Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011страница8/34
Дата11.07.2014
Размер9.13 Mb.
ТипОсновная образовательная программа
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

ЧАРАШТЫР БИЖИЛГЕ
Улуг болгаш бичии \ж\ктерниё кезектериниё аттарын болгаш бижиириниё д=мейлешкээн барымдаалап, дараазында чурум езугаар б=л\ктерге чарар.

Бичии ужуктер
1. Дорт шугумдан база \ст\нде ээтпектиг, адаанда ээтпектиг шугумнардан тургустунган \ж\ктер:

И, ш, г, п, р, у, \ - 7

2. /ст\нде айыткан шугумнарга точкалар болгаш д\\шк\ннер немешкенинден тургустунган \ж\ктер:й, л, м, ц, щ, н, ё, ь, ы, - 9

3. Т=гериктерден тургустунган \ж\ктер:о, =, а, ю, , ф, б, д, я – 8

4.Солагай талакы чартык т=гериктерден тургустунган \ж\ктер:с, е, ё, ч, ь, ъ, в – 7

5. Оё талакы чартык т=гериктерниё каттышканындан тургустунган \ж\ктер:э, х, ж, з, к – 5
Улуг \ж\ктер
1. Кол элементизи \ст\к\ азы адакы кезщектериде ээтпек шыйыглыг \ж\ктер:

И, Ш, Ч, Ц, Щ, Л, М, А – 8

2. Кол элементризи чартык болгаш б\д\н т=гериктерлиг \ж\ктер:О, +, С, Э, Х, З, Я, Е, Ё, Ж – 10

3. Кол элементизи чалбыыш хевирлиг шугумдан тургустунган \ж\ктер:У, /, Н, К, Ы, Ю, Р, В, Ф – 9

4. Кол элемиентизи чалбыыш хевирлиг шугумнуё чагыланчак шугум-биле каттышканындан тургустунган \ж\ктер:Г, П, Т, Б, Д - 5

1 – ГИ КЛАСС
БИЖИККЕ ++РЕДИРИ БОЛГАШ

ЧУГАА САЙЗЫРАДЫЛГАЗЫ

(165шак)
Бижикке ==редири \ш \еге чарлыр: белеткел (\ж\глел мурнунуё) \ези, \ж\глел \ези (ночулга, бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазы); \ж\глел соондагы \е ( номчулга, бижилге шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазы) , Бижик ==редилгези \нн\г анализ – синтезтиг методтуё аргалары – биле чоруттунар.

Анализтиё аргалары: 1. Чугаадан домактарны аёгылаары.

 2. Домактарны с=стерге чарары.

 3. Домактан с=ст\ аёгылаары.

 4. С=ст\ слогтарга чарары, слогтарныё санын тодарадыры.

 5. Слогтан тодаргай \нн\ ылгап \нд\рери, \н\ё характеристиказын бээри.

 6. /нн\ё туружун тодарадыры.

 7. /нн\ё \ж\к – биле демдеглээри дээш оон -даа =ске.

Синтезтиё аргалары:

/ннерден слогтар тургузары. 1. Кескинди \ж\ктерден, \ж\ктер « кассазындан» слогтар тургузары.

 2. Слогтардан с=стер тургузары.

 3. С=стерден домак чогаадыры.

 4. Домактардан харылзаалыг чугаа тургузары.

 5. С=з\глелдер номчулгазы.БЕЛЕТКЕЛ (/Ж/ГЛЕЛ МУРНУНУЁ) /ЕЗИ

(12 шак)
Чугаа. Аас болгаш бижимел чугаа дугайында ниити билиг.

Домак болгаш с=с.Чугааны домактарга, домактарны с=стерге, с=стерни слогтарга чарары болгаш «/ж\глелде болгаш дидактиктиг мате - риалдарда берген схема – шыйыгларны ажыглаары.

Слог. С=стерни слогтарга чарары.

Ажык \ннерниё слогтар тургузар ролю – биле таныштырары.С=стерде слогтарныё санын то- дарадыры.

/ннер болгаш \ж\ктер./н дугайында билиг. Дыёнап болгаш адап тургаш, \ннерни ылгап билири: ажык болгаш ажык эвес \ннер, с=с эгезинге к\шт\г болгаш кошкак адаттынар ажык эвес \ннер (п-б, т-д).

С=стерде аёгы- аёгы ажык болгаш ажык эвес \ннерни ылгап билири, с=стерниё слог болгаш \н талазы- биле сайгарылгазын кылыры (с=сте \ннерниё санын, оларныё онзагай ылгалдарын, с=ст\ё кайызында турарын тодарадыр). Дыёнап болгаш адап турар с=ст\ё слог болгаш \н талазы- биле тургузуун схема- шыйыглар- биле д\\шт\р\п к=рг\зери.

Бердинген \н кирген с=стерни боду шилип тывары. Адап турар с=ст\ слог болгаш \н тугузуун к=рг\скен схема- шыйыглар-биле д\\ш\т\р\п к=рг\зери.

Бердинген \н кирген с=стерни боду шилип тывары. Адап турар с=ст\ слог болгаш \н тургузуун к=рг\скен схема – шыйыглар- биле д\\шт\рери.

Белеткел \езинде чорудар б\г\ ажылдарныё хевирлерин дамчыштыр ==реникчилерниё кичээнгейин, шыдамыккайын, к==р\н\ё медерелин сайзырадыры. Бижилге болгаш номчулга \езинде уругларны шын олурарынга, кыдыраашты парта кырынга шын салырынга, карандаш- ты, демир- \ж\кт\ шын тударынга чаёчыктырары. Холдарны болгаш салааларны бижилгеге белеткээри: чурулга янзы- б\р\ угулзалар, дорт, ийленчек, дыйлагар, т=герик (тырыкы), чартык ш=йбексимээр шыйыглар кылдыртыры. Кыдырааштыё арнында шугумнарныё уг-шиин эки билип алырынче уругларныё кичээнгейин угландырары, \ж\ктерниё элементилерин бижидери.

Оон аёгыда белеткел \езинде башкы уругларныё аас чугаазыныё сайзыраёгайын, \ннерни тодарадып шадаар шыдавазын, \ж\ктерни билир билбезин, оларны парлап азы бижип шыдаарын, номчуп азы номчувайн турарын тодарадыр.
/Ж/ГЛЕЛ /ЕЗИ (105 шак)
/ж\глел \езинде ==редир \ннер болгаш \ж\ктерни д=рт чадага чарар.

Бирги чада

Бирги чадада а, А; л,Л; о,О; м,М,; с.С; н.Н; ч,Ч; у,У; ы,Ы; р,Р; \,/; и,И; э,Э; (е); ш,Ш; =,+ деп \ннер болгаш \ж\ктерни ==редир.

Бирги чадада номчулгага ==редип тургаш, чедип алыр сорулгалар: \нн\ё \ж\\н,\ж\ктерниё \нн\н чазыг чок тыварынга чаёчыктырар; ==ренип эрткен \ннери с=стерниё эгезинге, ортузунга, с==л\нге турда, чазыг чокка тып, с=стерни шын слогтаар; кыска, узун ажык \ннерни болгаш оларныё \ж\ктерин ылгап билирин чедип алыр; ==ренген \ннер болгаш \ж\ктери-биле слогтар, с=стер кожугулап номчудар, «/ж\глелде» домактарны номчуп билир; ==ренген \ннери бар с=стерни тыварынга чаёчыктырар, слогтар болгаш \ннер к=рг\скен схема-модельдер-биле с=стер тургустурар; \ж\ктерни бот- боттарындан ылгалыр демдектерин барымдаалап танып билиринге ==редир; с=сте \ннерниё болгаш \ж\ктерниё санын шын тодарадырынга чаёчыктырар; хана кас- сазын башкыныё удурдулгазы- биле ажыглап билирин чедип алыр; кичээл б\р\з\нде кижизидилге ажылын чорудар; ==ренген \ж\ктериё бижилгези биле таныштырар, оларны бижидер; шын медерелдиг болгаш \з\ктелиишкин чок слогтар номчуурунче чоорту кирер,ийи слогтуг белен с=стерни слогтавайн номчударынче шилчидер; таваржып келген бижик демдектери- биле таныштырар,номчулга \езинде оларны барымдаалаарынга, аянныг номчуурунга чаёчыктырар; чуруктар ажыглап, домактар болгаш улуг эвес хемчээлдиг харылзаалыг с=з\глелдер тургузуп ==редир; ном болгаш кыдыраашты арыг- силиг эдилээринге чаёчыктырар.

/ж\глелдиё бирги чадазында номчуур с=стерниё саны эвээжээнинден, номда кирген с=стер болгаш кыска домактарны уруглар шээжи-биле доктаадып алыр. Ону болдурбазы - биле, «/ж\глел» номундан аёгыда, ол-ла с=стерни самбырага, улуг саазынга бижип алгаш база номчудары к\зенчиг. Ынчан уруглар медерелдиг номчуурунга чаёчыгар.

+=ренген \ж\ктери кирген номчулгазы болгаш бижилгези карышпас слогтар болгаш кыска с=стерни кыдырааштарга бижидер.

Ийиги чада
Ийиги чадада д,Д; б,Б; г,Г; в,В; т,Т; к,К; п,П; ё, х,Х; з,З; ж,Ж; й,Й деп \ннер болгаш \ж\ктерни ==редир.

