosféra je vnější lehčí hor ninová část Země, pedosféra je zase nejsvrchnější část litosféry, kter ou vytvořily půdotvorné procesy. Vznik půdy je

složitý a dlouhotrvající proces. Rychlost tvorby půd je možno vyjádřit pomocí času, za který se utvoří 1 cm půdy z matečné horniny, trvá to 100-400 let;

zemědělskými zásahy lze rychlost tvorby půdy zvýšit.

RU – Литосферы внешней легкие части горы, pedosphere свою очередь Верхняя часть литосферы, которые образуются почвообразования процессы. Создание почвы сложный и длительный процесс. Скорость формирования почвы может быть выражена через время, которое формируется в 1 см почвы от материнской породы, это происходит в среднем в течении 100-400 лет; сельскохозяйственное вмешательство может увеличить скорость почвообразования.

 • Vlastnosti půdy (свойства почвы)

CZ –
RU –

 • Půdní druhy (виды почвы)

CZ – Půdy lehké (písčité) mají nedostatek jílovitých částic. Jsou lehce obdělávatelné a dobře přístupné pro vodu. Nevýhodou je malý obsah humusu a časté vysychání.

Půdy středně těžké (hlinité) obsahují stejný podíl pýsku a jilovitých. Bývají hluboké a zemědělsky nejvice využívané.

Půdy těžké (jílovité) jsou nesnadné na obdělávání. Mají nadbytek jílovitých častic, jsou špatně prostupné pro vzduch i vodu.
RU – Легких почвах (песчаных) в них имеется недостаток глиняных частиц. Они легко обрабатываются и легко доступны для воды. Недостатком является низкое содержание гумуса и быстрое высыхание.

Почвы умеренно тяжелые (глинястые) содержат одинаковое количество песка и глины. Они глубокие и лучше всего подходят для сельскохозяйственного использования.

Тяжелые почвы (глина) трудно культивировать. Они перенасыщены глиной, плохо проницаемы для воздуха и воды.

 • Půdné typy a jejich rozšíření na Zemi (типы почвы и их распространение на Земле)

CZ – Nivní půdy (fluvizemě) se vytvořily na říčních usazeninach podél vodních toků, na plochách dříve pravidelně zaplavovaných. Fluvizemě mají slabě vyvinuté půdní horizonty a jsou štěrkovite až jílovité. Úrodnost i hospodářské využív
RU –

 1. Atmosferá

CZ –
RU –

 1. Hydrosféra

Гидросфе́ра (от др.-греч. Yδωρ — вода и σφαῖρα — шар) — совокрупность всех водных запасов Земли.Она образует ее прерывистую водную оболочку.

 • Povrchovéa podpovrchové vody pevnin (Поверхностные и подземные наземные)

CZ – Země je jedinou planetou naší sluneční soustavy, jejíž povrch je pokryt kapalnou vodou. Hydrosféra pokrývá 71 % zemského povrchu (97 % z toho je mořská voda a 3 % sladká voda) a tvoří ji oceány a moře (dohromady označované jako světový oceán), na kontinentech pak řeky a jezera. Oběžná dráha, vulkanismus, gravitace, skleníkový efekt, magnetické pole a na kyslík bohatá atmosféra jsou jedinečné vlastnosti, které dohromady vytvořily ze Země vodní planetu.
RU – Средняя глубина океана составляет 3800 м, максимальная (Марианская впадина Тихого океана) — 11,034 метров. Около 97 % массы гидросферы составляют соленые океанические воды, 2,2 % — воды ледников, остальная часть приходится на подземные, озерные и речные пресные воды. Область биосферы в гидросфере представлена во всей ее толще, однако наибольшая плотность живого вещества приходится на поверхностные прогреваемые и освещаемые лучами солнца слои, а также прибрежные зоны.

В общем виде принято деление гидросферы на Мировой океан, континентальные воды и подземные воды. Большая часть воды сосредоточена в океане, значительно меньше — в континентальной речной сети и подземных водах. Также большие запасы воды имеются в атмосфере, в виде облаков и водяного пара. Свыше 96 % объёма гидросферы составляют моря и океаны, около 2 % — подземные воды, около 2 % — льды и снега, около 0,02 % — поверхностные воды суши. Часть воды находится в твёрдом состоянии в виде ледников, снежного покрова и в вечной мерзлоте, представляя собой криосферу.