Ийиги чадада чедип алыр сорулгалар: бирги чадада салдынган сорулгаларны к\\седирин уламчылаар; ийи- \ш слогтуг с=стерни номчуурунга уругларны чаёчыктырар; т, к, п, с=стнрниё эгезинге, ортузунга, с==л\нге чорта, шын номчуурун чедип алыр;белен с=стерни слогтавайн шуут номчуурунга чаёчыктырар, ол колдуунда ийи слогтуг с=стер болур; домактар иштинде бижик демдектери- биле таныштырар; кошкак номчуур уруглар- биле ажылдаар, эки номчуур уругларга немелде ажылдар бээр.

Йийги чаданыё кол сорулгазы - б\г\ уругларныё бир дески слогтап номчуурун чнедип алыр; номда кирген домактарнын \н аянын сагып, аянныг номчуурунга чаёчыктырар.
/шк\ чада
/шк\ чадада ъ ( кадыг демдек); е,Е, ё, Ё; я. Я; ю, Ю деп холушкак ажык \ннерни ==редир. Бо чаданыё сорулгалары: =к- биле адаарын кадыг демдек-биле к=рг\скен с=стерни, холушкак ажык \ж\ктерлиг с=стерни шын номчуурун чедип алыр; \ш- д=рт слогтарлыг с=стерни номчударын колдадыр.

/ж\глелдиё бо чадазында \ннер болгаш \ж\ктерниё саны деё эвес (\ннерниё саны \ж\ктерниё санындан эвээш, \ннерниё саны \ж\ктерниё санындан х=й) с=стерни уругларга хайгаарадыр.Д=ртк\ чада
Д=ртк\ чада ь ( чымчак демдек); ф, Ф; ц,Ц; щ,Щ деп \ннерни болгаш \ж\ктерни ==ридир. Бо чадада салдынган турар сорулгалар: \лгерлеп алган \ннерни шын дыёнаарын, адаарын, номчуурун болгаш бижиирин чедип алыр. Ук \ннерни ==редип турар \еде, ==реникчилерге билдингир, \рг\лч\ таваржыр с=стерни шилип алыр; чиик с=стерни анализ кылбайн, слогтаашкын чокка номчуурунга чаёчыктырар.База ол ышкаш, с=стер болгаш кыска домактарны д\рген ч\г\рт\, медерелдиг номчуурун чедип алыр; домактарга \н доктаашкыннарын кылып, аянныг номчуурунга чаёчыктырар.

Номчулга, бижилге болгаш

чугаа сайзырадылгазы
Х=й эвес слогтуг с=стерни, улуг эвес домактарны медерелдиг, шын илдик чокка слогтап, дыёналдыр номчуурун чедип алыры. Бижимел с=з\глелдерни самбырадан болгаш тускай карточкалардан номчудары.

Номчаан домактарынга, с=з\глелдеринге, к=рген чуруктарынга хамаарыштыр башкыныё салган айтырыгларын боттарыныё хире- шаа- биле харыылаарынга ==редири. Номчаан ч\\л\н башкыныё дузазы- биле азы боду с=стерин, бодалдарын киириштирип тургаш, катаптап чугаалаарынга чаёчыктырар.

Тоолдарны номчууру болгаш тоолдаары. Ш\л\ктерни аянныг номчууру болгаш шээжилеп алыры.Класс мурнунга дыёналдыр, тода чугаалап билиринге чаёчыктырар.

Экскурсия чорааш ч\н\ к=ргенин, ч\н\ билип алганыныё дугайында чугаа тургустуруп ==редири.

/ Ж / Г Л ЕЛ С О О Н Д А А Г Ы / Е ( 48 шак)
Бижилге, шын бижилге болгаш

чугаа сайзырадылгазы
Бижилге \езинде \ж\ктерниё \легерин бижиири, самбырадан азы номдан белен с=з\глелдерни д\ж\р\п бижиири, бижиири берге \ж\ктерниё кезектерин сайгарары, \з\ктелиишкин чок тудуштур бижиири к=рд\н\п турар.

/ннер болгаш \ж\ктерниё саны деё эвес (каржып турар) с=стерниё бижилгези, сайгарылгазы.

Чижелээрге: й \нн\г \ж\ктерлиг с=стерниё шын бижилгези: ь, ъ демдектирлиг с=стерниё номчулгазы, шын бижилгези дээш оон-даа =ске.

Уругларныё к=рген дыёнаан, хайгаараан ч\\лдеринге; сюжеттиг чуруктарга \ндезилеп харылзаалыг чугаа тугузары.

Башкыныё с\мелээни тодаргай темага таарыштыр с=с\глелдер тур-гузары.
Номчулга
Бижик ==редилгезиниё \езинде номчулга болгаш чугаа сайзырадылгазыныё талазы - биле алган билиглерин,чаёчылдарын ханыладыры болгаш быжыглаары.

Дыка нарын эвес болгаш 2- 3 слогтардан тургустунган с=стерни слогтарга чарбайн ( чоорту б\д\н\- биле адап), домактар номчууру.Номчулганыё темпизин чоорту д\ргедедири. Кыска с=з\глелдерни иштинде номчуп, утказын сактып алыры. С=з\глелде болгаш ооё аёгы- аёгы кезектеринде ( абзацтарында) кымныё азы ч\н\ё дугайында чугаалап турарын харыылап шыдаары.

Номчулга \езинде бижик демдектерин сагыыры.

Уругланыё медерелдиг, аянныг, тода номчуурунче кичээнгейни салыры.

Ш\л\ктерниё аянныг номчулгазы.

Тыва улустуё аас чогаалыныё хивирлери – биле ажыл

(тывызыктар, \легер домактар, тоолдар).

Тывызыктажырыныё чурумун тодарадыры.

Тоолдарныё аянныг номчулгазы.

Харылзаалыг с=з\глелдерниё утказы - биле ажылдаары.

/ж\глел соондагы \еде номчулганыё болгаш беседаларныё тематиказын тайылбыр бижикке тодаргайлаан.
+=реникчилерниё номчулга, бижилге талазы- биле

алган билиглеринге, мергежилдеринге,

чаёчылдарынга кол негелделер
1-ги классты доозуп турар уруглар:

т=рээн дылыныё б\г\ \ннерин болгаш \ж\ктерин, оларныё кол ылгалын билген турар;

с=стерде \ннерни ылгап, оларныё туружун тодарадып билир;

ажык, ажык эвес \ннерни болагш \ж\ктерни; кыска, узун ажык

\ннерни болгаш оларныё \ж\ктерин бот- боттарындан ылгап билген турар;

домактарныё болгаш с=стерниё анализ- синтезтиг сайгарылгазын кылып, домактардан с=стерни ылгап тып билген турар;

улуг болгаш биче \ж\ктерни шын, чараш, тода бижип билген турар;

бижимел болгаш парламал шрифт - биле бижиттинген с=стерни, домактарны иштинде слогтап адап ора, шын д\ж\р\п бижип билир;

адаары болгаш бижиири д\\шкек 3- 4 берге эвес с=стен тургустунган домактарны адап бээрге, \ж\ктер кагбайн бижип билген турар;

бижик демдектирин (. ! ?) барымдаалап домактарны шын номчуп билир;

с=стерни шын адавышаан, кыска домактарны ч\г\рт\, шын, медерелдиг, аянныг номчуп билген турар;

башкыныё номчаан азы чугаалаан ч\\л\н\ё кол утказын билген турар;

с=з\глелди иштинде номчааш, утказын билип алган шаа- биле чугаалап шыдаар база кезектерге чарып билген турар;

номчаан номнарыныё адын, авторун шын адап билген турар;

доктаадып алган ш\л\ктерин шээжи- биле аянныг чугаалап билир;

чыл т=нч\з\нде 1 минутада 25-35 хире с=ст\г с=з\глелди номчуп шыдаар.2-4 класстарга « Фонетика, лексика, грамматика,

шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазы»

деп б=л\кт\ё тайылбыр бижии

Эге школага т=рээн дылды ==редириниё кол сорулгазы уругларныё аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры оларныё угаан ажылын сайзырадыры- биле, кижи бооп хевирлеттинери- биле тудуш харылзаалыг. Ол ч\л дээрге ==реникчилерни эки м=з\-шынарлыг, идекпейлиг, к\ш- ажылга ынак х\лээнген херээнге харысаалгалыг хамаатылар болурунга, таварышкан бергелерни бот- миннип ажып эртерин кижизидери, чаа ч\вени билип алыр ч\тк\л сонуургалын улам сайзырадыры болур.

Эге класс ==реникчилериниё угаан ажылын болгаш чугаазын сайзырадырыныё айтырыгларын \ре т\ёнелдиг шиитпирлээринден школага ==ренир б\г\ эртемни чидиишкинниг шиёгээдип алыры дорт хамаарылгалыг.

Чаарттынган программада ==редилге материалын класстар аайы- биле хуваарда ч\н\ё- даа мурнунда эртемниё бодунуё логиказын (дылдыё кезектериниё аразында харылзааларын болгаш бот- боттарындан) барымдаалаан. Оон ыёай 7-10 харлыг уругларныё назы- хар талазы - биле онзагайларын, оларныё ч\вени билип алырынга боданыр аргаларыныё хире-шаан база ==ренип к=рген.

Эге класстарга тыва дыл курузун система - концентрастыг (системаны чаёгыс черге м==ёнээри) принципке \ндзилээш, тугусканы ==редилге материалын улуг- улуг кезектеп ( блоктап) шиёгээдип алыр арганы бээр.

Уруглар эге класстарга фонетиканыё, лексиканыё, грамматиканыё шын бижилгениё болгаш чугаа сайзырадылгазыныё эргежок чугула, эё кол эге билиглерин алыр. Олар \ст\к\ класстарга ==ренир ч\\лдер- биле тудуш харылзаалыг, тыва дыл эртеминиё амгы \еде чедиишкиннеринге \ндзилеттинген бооп турар.+=реникчилерниё таныжыр эге билиглери: с=ст\ё фонетиктиг составы, с=ст\ слогтарга болгаш уткалыг кезектерге чарары, чугаа кезектериниё барык шупту (ч\ве ады, демдек ады, сан ады,ат орну, кылыг с=з\, наречие, чамдык эдеринчилер болгаш артын-чылар) болгаш оларныё эё кол хевирлери, б=л\ктери, домактаныё чамдык хевирлери, янзылары, домактыё чугула кежиг\ннери, ийиги чер- ге кежг\ннери, (ниити таныжылга), элээн каш шын бижилгениё д\р\м-нери. Ол ышкаш программада с=ст\ё лексиктиг утказы с=ст\ё х=й утказы, синонимнер, антонимнер _ биле практика кырынга таныжары база к=рд\нген.

Фонетика, лексика, грамматика, шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазыныё талазы- биле б=д\\н билиглерни шиёгээтпишаан, уруглар дыл материалын сайгарып, т\ёнеп, удур- дедир деёнеп, б=л\ктеп ==ренир, ооё- биле кады литературлуг чугааныё баштайгы мергежилдери болгаш чаёчылдары чоорту хевирлеттинер, дылдыё кол эге хемчеглери болур с=ст\, домакты бодамчалыг ажыглаарын чидип алыр.

Класс б\р\з\н\ё программазы беш - беш б=л\ктерден тургустунган: 1)» /ннер болгаш \ж\ктер»; 2) « С=с»; 3) «Домак»; 4) «Харылзаалыг чугаа»; 5) « Чараштыр бижилге».

Класс б\р\з\нге фонетика, лексика, с=с тургузуу, морфология, синтаксис болгаш харылзаалыг чугаа талазы-биле кичээлдер чоруттунар. Бо чорук дылдын ангы-ангы болуушкуннарын бот-боттарындан адырбайн, оларнын арзында тудуш харылзаазын \ревейн, ==ренири-биле тайылбырлаттынар.

«Харылзаалыг чугаа» деп б=лук класс санында кол черни ээлеп турар. Харылзаалыг чугаа талазы-биле аас, бижимел ажылдарны грамматика-даа, номчулга-даа кичээлдеринге чорудар.

«Уннер болгаш \ж\ктер» деп б=л\кке хамаарышкан билиглер, мергежилдер болгаш \ж\ктер, оларнын аразында хамааржылгазы, ажык болгаш ажык эвес уннер к\шт\г д\лей ажык эвес уннер дээн чергелиг фонетиктиг билиглер хамааржыр. Ол ышкаш эге класстарга уруглар с=ст\н \н, \ж\к талазы-биле сайгарылгазын кылып шыдаар мергежилди чедип алыр.

3__4-к\ класстарга ==реникчилернин 1__2-ги класстарга алган мергежилдери болгаш чаёчылдары т\ёнел катаптаашкын-биле ханылаар, \н, \ж\к сайгарылгазы улам делгемчиир. Оон ынай ==реникчилер чугааны кичээнгейлиг дыёнап билирин чедип алыр.. Оон т\ёнелинде уруглар чазыг чок д\ж\р\р\п бижип, адап бээрге, шын бижип алганын хынап ==ренир

«Уннер болгаш \ж\ктер» деп б=л\кке 1__2 класстарга чорудар ажылдыё онзагай ч\\л\ ч\л дээрге уруглар дыёнап тургаш, с=стерде \ннерни ылгап, с=ст\ё кайызында (эгезинде,ортузунда, с==л\нде), кандыг \ннер чанында чоруурун тодарадып, 1-ги класстын т=нч\з\нде 2-ги класстыё эгезинде=ле олар чамдык \ннернин адаары биле бижиири д\\шпейн барып болурун билип алыр. Чижелээрге, дун деп с=ст\ё эгезинде д\лей кошкак ажык эвес \н адаттынар-даа болза, ону ыыткыр ажык эвес \нн\ё \ж\\ -биле демдеглээр, хамааты деп с=ст\ адап турда, ийи т дыёналза-даа, чангыс \ж\к бижиир дээш оон-даа =ске.

Эге школаныё б\г\ класстарынга бо темага хамаарышкан кол негелде болза чугааныё \ннерин адап, дыёнап тургаш, уруглар оларны ылгап, бижикке шын демдеглээрин чедип алыры болур.С=с. С=ст\ программада лексика болгаш грамматика талазы-биле к==р\н киирген.

Эге класс башкызы б\г\ д=рт чыл дургузунда словарь (лексиктиг) ажылынче улуг кичээнгейни салыр ужурлуг.

Лексика талазы-биле теоретиктиг билиглерни \ст\к\ класстарга алыр болганда, эге класстарга ч\гле практиктиг мергежилгелерни грамматика, с=с тургузуу болгаш шын бижилге кичээлдеринге чорудар.

Уруглар грамматика, шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазынын кичээлдеринге дыл материалын хайгаарап, чечен чогаалды номчуп, сайгарып тургаш, с=стерниё кандыг бир чувелерни болгаш болуушкуннарны илередирин, оларнын тодарпгай уткалыг болурун, чамдык с=стерниё х=й уткалыын, ангы-ангы домактарга, ылаёгыя харылзаалыг чугаага, чоок болгаш удурланышкак уткалыг болурун билип алыр.

Ооё т\ёнелинде уруглар бодунуё бодалын чиге болгаш тода илередирде утка талазы-биле эё-не тааржыр с=ст\ шилип ==ренир, оларныё словрь курлавыры чоорту байыыр болгаш идепкейжиир.

С=с тургузуунун дугайында эге билигни 2-ги класска т=рел с=стер болгаш т=рел с=стернин ниити кезээ __ дазылды ==ретпишаан, практика кырынга таныштырып эгелээр. 3-к\ класска уруглар с=ст\ё уткалыг кезектери болур дазыл болгаш кожумактар (чогаадылга кожумаа, =скертилге кожумаа) дугайында билиглерни долузу-биле алыр болгаш с=с чогаадылгазынын б=д\\н таварылгалары-биле, с=с чогаадыр эё нептереёгей чогаадылга кожумактары-биле (-чын, -чин, -та, -те, -тыг, -тиг дээш о.=) практика кырынга таныжар. С=стуё тургузуун чедиишкинниг ==редири дулей кошкак ажык эвес \ннернё \ж\ктерин с=ст\ё тургузуун барымдаалап дакпырлап бижиирин (каттыг, сыннар,тыппа), эё хереглеттингир нарын с=стерниё шын бижилгезин ( ажыл- агый, дээш о.=) шиёгээдип алыр арганы бээр. Бо теманыё дыл материалы класстан классче нарыыдап бар чыдар, ынчангаш 3__4 класстарга морфологтуг тургузуу нарын ангы-ангы чугаа кезектерин уткалыг кезектерге сайгарып ==ренир.

+=реникчилерниё с=стерниё тургузуун дурген болгаш шын кылып шыдаарындан, дазылдыё т=нген \н\ - биле кожумактыё эге \н\ шын кожуглап билиринден шын бижилгенин д\р\мнерин шиёгээдип алыры улуг хамаарылгалыг.

Эге класска чугаа кезектеринден ч\ве адын, демдек адын, кылыг с=з\н, сан адын, ат орнун, элээн хереглеттингир, наречиелерни, эдеринчилерни, артынчыларны ==ренири программада к=рд\нген +=реникчилер чугаа кезектерин оларныё ниити лексиктиг утказынга, харыылаттыннар айтырыгларынга, падеж, арын, сан, \еге =скерлиринге \ндезилеп ылгап ==ренир.

Чугаа кезектерин ==редириниё белеткели 1-ги класска кым? ч\\? кандыг? деп айтырыгларга харыылаттынар с=стер- биле таныжып, оларны б=л\ктээринден (\н\штер, дириг амытаннар аттары дээш о.=) эгелээр.

2-ги класска уруглар ч\велерни, демдектерни болгаш кылдыныгларны илередир с=стер-биле таныжар, олар домакка чорда, шын айтырыг салып билирин чедип алыр.

3-к\ класска ч\велер, демдектер болгаш кылдыныглар дугайында ==реникчилерниё грамматиктиг билии хевирлеттинер: уруглар «ч\ве ады», «сан ады», «кылыг с=з\» деп терминнер-биле таныжар, эё хереглеттингир эдеринчилерни шын бижип, ажыглап ==ренир.

Ч\ве адын ==ренип тургаш, х=йн\ё база орус дылдан \легерлеп алган чуве аттарыныё падежтерге =скерлири-биле практика кырынга таныжар. /легерлеп алган с=стернин падежтерге =скерлирин к=рг\зерде, программада берген «Шын бижиирин сактып алыр с=стер» даёзызын ажыглаар. Ч\ве адыныё хамаарылга хевири-биле ниити таныжылга кылыр.

4-к\ класска уругларныё мурнунда класстарга ==ренип эрткен чугаа кезектериниё дугайында билиглерни ханылаар болгаш быжыгар.