 • Světový oceán a jeho části (Мировой океан и его части)

CZ – Světový oceán je tvořen pěti oceány. Jsou jimi Tichý (občas nazývaný Pacifik), Atlantský, Indický, Jižní neboli Antarktický, a Severní ledový oceán. Největší je Tichý oceán, který zabírá 178,7 mil. km2 (35 % zemského povrchu) a můžeme v něm navštívit nejhlubší místo Země Mariánský příkop (průrva v zemské kůře o hloubce 11 034 metrů). Druhým největším je Atlantský oceán s celkovou plochou 91,6 mil. km2 (18 %), třetí pak Indický oceán 76,2 mil. km2 (14,9 %) čtvrtý je Jižní oceán se svými 32 248 000 km2 a nakonec Severní ledový se svými 14 350 000 km2.

RU – Мировой океан состоит из пяти океанов. Тихий океан, Атлантический, Индийский, Южный и Северный Ледовитый океан. Крупнейший из океанов – Тихий, занимает площадь равную 178,7 млн. км2, что равняется 35% поверхности всей земли. Также в этом океане находится самое глубокое место на земле – Марианская впадина, ее глубина равна 11 034 м. Следующий по величине идет Атлантический океан – 91,6 млн. кв. км(18%), третий по размерам – Индийский – 76,2млн. кв. км (14,9%), четвертый – Южный океан 32 248млн. кв. км и самый маленький – Северный Ледовитый океан 14 350 000 кв. км.

 • Charakteristika a hospodářský význam jednotlivých oceánů a jeho části (Характеристики и экономическое значение океанов и их частей)

CZ – od starověku, oceánů a moří byly způsob, jak vydělávat peníze, zakládat obchodní cesty a diplomatické vztahy. Kromě toho se oceány a moře vždy pomáhal živit sami, protože žijí v různých zvířat, jejichž maso je velmi výživné pro člověka.
RU – еще с древних времен океаны и моря это были пути к заработку денег, налаживанию торговых путей и дипломатических отношений. К тому же океаны и моря всегда помогали прокормиться, ведь в них живут различные животные, мясо которых очень питательно для человека.

 • Vlastnosti oceánské vody (Характеристики воды в океане)

CZ – Voda obsažená ve světovém oceánu je roztok minerálních a organických látek obohacený o plyny, ve které probíhají neustálé fyzikální, chemické a biologické procesy. Jednou důležitou vlastností vody je její slanost (salinita). Salinita je celkové množství rozpuštěných minerálních látek v 1 kilogramu mořské vody (uvádí se v promile) a ze statistik vyplývá, že průměrná salinita světového oceánu je 35 ‰. Hlavními zdroji hořko-slané chuti jsou chlorid sodný, chlorid hořečnatý a síran hořečnatý. Mezi jednotlivými místy značně kolísá podíl salinity, kterou ovlivňuje mnoho faktorů jako výpar, srážky, přítoky atd.
RU – Воды мирового океана обогащены минеральными, органическими веществами и газами. В них постоянно происходят физические, химические и биологические процессы. Основной особенностью океанской воды явлеятся ее минирализация (наличие слои). Средняя соленость Мирового океана около 35 промилле, т.е. в каждом килограмме воды содержится в среднем 35 граммов солей. Соленость зависит, прежде всего, от соотношения количества атмосферных осадков и испарения. Понижают соленость речные воды и вода тающих льдов. В открытом океане распределение солености носит зональный характер. В экваториальных широтах, где выпадает много осадков, — она пониженная, в тропических — повышенная, из-за высокого испарения и малого количества осадков. В умеренных и полярных широтах соленость снова понижается.

 • Pohyby oceánské vody (Движение воды в океане)

CZ – mořská voda je v neustálém pohybu, příčinou jsou kosmické vlivy (přitažlivost Slunce a Měsíce), fyzikálně chemické vlivy související se slunečním zářením, oběhem vzduchu a pohyby zemské kůry
RU – морская а следовательно и океанские воды всегда находятся в движении, ведь на них воздействуют множество факторов, таких, как притяжение воды луной и солнцем, физико-химические эффекты, движения земной коры.

 • Znečištění hydrosféry (Загрязнение гидросферы)

CZ – Se liší nejen v umělém znečištění vody, ale přírodní. Je známo, že i v řídce osídlených oblastech, čistota vody se sníží a množství bahna a nečistot všeho druhu zvýšil od jejího pramene v horách ke křižovatce s moře nebo oceánu.
Hlavními zdroji znečištění vody:
vypouštění přítok vody z průmyslových podniků;
domácí nástroje odpadních vod;
vypouštění přítok vody pro zemědělství;
voda s dol, ropná pole, doly;
odpadu při těžbě různých minerálů;
dřevního odpadu při těžbě dřeva;
vypouštění vody a železniční dopravy;
RU – Различают не только искусственное загрязнение воды, но и естественное. Известно, что даже в малозаселенных районах чистота воды уменьшается, а количество ила, примесей всех видов увеличивается от истока в горах к месту соединения с морем или океаном.
Основные источники загрязнения воды:
стоковые воды промышленных предприятий;
бытовые стоки коммунального хозяйства;
стоковые воды сельского хозяйства;
воды шахт, нефтепромыслов, рудников;
отходы производств при добыче разных полезных ископаемых;
отходы древесины в деревообрабатывающей промышленности;
сбросы водного и железнодорожного транспорта;

VIII Geografie ČR

 1. ČR – fizickogeograficka charakteristika

 • Poloha (Местоположение)

CZ ČR – vnitrozemský stát na území historickych zemí Čech, Morava a Slezska.
Rozloha (площадь) – 78 864 . Srovnatelné rozlohouo s Irskem (Ирландия), početom obyvatel s portugalskem nebo Belgií.

 • Vývoj hranic

CZ – S Nemecko 810,7 km (na západě), s Polskem 761 km na severu, na východě(восток) so Slovenskem 251,8 km, na jihu s Rakouskem 466 km.

 • Geologický(состав, строение и движение земной коры) a geomorfologický(рельеф) vývoj

Cesko má pomerne rozmanitý reliéf, což je zpusobeno složitým geologickým vývojem od

Prvohor(палезазой) a následne intenzivní lidskou cinností(деятельность) od neolitu(неолита).

Reliéf je tvoren dvema odlišnými geologickými jednotkami: (1) Ceským masívem – 2/3

území Ceska, vytvoreným hercynským vrásnením v prvohorách, (2) Karpatským systémem

východní Morava (Beskydy, Bílé Karpaty, Javorníky), která vznikla v dusledku alpínského

vrásnení(складки) v prubehu(образованные в период) tretihor(кайнозойской эры). Nicméne alpínské vrásnení zpusobilo také rozlámání(разламыванию) již(уже) stabilizovaného Ceského masívu na kry(глыбы), podél(вдоль) nichž(которых) došlo(произошел) k vertikálnímu zdvihu(сдвиг) okrajových(крайних) pohorí(горных масивов) (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky, atd). Dále v této dobe probíhala intenzivní vulkanická cinnost na níž(благодаря которой) máme památky v podobe(в виде) Ceského stredohorí a Doupovských hor a také horkých minerálních pramenu(горячих минеральных источников) na západe Cech.

Nejvýznamnejší pohorí – Krkonoše (nejvyšší hora Ceska - Snežka 1602 m), Šumava, Krušné

hory, Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy

Nejvýznamnejší nížiny(равнины) a plošiny(плоскогорья) – Polabí (Ceská krídová tabule), Moravské úvaly, Trebonská

pánev, Podkrušnohorská pánev, Hornoslezská pánev

 • Charakteristika fizicko-geografických pomeřů (характеристика физико-географических условий)

CZ – Česká republika se nachází v severní polokouli přibližně ve středu evropského kontinentu. V Česká republika nemají přímý přístup k moři. Nicméně, země je hlavní rozvodí, které odděluje povodí Severního, Baltského a Černého moře. Okolní moře - Baltské a Středozemní moře - oblíbené rekreační českých turistů. Hlavní osou řeky formuláře Labe (370 km) a Vltavy (433 km) na Moravě - Morava (246 km) a Dyya (306 km) a ve Slezsku - Odra (135 km) a Opava (131 km). 
S fyzikálně-geografického hlediska se Česká republika leží na hranici mezi dvěma pohořími. Západní a střední část země vyplňuje České elevace, ovládal kopcovitém terénu, středně-a (Šumava, Český les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky).Na východě, můžete relaxovat a užívat přírody oblasti cestovního ruchu "Beskydy - Valašsko. Nejvyšší bod Česká republika - Mount Snow (1602 m) a nejnižší - část záplavových území Labe (117 m nm), na hranici s Německem. 
Česká republika se nachází v evropském kontinentě, v mírných zeměpisných šířkách severní polokoule. Podnebí je většinou mírné, ale to se může lišit místně iv průběhu roku.Důvodem pro rozdíly, hlavně, je výška nad hladinou moře. V průměru nahoru vzduchu se teplota sníží a zvýšené množství srážek. Česká republika se nachází v přechodné zóně mezi středoevropskými přímořské podnebí s kontinentálním východní Evropy. Podnebí je velmi příznivé pro život. Zima je mírná, a léta jsou teplá. Ramenní období dostatečně krátké, takže zde nejsou často přijdou vhod lehké kabát nebo boty na jaře. Průměrné denní teploty v nejchladnějších zimních měsících (leden) sestoupí do-5 stupnu celsia, v nejteplejších letních měsících (červenec) - asi 20 + 25 stupnu celsia. V horách, ale průměrná teplota zřídka překročí 10 stupnu celsia. 