Бо класска ==реникчилер кылыг с=з\ ч\гле \елерге эвес, а арыннар болгаш саннарга база =скерлип чоруурун билип алыр, ооё дужаал болгаш даар хевирлерин практика кырынга ажыглаарынга чаёчыгар. Кылыг с=з\н\ё болбас хевири-биле база практика кырынга таныштырар, болбас хевиринде чамдык кылыг с=стериниё шын бижилгезин ==редир (тыппа, кылба,…)

4-к\ класска ==ренир чугаа кезектеринден ат орну-биле ==реникчи-лер бир дугаарында таныжар. Ооё б=л\ктеринден арынныё ат оруннарын болгаш оларныё падежтерге =скерлирин ==ренири к=рд\нген. /рг\лч\ практиктиг ажылдар чорутканыныё т\ёнелинде арынныё ат оруннарыныё =скерлирин, оларны чугаага шын ажыглаарын ==реникчилер чедип алыр аргалыг.

Наречиелер-биле таныжылганы база-ла практика кырынга чорудар. /рг\лч\ хереглеттиннер наречиелерниё шын бижилгезин ==реникчилерге словарь ажылы таварыштыр шиёгээттирер.

Сан адындан практиктиг угланыышкын - биле ниити утказын, харыылаттынар айтырыгларын, т\ё болгаш дугаар сан аттарын чугаага ажыглап билирин ==редири к=рд\нген.

Эвилелдерни тускай чугаа кезээ деп ==ретпес-даа болза «Домак» деп теманы эртип турар \еде а, ынчалза-даа, ындыг болза-даа, болгаш, чуге дээрге деп эвилелдерни б=д\\н болгаш нарын домактарда чангыс аймак кежиг\ннерге ажыглап ==ренир.

Чугаа кезектерин болгаш =ске-даа темаларны ==редип турар \еде словарь ажылы ( с=ст\ё утказын тодарадыры, ону барымдаалап чугаага шын ажыглаары, антонимнер болгаш синонимнер-биле ажыл дээш о.=) к\штелир. Ооё-биле чергелештир класс б\р\з\нге хуваап каан, шын бижилгезин сактып алыр с=стер-биле ажыл база чоруттунар.

Домак. +=реникчилер эге класстарга домак дугайында дараазында билиглерни алыр:

1)домактарныё утка - сорулгазыныё талазы-биле (медээ, айтырыг, алгы), \н аяны-биле (кыйгырыг) хевирлери;

2) домак кежиг\ннери: кол с=с, с=глекчи болгаш ийиги черге кежигуннер (ийиги черге кежиг\ннерни хевирлерге чарбас);

3) с=с каттыжыышкыны, с=с каттыжыышкынында =зек болгаш чагырткан с=стер, с=с каттыжыышкынында болгаш домакта с=стернин харылзаазын айтырыглар дузазы-биле тодарадыры;

4) чангыс аймак кежиг\ннерлиг домактар;

5) б=д\\н болгаш ийи б=д\\н домактан тургустунган нарын домак.

Домактыё хевирлерин болгаш тургузуун ==ренгени-биле чергелештир бижик демдектерин хереглээр талазы-биле ажыл чоруттунар. 4-к\ класска дорт чугаага болгаш адалга бижик демдектерин хереглээрин уруглар практика кырынга шиёгээдип алыр ужурлуг. Ынчалза-даа бо талазы - биле частырыгларны уругларныё би-лиин \нелеп, оларга демдек салырда санавас.

Уругларныё грамматика болгаш шын бижилге талазы-биле билии класс =р\лээн тудум-на, улам байып, чаа-чаа ч\\лдер немежип олурары билдингир.

1-ги класска ==реникчилер чугаалап домактарны ылгап, домактарны номчуп турар \еде бижик демдектерин езугаар \н аяннын болгаш \н доктаашкыннарын кылып, баш удур оларны сайгарып соонда бижээш, с==л\нде улуг сек салып билир ужурлуг. Оон ыёай домак эгезинге улуг \ж\к бижиириниё д\р\м\н уруглар шиёгээдип алыр.

Домак кежиг\ннери - биле ==реникчилер 2-ги класска таныжып эгелээр. Грамматика болгаш номчулга кичээлдеринге домакта кымныё база ч\н\ё дугайында чугаалап турарын к=рг\зер с=стерни ылгап ==ренир, олар «кол с=с», «с=глекчи» деп билиглерни болгаш терминнерни шиёгээдип алыр.

Медээ, айтырыг, алгы болгаш кыйгырыг домактары-биле ==реникчилер 2-ги класска таныжып эгелээр. Ук класска утка талазы-биле \н аянын барымдаалап, домактарнын с==л\нге улуг сек, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектерин салырын практика кырынга ==ренир. 3-к\ класска ==реникчилер «медээ», « айтырыг», «алгы», «кыйгырыг домактары» деп терминнер болгаш билиглерни, ук домактарны \н аянын сагып шын адаарын домактарныё с==л\нде улуг сектен ангыда, айтырыг, кыйгырыг демдектерин салырыныё д\р\мнерин шингээдип алыр. Б\г\ класстарга домактарнын айыткан янзыларын тургузуп шыдаарынга мергежилдер ажылдар \рг\лч\ чоруттунар ужурлуг. Оон ынай бо класска чугула кежиг\\ннерден ангыда, домакта йиги черге кежиг\ннери барын база билип алыр (ангы-ангы хевирлерге ылгавас).

4-к\ класска ==реникчилер эвилел чок болгаш эвилелдиг, чангыс аймак кежиг\ннерлиг домактарны медерелдиг тургузуп, =ске кежиг\ннерден оларны ылгап, чангыс аймак кежиг\ннерни санаан \н аяны-биле номчуп, оларныё аразынга биче сек салырын ==ренир.

+=реникчилернё ч\вени боттары шиёгээдип алырыныё деёнели класстан классче =скен тудум, домак-биле ажыл улам нарыыдап бар чыдарын башкы билзе чогуур.

Чугаа кезектерин-даа, синтаксистиг темаларны-даа ==редип турар \еде домактарда с=стерниё харылзаазын тодарадыр, оларда с=с каттыжыышкынарын ылгаар ажыл \рг\лч\ чоруттунар ужурлуг.

Программа материалын ==ренириниё чурумун, программадан аёгыда, ==редилге ному база тодарадыр. Башкы ч\гле ховар таварылгаларда ол-бо ==редилге улдуёунуё иштинде программаныё темаларын солуп ==редип болур.

Грамматиктиг билиглерни болгаш орфографтыг д\р\мнерни ==реникчилерниё медерелдиг шиёгээдип алырын, оларныё дыл болуушкунарыныё чедип алыры – программаныё эн чугула негелдезиниё бирээзи.Харылзаалыг чугаа. Эге класстарга чорудар ажылдарныё база бир кол угланыышкыны - ==реникчилерниё харылзаалыг чугаазын сайзырадыры. Аас, бижимел чугааныё болгаш угаан бодалыныё сайзыралыныё деёнелинден бичии школачыларны моон соёгаар-даа ==редип кижизидериниё шынары дыка улуг хамаарылгалыг.

Харылзаалыг чугаа деп б=л\кте т=п черни с=з\глел-биле ажыл, домак-биле ажыл ышкаш, ==редилге чылынын тургузунда чоруттуннар болгаш ооё туёнелинде дылга ==редириниё кол угланыышкыны болур харылзаалыг чугаа сайзырадыр ажыл боттаныр.

«Харылзаалыг чугаа» деп б=л\кте с=з\глел-биле ажылдыё кол кезектерин тодаргайлаарга мындыг:

1) с=зуглел дугайында билиг (утка талазы-биле харылзаалыг ийи азы элээн каш домак), чаёгыс темага каттышпаан ангы-ангы домактарны болгаш с=з\глелди ылгап билир мергежилдерни хевирлээри;

2) с=з\глелдиё темазы, ону тодарадып билири;

3) с=з\глелдиё кол бодалы, башкыныё дузазы-биле с=зуглелдиё кол бодалын тодарадып билири;

4) с=з\глелдиё ады (эгези), ооё темазынга болгаш кол бодалынга даянып алгаш, адын (эгезин ) тывары;

5) с=з\глелдиё тургузуу, тоожуушкун уткалыг с=зуглелди кезектерге чарары (эгези, кол кезээ, т=нч\з\);

6) с=з\глелдиё кезектерин хеп-хенерден, бир катап, ооё соонда дээн чергелиг с=стер-биле харылзаштырып билири;

7) домактарны с=з\глел кылдыр каттыштырып чоруур с=стерни тып билири;

8) с=з\глелге ажыглаан деёнелгелерни, метафораларны, диригжидилгелерни тып билири (башкынын дузазы-биле);

9) с=з\глелдиё янзылары-биле таныжылга;

а) тоожуушкун («Б\р\лер д\ж\п эгелээн.», «Канчап эштип (х=ккейлеп, шыдыраалап) ==ренип алган мен» дээш о.=);

б) чурумал («Бистиё ыдывыс (диизивис)»,Спорт херекселдери ( коньки,клюшка,лыжа)», «Чараш аяё», «Честек кат» дээш о.=.);

в) угаап бодаашкын ( «хлеб дугайында ч\н\ билир мен?», «Чемненир» мурнунда ч\ге холун чуурул?», «Класска чечектер ч\ге херегил?» дээш о.=.