RU – Чешская Республика расположена в северном полушарии, примерно в центре европейского континента. У Чехии нет прямого выхода к морю. Однако на территории страны проходит главный водораздел, разграничивающий бассейны Северного, Балтийского и Черного морей. Ближайшие моря - Балтийское и Средиземное - являются популярными местами отдыха чешских туристов. Основные речные оси формируют Эльба (370 км) и Влтава (433 км), на Моравии - реки Морава (246 км) и Дыя (306 км), а в Силезии - Одра (135 км) и Опава (131 км).
С физико-географической точки зрения Чехия лежит на границе двух горных систем. Западную и среднюю часть страны заполняет Чешская возвышенность, где преобладает холмистая и среднегористая местность (Шумава, Чешский Лес, Крушные горы, Крконоши, Орлицкие горы, Есеники). На востоке можно отдохнуть и насладиться природой туристической области «Бескиды – Валашско». Самая высокая точка Чехии - гора Снежка (1602 м), самая низкая - часть поймы Эльбы (117 м над уровнем моря), на границе с Германией.
Чешская республика расположена внутри европейского континента, в умеренных географических широтах северного полушария. Климат в большей степени умеренный, но все же может отличаться локально и на протяжении года. Причиной различия, главным образом, является высота территории над уровнем моря. В направлении вверх средние температуры воздуха снижаются и увеличивается количество осадков. Чехия расположена в зоне перехода от среднеевропейского морского климата к континентальному восточноевропейскому. Климат весьма благоприятен для жизни. Зима здесь умеренная, а лето теплое. Межсезонные периоды достаточно короткие, поэтому здесь вам не часто пригодится легкое пальто или весенняя обувь. Среднесуточные температуры в самом холодном зимнем месяце (январе) опускаются до -5oС, в самом теплом летнем месяце (июле) - около + 20-25oС. В горах, тем не менее, средняя температура воздуха редко превышает +10oС.

 • Ochrana přirody

CZ – 12% z celé země (9,27 tisíc km2) zabírají přírodní rezervace a národní parky. Nejčastější fauna v povaze Česká republika - zajíci, svišti, vydry, kuny, norka. Někdy můžete najít bažant, koroptev, divoké prase, kamzík. Zřídka viděné orly, sokoly a volavky. V severo-východně Moravě, v Karpatech, tam jsou vlci a medvěd hnědý. Flora české přírody představují smíšené dub, jedle a smrkové lesy. Symbolický strom země je lípa. Pod státní ochranou jsou dva památné stromy tohoto druhu - největší strom (12,5 m po obvodu kmene) a nejstarší (1000 let).
RU –
12% территории всей страны (9270 км2) занимают заповедники и национальные парки. Наиболее распространенные представители фауны в природе Чехии - зайцы, сурки, выдры, куницы, норки. Порой можно встретить фазана, куропатку, дикую свинью, серну. Реже попадаются орлы, соколы и цапли. На северо-востоке Моравии, в Карпатах, встречаются волки и бурый медведь. Флору чешской природы представляют смешанные дубовые, пихтовые и еловые леса. Символическим деревом страны является липа. Под охраной государства находятся два памятных дерева этой породы - самая большая липа (12,5 метров по периметру ствола) и самая старая (около 1000 лет).