Чугаа сайзырадылгазы бижикке ==редииниё баштайгы \езинден эгелээш, номчулга, грамматика болгаш шын бижилге кичээлдеринге доктаамал чоруттуннар. Т=рээн дылды ==реникчилериниё б\г\ чадаларында \нче, ону шын адаарынчк база бижикке (графикага) к=рг\зеринче,, интонацияны сагыырынче, \н доктаашкыннарын кылырынче улуг кичээнгей салдынган турар.

Чугаа сайзырадылгазынга словарьлыг, синтаксистиг мергежилгелерден аёгыда, с=з\глелдер сайгарар, оларны катап тургузар база интонацияны шын сагыырынче угланган мегежилгелер улуг ужур дузалыг. С=с, с=с каттыжыышкыны, домак болгаш с=з\глел-биле янзы-б\р\ хевирниё ажылы уругларныё угаан бодалын болгаш чугаазын сайзырадырынга дузалаар, оларныё билииниё деёнелин бедидер арганы бээр.

Харылзаалыг чугаа талазы-биле мергежилгелерни номчулга-даа, грамматика-даа кичээлдеринге чорудар деп \ст\нде айыткан. Олар аас болгаш бижимел хевирлиг болур. Номчулга кичээлдеринге мергежилгелерни колдуунда номчаан ч\\л\ - биле холбаштырар.

Грамматика кичээлдеринге эдертиг болгаш чогаадыг хевирлиг бижимел мергежилгелер, а номчулга кичээлдеринге с=з\глелдиё утказын катап чугалаар хевирлиг аас-биле к\\седир мергежилгелер колдаар. Аас болгаш бижимел мергежилгелер арвазында тудуш харылзаалыг дээрзи билдингир (бижимел ажылдар аас-биле сайгарылганыё соонда к\\сеттинер). Номчаан с=зуглелдериниё утказын катап болгаш эдерти чугалаары уругларны бодалдарын болгаш хайгааралдарын бот - тускайлаё дамчыдып шыдаарынга белеткээр.

Эдертиглер болгаш чогаадыгларны ==редиглиг ажылдар кылдыр чорудар. Олар колдуунда тоожуушкун янзылыг болур. С=з\глелче чоорту чурумал бижилгениё (бойдус, кижилерниё даштыкы хевири, к\ш- ажыл чорудулгазы дээш о.=.) болгаш угаап бодаашкынныё (айтырыгларга харыылаар) элементилерин киирер. Чурумал бижилге биле угаап бодаашкынныё элементилери улуг эвес, ийи - \ш домактан эртпес ужурлуг.

Чурумал бижилгенинё элементилерин чугаазынга киирериниё мурнунда уруглар баштай эки билири таныш ч\велер болгаш болуушкунарныё дугайында кыска, \ш-д=рт домактардан тургустунган, аас болгаш бижимел чурумал тургузуп алыр.

Эдертиг болгаш чогаадыг бижидип ==редиринге башкыныё удуртулгазы-биле коллективтиг ажыл чорудары база эргежок чугула. Ооё \легери-биле уруглар боттарыныё сеткил - сагыжын болгаш бодалдарын хостуг илередир.

Чогаадыглар темаларын номчаан чогаалдарынга, башкыныё удуртулгазы-биле к=рген чуруктарынга, уругларныё хууда хайгааралдарынга ундезилээш бээр.

Чогаадыкчы ажылдарныё аас-даа, бижимел-даа хевирлерин дамчыштыр эге класс ==реникчилери коллективке ==ренип болгаш чуртаарынга, ажыктыг ажыл-херек кылырынга кижизиттинер (эки ==ренири, бодун \легерлиг ап билири, уругларга болгаш бичиилерге дуза чедирип билири). Эмин эрттир делгем темаларга, ылаёгыя бойдус чурумалын (чай, кыш дээш о.=), бижиир чогаадыгларныё ажыы чок. Уругларныё тодаргай к=рген- билген ч\\лдеринге, хууда хайгааралдарынга болгаш сеткиишкиннеринге \ндезилеттинген темаларга чогаадыглар чиик болгаш ажыктыг болур. («Чуёгулап ойнаанывыс», «Школа чанынга ыяш олуртканывыс», «Авамга дузам» дээш о.=.)

Чогаадыкчы ажылдарныё тематиказы болгаш утказы кижизидилге угланыышкынныг болбушаан, к\ш- ажыл болгаш м=з\- шынар кижизидилгезин боттандырарыныё сорулгаларын к\\седиринче угланган турар ужурлуг.

Эдертиглерниё болгаш чогаадыгларныё хемчээли улуг эвес, тематиказы уругларныё амыдыралы-биле, билир ч\\лдери-биле холбашкан болур. Эдертиглерниё хемчээлин чижеглеп алырга;

1-ги класска- 20-30 с=с (2_3 пункт), 2-ги класска_ 40-70 с=с (3_4 пункт), 3-к\ класска_70_100 с=с, 4_к\ класска 100-120 с=с.

Неделяда эдертиг болгаш чогаадыг бижииинге, чижеглеп алырга, 1 шак чарыгдаар. Ындыг ажылдарны к\\седиринге колдуунда-ла кичээлдиё кезии хереглеттиннер. Ынчангаш \ст\нде айыткан шак ыяп-ла бир б\д\н кичээл эвес, ангы-ангы кичээлдерниё кезектериниё т\ё\ бооп болур.

+=редилге чылыныё дургузунда 1_4 класстарга чеже бижимел ажылдар (диктантылар, эдертиглер, чогаадыглар) чорударын башкы боду планнап алыр ужурлуг.

Харылзажылганыё культуразынга ==редир, таныжып мендилежирде, чарлып байырлажырда, буруузун миннирде дээш он-даа =ске ээлдек эвилеё чорукка кижизидер с=стер, с=с каттыжыышкыннарын, домактарны уругларныё идепкейлиг словарь курлавырларынче киирер ажылды башкы доктаамал чорудар.1-4 КЛАССТАРГА ЧАРАШТЫР БИЖИЛГЕ
Грамматика болгаш шын бижилгениё кичээлдери-биле чараштыр бижилге кичээлдери тудуш харылзаалыг. Чараштыр бижилгеге хамаарышкан ажылдарныё сорулгазы \ж\ктерни шын, тода, арыг-бижип ==ренири болгаш с=стер, домактарны д\рген бижиириниё чогуур темпизин чедип алыры.

Кайы-даа класска чараштыр бижилгениё талазы-биле ажлдарны грамматика болгаш шын бижилге кичээлдеринге 5_7 хире минута иштинде тускай мергежилгелер кылдыр чорудар. Улдуё т\ёнелинде аёгы демдек салбас.

Чараштыр бижилге кичээлдеринге ==реникчилерни чаёгыс темп-биле бижип ==редири ажыктыг. Ол арга холдуё шимчээшкинин ден-дески кылырынга, чаёгыс темп - биле ажылдаарынга, алызында барып д\рген бижилгеге чоорту шичииринге идигни бээр

Онза кичээнгейни бижилгениё гигиеналыг д\р\мнерин: шын олурарын, кыдыраашты партага (столга) шын салырын, карандашты азы демир - \ж\кт\ шын тударын; эгинни, салааларны болгаш сайгыттарны шын шимчедирин сагыырынче угланган.

Чараштыр бижилгениё негелделерин чедип алырда, башкы ч\гле коллективтиг ажылдар чорудары-биле кызыгаарлаттынмас ужурлуг. Ангы-ангы ==реникчилер-биле хуузунда база ажылдап, оларныё хире шаа-биле тускай мергежилгелени немей чорудар.

Уругларныё холунуё \ж\\н экижидер, сайзырадыр болгаш чараштыр бижиирин чедип алыр сорулга-биле эге школаныё класс б\р\з\нде «Чараштыр бижилге» деп б=л\кт\ кииген.

1-ги класска бижик ==редилгезниё \езинде чараштыр бижилгеге хамаарыштыр кол-ла чуве демир - \ж\кт\ шын тудуп, ооё-биле \ж\ктерниё элементлерин шын к=рг\з\п,олардан \ж\ктер тургузуп, \ж\ктерни шын тода кылдыр бижииринге ==редири болур. /ж\ктерни слогтар, с=стер болу бээри кылдыр шын кожуп билиринге болгаш с=стени, домактарны д\ж\р\п бижиринге чаёчыктырар.

/ж\глел соондагы \еде бо-ла ажылдарныё хевирлерин улаштыр чорудар болгаш ==реникчилер-биле хуузунда ажылдарны к=в\дедир.

2_ 4 класстарга улуг болгаш бичии \ж\ктерни бижиирин чараштыр бижилге программазында айыткан чурум езугаар б=л\ктеп чорудар. Чараштыр бижилге кичээлдериниё утказы, хемчээли, негелделери база класс б\р\з\н\ё программазында тодараттынган.

Кичээл б\р\з\нге баштай \ж\кт\ё кезектерин (элементилерин), ооё соонда ооё бодун болгаш ол \ж\к с=ст\ё кайызында-даа (эгезинде, ортузунда, с==л\нде) кирип турар с=стерни бижидер.

Кезектериниё болгаш оларныё каттыжыышкыннарыныё чоорту нарыыдап олурарыныё аайы-биле бичии болгаш улуг \ж\ктерни дараазында б=л\ктерге чарар.

Бичии \ж\ктер Улуг \ж\ктер

1.и,ш.г,п,т,й,р,у,\; 1) И,Ш,Щ,Ц,Ч,Л,М,А,Й;

2) н,ё,л,м,ц,щ, ц,ь,ы; 2) ,+,С,З,Х,Е,Е,Э,Я,Ж;

3) а.=.а,ю,ф,д,б,я; 3) У,/,Н,К,Ю,Р,В,Ф,Ы;

4)с,е,ё,ч.ъ,в; 4) Г,П,Т,Б,Д.

5) э,х,ж,з.к.

2-ГИ КЛАСС
ФОНЕТИКА, ГРАММАТИКА, ШЫН БИЖИЛГЕ БОЛГАШ

ЧУГАА САЙЗЫРАДЫЛГАЗЫ
(102 шак)
КАТАПТААШКЫН (4 шак)
Бижикке ==редириниё \езинде алган билиглерин, мергежилдерин болгаш чаёчылдарын системажыдып катаптаары.
ЧУГАА (2 шак)

Дыл - кижилерниё харылзажырыныё чепсээ (ниити билиг). Чугааныё кижининё амыдырал - чуртталгазынга ужур-дузазы. Аас болгаш бижимел чугаа. С=с, домак, с=з\глел _ чугааныё эге хемчеглери (харылзажылга \езинде хайгааралдар).


ЧУГАА /ННЕРИ, /Ж/КТЕР. СЛОГ (23 шак)
/ннер болгаш \ж\ктер. С=стерниё утказын ылгаарынга \ннерниё ролю. Ажык болгаш ажык эвес \ннер, оларныё ылгалыр демдектери.

Кыска болгаш узун ажык \ннер, оларны шын бижиии. +к-биле адаар ажык \ннерни ъ (кадыг демдек-биле) демдеглээри (9 с=с).

Ыыткыр болгаш д\лей ажык \ннер. Оларныё к\шт\г болгаш кошкак болуру. Эгезинге т- д, п- б, к- х деп \ннер кирген с=стер болгаш оларны шын адаары болгаш бижиири. Чамдык эё хереглеттингир, слог талазы-биле нарын эвес с=стерге ажык эвес \ннерни дакпырлап бижиири ( оюннар, каттар дээш о, =. )

Аяар ажык эвес \ннер.

/легерлеп алган с=стерге ф ,ц ,щ деп \ннерни шын адап бижип билири.

Тыва болгаш \легерлеп алган с=стерге я, е, э, е, ю деп ажык \ж\ктер, оларны хереглээри. Чымчак демдектиг (ь) с=стер.

Слогтар. С=ст\ слогтап к=ж\рери.

Алфавит. Алфавитте \ж\ктерни шын адаары. Алфавиттиё

ужур - дузазы. Словарьдан кандыг-бир \ж\кке с=стер тывары, бердинген с=стерни алфавит чуруму езугаар чыскаап бижиири (бирги \ж\\н барымдаалап).


Домак (24 шак)
Домак _ дылдыё болгаш чугааныё эге хемчээ. Харылзажылга \езинде домактыё ролю.
Домактыё чугула кежиг\ннери _ кол с=с болгаш с=глекчи. Делгереёгей эвес болгаш делгереёгей домактар (ниити таныжылга). Айтырыглар дузазы-биле домакта с=стерниё харылзаазын тургузуп билири (аас-биле). Домактарныё с==л\нге улуг сек, айтырыг, кыйгырыг демдектерин хереглээри.

Логиктиг ударение дугайында ниити таныжылга. Класска баш удур сайгарган домактарны бижири.


С+С (22 шак)
С=ст\ё лексиктиг утказы (ниити билиг). Х=й уткалыг с=стер (хайгааралдар).

С=стернинё ч\велерни, ч\велерниё ылгавыр демдээн, ч\велерниё кылдыныын илередири (удур-дедир деёнээри).

Ч\ве ады (таныжылга). Ниити утказы. Харыылаттынар айтырыглары: кым? ч\\? Чугаага ч\ве аттарыныё ужур дузазы.

Кижилерниё аттарынга, адазыныё адынга, фамилязынга, дириг амытаннарныё хуу аттарынга, хоорай, суурлар, хемнер болгаш черлер аттарынга улуг \ж\кт\ хереглээри.

Ч\ве аттарыныё саннарга =скерлири.

Утка талазы-биле чоок болгаш удурланышкак уткалыг ч\ве аттары.

Кылыг с=з\ (таныжылга). Ниити утказы. Харыылаттынар айтырыглары: ч\н\ кылганын? ч\н\ кылып тур? ч\н\ кылырыл? канчаарыл? канчап тур? дээш он-даа =ске. Кылыг с=стериниё чугаага ужур дузазы. /ениё янзы-б\р\ хевирлеринге ажыглаан кылыг с=стерин хайгааап к==р\. Утка талазы-биле чоок болгаш удурланышкак кылыг с=стери.

Демдек ады (таныжылга). Ниити утказы. Харыылаттынар айтырыглары кандыг? ч\л\г? Чугаага демдек аттарыныё ужур-дузазы. Чоок болгаш удурланышкак уткалыг демдек аттары. Оларны чугаага ажыглаары.

Эё хереглеттингир -ла, -ле, на, -не, -даа деп артынчылар болгаш оларны шын бижиири.

С=ст\ё тургузуу.Т=рел с=стер дугайында нити билиг.С=ст\ё дазылы.Т=рел с=стерде дазылды бир аай бижиирин хайгаараары ( ажылчын,ажылдаар, ажылдыг,ажылчы, ажылгыр). Т=рел с=стер тывары.
С+З/ГЛЕЛ. ХАРЫЛЗААЛЫГ ЧУГАА.(17шак)
С=з\глелдиё темазы. Чангыс тема - биле каттышпаан домактарны с=з\глел - биле деёнээри. С=з\глелде домактарныё утка талазы- биле ха- рылзаазы. С=з\глелде даяныр с=стерни ылгаары.

С=з\глелдиё хевирлери: тоожуушкун, чурумал, угаап боданыышкы (таныжылга). Тоожуушкун уткалыг с=з\глелдиё кезектери: эгези, кол кезээ, т=нч\з\ (таныжылга). С=з\глелде кызыл шугум.

Чугаа ооё амыдыралга ужур - дузазы. Аас болгаш бижимел чугааныё онзагайларын хайгаараап к==р\.

Эдертиг дугайында билиг. Башкыныё удуртулгазы- биле айтырыглар ёзугаар с=з\глелдиё эдертии. Айтырыглар дузазы- биле база сюжеттиг чурук ёзугаар домактар чогааткаш, бижиири. Коллективтии - биле тоожуушкун уткалыг с=з\глел тургузары ( 25- 30 с=с).

К\ш - ажыл, оюннар ынак ч\\л\н\ё дугайында улуг эвес чечен чугаа (чогаадыг) тургузары.

Ээлдек- эвилеё болурунуё д\р\мнери. Четтиргенин илередири. Таныжарда ажыглаар с=стер болгаш домактар.


ЧЫЛ ДУРГУЗУНДА ++РЕНГЕНИН КАТАПТААРЫ

(10 шак)
Аас болгаш бижимел чугаа. /ннер болгаш \ж\ктер. Ыыткыр болгаш д\лей ажык эвес \ннер.

Д\лей ажык эвес \ннерниё к\шт\г болгаш кошкак болуру, ыыткыр ажык эвес \ннерниё кошкак болуру. Оларны бижикке демдеглээри. Кыска, узун болгаш =к- биле адаар ажык \ннер, оларны шын бижиири ( =к- биле адаарын ъ демдек- биле бижиир 9 с=ст\ё эге хевирлери).Ч\велерни илередир с=стер. Ч\велерниё шынарын илередир с=стер. Ч\велерниё кылдыныын илередир с=стер. Домактарныё чугула кежиг\ннери.С=з\глел. С=з\глелдиё темазы. С=з\глелге ат ( эге) бээри.Чараштыр бижилге
Бижилге гигиеназыныё чаёчылдарын быжыглаары: бижилге \езинде шын олурары, кыдыраашты шын салып билири, демир \ж\кт\ шын тудары дээш оон-даа =ске.

Удаа - дараа дакпырлап чоруур кезектерлиг \ж\ктер б=л\\н бижиири.

Кезектерниё болгаш каттыжыышкыннарныё чоорту нарыыдап олурарын барымдаалап биче болгаш улуг \ж\ктерниё б=л\ктерин бижиири.


 1. и,ш,Й, Ш, П,р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) сС, еЕ, оО, а, д, б; 5) ь, ы, ъ болгаш оларны =ске \ж\ктер- биле тудуш- турар янзылары; 6) н,ё,ю, Н, Ф, кК; 7) вВ, зЗ. эЭ, жЖ, хХ, фФ ; 8 у, \,Г, П, Р, Б, Д.

+=реникчилерни чаёгыс шугумнуг кыдырааштарга бижииринче шилчидери.

П, Т, Р, Ж, У, /, Я, Н, К, Ф,; а, \, у, д, з, в, б, т дээш оон-даа =ске \жуктерни, оларныё каттыжыышкыннарын бижип турда, болганчок кылыптар хажыдыышкыннарын болгаш четпестерин эдеринге мергежилгелер.

Д\рген бижииринге чоорту ==редири.

Аёгы - аёгы ==реникчилер - биле хуузунда ажылдарны чорудары.

С=стерни болгаш домактарны ритмниг шимчээшкиннер - биле дески бижиири.