 1. ČR – socioekonomicka charakteristika

 • Obyvatelstvo (население)

CZ – Pocet obyvatel brzy dosáhne 10,5 milionu obyvatel

v posledních trech letech se projevil na prirozeném prírustku babyboom. Presto obyvatelstvo Ceska postupne stárne a do budoucna hrozí jeho úbytek. Nejvíce obyvatel pribývá ve Stredoceském kraji a v Praze. Z hlediska národnostní struktury je populace Ceska znacne homogenní – Ceši (a Moravané)

tvorí 93 %, nejvýznamnejší menšiny jsou Slováci, Poláci, Nemci, Romové, Ukrajinci,

Rusové. V posledních patnácti letech se na strukture populace zacíná projevovat vliv imigrace,

v soucasné dobe je pocet imigrantu asi 450 tis., což je asi 4,5 % celkové populace Ceska.

Nejpocetnejší skupinou jsou Ukrajinci (asi 100 tis.), dále Slováci, Vietnamci, Rusové.

Náboženství není v Cesku podstatné téma, ateisté predstavují asi 60 % populace,

nejpocetnejší náboženskou skupinou jsou rímští katolíci, dále jsou prítomni protestanti a

pravoslaví.
RU –
Население чешской республики составляет примерно 10.5 млн. жителей.93% жителей чешской республики это чехи и мораванци. В последние три года появляется положительная тенденция прироста населения за счет рождаемости. Но, однако, остается общая динамика старения нации, а основной прирост населения происходит благодаря иммиграции украинцев порядка 100 тыс. также большое количество русских, вьетнамцев, словаков. Всего по официальным подсчетам на территории центральной Чехии и Праги проживает около 450 тысяч иммигрантов, что составляет 4,5% от общего количества населения. Порядка 60% чехов – атеисты, большинство остальных – католики, но, тем не менее, здесь присутствуют и протестанты и православные.

 • Sídla

CZ – Sídelní systém se v ceských zemí ustálil ve 13. století, od té doby probíhá jejich selektivní rozvoj na základe podpory ruzných faktoru. Významný byl zejména vliv prumyslové revoluce v 19. století a socialistický vývoj od 50. let 20. století. Nejvetší mesta jsou: Praha (1,3 mil.), Brno (360 tis.), Ostrava (310 tis.), Plzen (160 tis), Olomouc, Liberec, Ceské Budejovice V soucasné dobe je soucástí sídelního systému 6248 obcí se samosprávou.
RU –


Материал взят с http://czlife.ru/noten/

Похожие:

I planetární geografie (планетарная география): Vesmir iconПрограмма-минимум кандидатского экзамена по специальности 25. 00. 25 «Геоморфология и эволюционная география»
Мирового океана; экологическая и прикладная геоморфология; методологические проблемы геоморфологии; палеогеография плей­стоцена;...
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir icon2 курс Дисциплина «Геология» I. Кристаллография
Бакалавриат по направлению Педагогическое образование, профиль География / География и Биология / География и Иностранный язык
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir iconТематический план изучения дисциплина «география»
География как наука. Объект и предмет исследования. Задачи географии. Структура географической науки. География и экология
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir iconПояснительная записка курс «География России»
Курс «География России» изучается после страноведческого курса «География материков и океанов» и завершает блок основного общего...
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir iconЛекции по География почв (4 часа)
География почв наука о закономерностях распространения почв на Земле. Как научная дисциплина география почв возникла и начала развиваться...
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir iconУчебно-методический комплекс для студентов 2 курса специальностей «География», «Геоэкология», «Природопользование»
«География», «Геоэкология», «Природопользование», направлений «Экология и природопользование», «География»
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir iconУчебно-методическое пособие Саратов 2011 Содержание Предисловие Практические задания
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов географических факультетов специальностей 020401 «География» (дисциплина...
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir iconКультурная, гуманистическая и гуманитарная география через призму мифогеографии Культурная география Проблема определения Культурная география в настоящее время характеризуется как наука «на стыке»
Культурная география в настоящее время характеризуется как наука «на стыке» географии и культурологии [Новиков 1993: 84; Туровский...
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir iconНазвание науки «география» означает
Греческий ученый, назвавший свой труд, посвященный описанию Земли словом «География»
I planetární geografie (планетарная география): Vesmir icon«География 6-10 класс» (на 1CD); «Экономическая и социальная география» (на 1 cd)
«Атлас морфологии человека. Анатомия новорожденного. Эмбриология. Гистологичя. Гистопатология» (на 1 cd)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org