ШЫН БИЖИЛГЕЗИН САКТЫП АЛЫР С+СТЕР
Аас - кежик, ада - ие, арыг - шевер, аъш - чем, аът, аъттар, аянныг, бак, елка, идик - хеп, класс, коньки, к\ш, кыш, к\ш - ажыл, катап, каттырар, кеттинер, оът, оъттуг, =г - б\ле, п=с, пак, пактаар, тайга, туманнаар, туманныг, тудуг, тур, турар, Тыва, тывар, тывызык, чаъс, частаар, д\ъш, д\штээр, шынныг, ыт, эки, эккээр.
+=реникчилерниё билиглеринге,

мергежилдеринге болгаш чаёчылдарынга

кол негелделер
+=реникчилер 2-ги классты дооскаш, дараазында билиглерни шиёгээдип алган турар:

тыва алфавиттиё \ж\ктер, ажык болгаш ажык эвес \ннерниё демдек-тери, кыска, узун, =к- биле адаар ажык \ннер, к\шт\г д\лей болгаш кошкак д\лей ажык эвес \ннер, ыыткыр кошкак ажык эвес \ннер, с=ст\ к=ж\рериниё д\р\мнери.

+=реникчилерниё чедип алган турар мергежилдери:


 • с=стерни, домактарны болгаш 30- 40 хире с=ст\г с=з\гллдерни артык \ж\ктер киирбейн, херек \ж\ктерин кагбайн, хажыдыышкын чокка, арыг, чараш, болгаш шын бижиири;

 • с=стерни слогтарга чарар, слогтар езугаар к=ж\рер;

 • кижилерниё аттарын, хоорайлар, суурлар, хемнер болгаш черлер аттарын улуг \ж\к - биле бижиир;

 • аът, оът, эът дээн чергелиг =к - биле адаар ажык \ннерлиг с=стерни кадыг демдек- биле бижиир; саннар, шеттер дээн чергелиг с=стерге ийи \ж\кт\ дакпырлап бижиир;

 • фонетиктиг сайгарылгаларны кылыр: с=стерни слогтарга чарар, с=сте каш \н болгаш \ж\кт\ё дес - дараалашкаан тодарадыр;

 • с=сте \ннер болгаш \ж\ктерниё санын тодарадыр ( аът, сан, дээр, дээш о.=.)

 • -ла, -ле, -на, -не, -даа деп артынчыларны дефис- биле бижиир:

 • с=ске шын айтырыг салгаш, ооё дузазы- биле ч\вени илередир, ч\вениё демдээн илередир, ч\вениё кылдыныын илередир с=стерни тодарадыр;

 • домакка с=стерни шын харылзаштырар; кол с=с болгаш с=глекчини тодарадыр;

 • домактыё эгезинге улуг \ж\кт\ хереглээр, с==л\нге улуг сек, кыйгырыг, айтырыг демдектерин салыр;

 • айтырыглар езугаар 40-70 хире с=ст\г с=з\глелдиё эдертиин бижиир, бердинген темага 5- 6 с=ст\г домактарны тургузар болгаш бижиир.


3-К/ КЛАСС
ФОНЕТИКА, ГРАММАТИКА, ШЫН БИЖИЛГЕ

БОЛГАШ ЧУГАА САЙЗЫРАДЫЛГАЗЫ

(68 шак)
КАТАПТААШКЫН
Υннер болгаш үжүктер (бо темага хамаарышкан ажылдарны ѳѳредилге чылының дургузунда чорудар). Ажык болгаш ажык эвес үннер, оларны үжүктер-биле демдеглээри. Сѳстүн дазылын тодарадыры. Тѳрел сѳстер тывары. Сѳстерни кѳжүрери.

Сѳстерниң слог болгаш үн-үжүк анализи, сѳстерни хажыдыышкын чок, үжүктер кагбайн, үжүктер солувайн, бижип чаңчыгарынга оон ужур-дузазы.

Дакпырлап бижиир ажык эвес үннер.

Дүлей (күштүг болгаш кошкак), ыыткыр кошкак ажык эвес үннерни шын бижиири.ъ (кадыг демдек) хереглээри.

Домак. Домактын чугула кежигүннери.


ДОМАК. СѲС КАТТЫЖЫЫШКЫНЫ
Медээ, айтырыг, алгы домактары (чугаалаар сорулгазының аайы-биле), кыйгырыг болгаш кыйгырыг эвес домактар (үн аяны-биле).

Кол сѳс, сѳглекчи – домактың чугула кежигүннери. Ийиги черге кежигүннер (хевирлерге чарбас). Домакта сѳстерниң харылзаазы. Делгереңгей эвес болгаш делгереңгей домактар. Домак сѳѳлунге улуг сек, айтырыг, кыйгырыг демдектери.

Сѳс каттыжыышкыны. Сѳс каттыжыышкынында сѳстерниң харылзаазы. Сѳс каттыжыышкынында ѳзек болгаш чагырткан сѳс.
С+З/ГЛЕЛ
Сѳзүглел болгаш ооң кол бодалы. Сѳзүглелдиң ады (эгези). Сѳзүглелдиң янзылары: тоожуушкун, чурумал, угаап боданыышкын (ниити таныжылга). Сѳзүглелде даяныр сѳстер.
С+СТ/Ё ТУРГУЗУУ
Сѳстүн уткалыг кезектериниң дугайында ниити билиг: дазыл, ѳскретилге болгаш чогаадылга кожумактары.

Дазыл, чаңгыс дазылдыг сѳстер. Ѳскертилге кожумаа.

Тургузуу бѳдүүн сѳстерниң чогаадылга кожумактарын тып билири.

Сѳстерге чогаадылга болгаш ѳскертилге кожумактарының дес-дараалашкаа.

Сѳс иштинге тт,нн,кк деп дакпырлаан үннерниң үжүктерин бижиири.

Тып, тик, тѳк, тырт, теп, тут деп сѳстерни болгаш оларның укталган хевирлерин шын бижиири.


ЛЕКСИКА
Сѳстуң лексиктиг утказын тодарадыры. Кѳжүрген болгаш хѳй уткалыг сѳстер тывары. Оларны чугаага шын ажыглап билири.
ЧУГАА КЕЗЕКТЕРИ
Чугаа кезектери-биле ниити таныжылга: чуве ады, демдек ады, кылыг сѳзү, ат орну, наречие, сан ады, эвилелдер, эдеринчилер, артынчылар.
ЧΥВЕ АДЫ

Чүве ады, ооң утказы, айтырыглары. Чүве адынның саннарга ѳскерлири (чаңгыстың саны, хѳйнуңсаны). Хѳйнүң санының кожумактарын шын бижиири. Чаңгыстың санында чүве атарын падежтерге ѳскертири, падежтерин ылгап билири.

Утка талазы-биле чоок болгаш удурланышкак чүве аттары. Бодалды шын чиге илередирде чоок уткалыг чүве аттарындан эң тааржырын шилип билири.
ДЕМДЕК АДЫ

Демдек ады, ооң утказы, айтырыглары. Демдек аттарының чүве аттары-биле ажыглаары. Утка талазы-биле чоок болгаш удурланышкак демдек аттары. Бодалды шын болгаш чиге илередир демдек адын шилип билири.


ЭДЕРИНЧИЛЕР

Эдеринчилернин дугайында ниити билиг. Эң хереглеттингир эдеринчилерни (дээш, дег, дугайында, -биле, ышкаш, башка) практика кырынга ажыглап билири.


КЫЛЫГ СѲЗΥ

Кылыг сѳзү, ооң айтырыглары. Кылыг сѳзүнүң үелерге ѳскерлири (келир үе, амгы үе, эрткен үе). Болбас кылдыныг илередир кылыг сѳстери.СЛОВАРЬЛЫГ МЕРГЕЖИЛГЕЛЕР

(бо ажылды ==редилге чылыныё дургузунда чорудар)
Аңгы-аңгы чугаа кезектеринге хамааржыр чаңгыс дазылдыг сѳстер тывары. Утка талазы-биле чоок болгаш удурланышкак сѳстер тывары. Бодалды илередирде эң херек сѳстү шилип билири.
СѲЗΥГЛЕЛ. ХАРЫЛЗААЛЫГ ЧУГАА

Сѳзүглелдиң янзыларының (тоожуушкун, чурумал, угаап бодаашкын) болгаш чугаа стильдериниң (чугаалажыр, албан-ёзу, чечен-чогаал стильдери) дугайында ниити билиг (таныжылга).

Сѳзүглелди логика талазы-биле тѳнген кезектерге чарары, оларга ат (эге) бээри. Башкының удуртулгазы-биле сѳзүглелдиң планын тургузары. Сѳзүглелдиң кезектерин болгаш кезек бүрүзүнде домактарны харылзаштырары (хенертен, бир катап, оон соонда, долгандыр дээн чергелиг сѳстер-биле, ат оруннары болгаш эвилелдер дузазы-биле).

Сѳзүглелдиң кол бодалын тодарадыры. Тоожуушкун янзылыг сѳзүглелдиң тургузуунуң схемазы (эгези, кол кезээ, тѳнчүзү).

Белен азы коллективтиг тургускан план ёзугаар тоожуушкун янзылыг сѳзүглелдиң эдертии (аас-биле).

Баш удур белеткел-биле элээн каш сюжеттиг чуруктар азы чаңгыс чурук ёзугаар ѳѳреникчилерниң кѳрген-билгенинге хамаарышкан (оюннар, хайгааралдар, экскурсиялар дугайында дээш о.ѳ.) аас болгаш бижимел чогаадыглар. Чурумал болгаш угаап-боданыышкын хевирлиг 2-3 хире домактарны аас болгаш бижимел ажылдарынче киирери.

Бодунуң дугайында кыска чагаа бижиири.

Ээлдек-эвилең болурунуң дүрүмнери. Аас болгаш бижимел чалалга, байыр чедириишкини.

Дилег илередириниң сѳстерин ажыглаары.
ЧЫЛ ДУРГУЗУНДА ѲѲРЕНГЕНИН

КАТАПТААРЫ
Сөзүглел болгаш домак. Медээ, айтырыг, алгы домактары. Кыйгырыг домактары.

Сөстүё тургузуу. Ажык эвес үжүктерниң шын бижиири.

Чугаа кезектери: чүве ады, демдек ады, кылыг сөзү.

ЧАРАШТЫР БИЖИЛГЕ

Бижилге гигиеназының чаңчылдарын улам сайзырадыр. Чаңгыс шугумга бижииринче өөреникчилерни шилчидер мергежилгелер. Ѳөреникчилерге берге биче, улуг үжүктерни болгаш оларның каттыжыышкыннарын бижидерин уламчылаар: 1. з, к, в, ч, б, д, у, ү, я дээш о.ө.; 2. Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, У, Ү, Д, Ф, К, В дээш о.ө.; 3. Пп, Чч, Рр, Вв, Зз, Уу дээш о.ө. Ол, ое, се, ас, уе, до дээн чергелиг ужуктер каттыжыышкынын үзүктел чок тудуштурарынга мергежилгелер.

Тус-тузунда өөреникчилерниң холунуё үжүүнде чараш, тода бижиириниң талазы-биле хажыдыышкыннарны болгаш четпестерни эдер сорулга-биле, үжүктерни болгаш оларның элементилерин, сөстерни болгаш домактарны бижидер чергелиг мергежилгелерни кылдыртыры.

Сөсте үжүктерни болгаш одуругда сөстерни чаңгыс аай хемчээлдиг ийленчек болгаш шын кылдыр көргүзүп, үжүктерниң бедиин, калбаан шын сагывышаан, чаңгыс доора шугум кырынга бижиири.

Дүрген бижип өөредиринге мергежилгелер. Дүрген санаашкын ёзугаар болгаш адап турда сөстерни, домактарны бижиири.

Алфавиттиё бичии үжүктерин янзы-бүрү шыйыглар-биле каттыштырбышаан, дүрген тудуштур бижиири.

Элээн дүрген темп-биле адаан домактарны болгаш улуг эвес, кыска сөзуглелди хары угда бижип шыдаптарынга өөреникчилерни чаңчыктырар.
ШЫН БИЖИЛГЕЗИН САКТЫП АЛЫР СѲСТЕР:

Ада-чурт, ажыл-агый, ажыттынар, апаар (болу бээр), аппаар (алгаш баар), артык, боо-чеспек, бора-хокпеш, бөмбурзек, вертолёт, даңгырак, демир-орук, дөртен, дүккүр, дүштеки, инек-караа, имиртиң, ирт, катаптаар, каттыжар, каттырар, күш-культура, малгаш, мурнуку, начын, ниити, ортулук, оттур, оъттар, өрттенир, почта, радио, суггарар, суггаттыг, телевизор, томаанныг, тураскаал, угаан-сарыыл, хана солун, харыысалга, хаттыг, хуусаа, чадаг-терге, четче, четтирер, чиңге-тараа, чунар-бажың, чурттакчы, чүктээр, шокар, шопулак, эртине, эртер (хурал эртер), эрттирер (хуралды эрттирер).
Ѳѳреникчилернин билиглеринге,

мергежилдеринге болгаш чаёчылдарынга

кол негелделер

Ѳөреникчилер 3-кү класс дооскаш, дараазында билиглерни алган турар:

Сөстүё тургузуу; дазыл, чогаадылга, өскертилге кожумактары; чугаа кезектери: чүве ады, демдек ады, кылыг сөзү, эдеринчилер; домак кежигүннери: чугула (кол сөс болгаш сөглекчи) болгаш ийиги чергениё.

Ѳөреникчилерниң алган турар мергежилдери:

шын бижилгезин өөренип алганы сөстерлиг 45-55 хире сөстүг сөзүглелди чараш хол үжүү-биле чазыг чокка дүжүрүп азы адап бээрге бижиири, анаа херек таварылгаларда улуг секти, айтырыг болгаш кыйгырыг демдектерин шын салыры;

фонетиктиг сайгарылганы кылыры: сөстерни слогтарга чарары, ажык болгаш ажык эвес үннерни ылгап, сөстерде үннерни болгаш үжүктерни шын тодарадып билири;

сөстерни тургузуг талазы-биле сайгарып билири (дазыл, чогаадылга, өскертилге кожумактарын ылгаар);

чугаа кезектерин болгаш оларның грамматиктиг демдектерин (ч\ве адының санын, падежин, кылыг сөзүнүё үелерин) билири;

домакта сөстерниң аразында харылзаазын тургузар, оларны сөс каттыжыышкынарынга чарар;

домактарның бөдүүн синтаксистиг сайгарылгазын кылыр: чугаалаар сорулгазының аайы-биле оларның янзызын тодарадыр, чугула болгаш ийиги черге кежигүннерин аңгылаар, оларның аразында харылзаазын айтырыглар дузазы-биле тургузар;

коллективтии-биле тургускан план ёзугаар 45-50 хире сөстүг эдертиг болгаш чогаадыг бижиир.

4-К/ КЛАССГРАММАТИКА, ШЫН БИЖИЛГЕ,

ЧУГАА САЙЗЫРАДЫЛГАЗЫ

(68 ШАК)
КАТАПТААШКЫН
Домак. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери. Домакта сөстерниң харылзаазы. Домактың сөөлүнге бижик демдектери.
ДОМАК
Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери (катаптаашкын). Ийи бөдүүн домактан тургустунган чагырышпаан нарын домак (ниити таныжылга). Эвилел чок болгаш а, ынчалза-даа, болгаш, биле деп эвилелдер-биле каттышкан чаңгыс аймак кежигүннерлиг домактар. Санаар үн аяны. Эвилелдер чок (санаар үн аяны-биле каттышкан) база болгаш, а, ынчалза-даа, биле деп эвилелдер-биле каттышкан чаңгыс аймак кежигүннерлиг домактарга бижик демдектери.

Диалог болгаш дорт чугаалыг домактарны оларга бижик демдектерин салганын хайгаараары. Адалга дугайында ниити билиг.


СѲЗҮГЛЕЛ

Сөзүглел – харылзаалыг чугаа дугайында алган билиглерин түңнеп быжыглаары: темазы болгаш кол бодалы, сөзүглелдиң кезектери, кезек бүрүзүнде домактарның утка талазы-биле харылзаазы, сөзүглелдиң планы.

Сөзүглелдиң янзылары: тоожуушкун, чурумал, угаап бодаашкын (кол демдектери-биле таныжылга).
ЧУГАА КЕЗЕКТЕРИ
ЧҮВЕ АДЫ
Хөйнүң санында чүве аттарының падежтерге өскерлири. Чүве адының хамаарылга хевири (ниити таныжылга). Орус дылдан үлегерлеп алган сөстерниң падежтерге өскерлири. Оларның шын бижилгези.

Хуу болгаш ниити чүве аттары (ниити таныжылга).

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг чүве аттарын таарыштыр шилип билири.
ДЕМДЕК АДЫ
Укталбаан болгаш укталган демдек аттары.

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг демдек аттарын таарыштыр шилип алыры.

Демдек аттарын шын бижиири. Дорт болгаш көжүрген уткалыг демдек аттарын ажыглаары.
САН АДЫ
Сан ады, ооң утказы, айтырыглары. Түң болгаш дугаар сан аттары. Сан аттарын чүве аттары-биле кады ажыглаары. Түң болгаш дугаар сан аттарын чугаага ажыглап билири.

АТ ОРНУ
Ат орну, ооң утказы. Арынның ат оруннары болгаш оларның падежтерге өскерлири.

Ат оруннарын чугаага ажыглап билири.

КЫЛЫГ СѲЗҮ


Кылыг сөзүнүн эге хевириниң дугайында ниити билиг. Кылыг сөзуннун арыннарга, уелерге болгаш саннарга оскерлири. Кылыг состерин шын бижиири.

Кылыг созүнүң дужаал база даар хевирлерин практика кырынга ажыглап билири.

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг кылыг сөстерин шын бижиири, ажыглап билири.

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг кылыг сөстерин шилип билири.

Бодалды илередирде эң-не тааржыр кылыг сөзун шилиири. Харылзаалыг чугаага кылыг сөстериниң чаңгыс аай ажыглаарын чайладыры.

НАРЕЧИЕ
Наречие – өскерилбес чугаа кезээ. Утказы болгаш айтырыглары. Чугаага хереглели. Эң хереглеттингир үениң, туруштуң дээш өске-даа бөлүктерниң наречиелерин чугаага ажыглаары (кыжын, дүүн, удавас, өрү, кежилдир, ыткылаштыр дээш о.ө).


ХАРЫЛЗААЛЫГ ЧУГАА САЙЗЫРАДЫЛГАЗЫ
Чугаа, ооң амыдыралга ужур-дузазы. Ѳѳредилге материалынга аас-биле харыы тургузарының онзагайлары.

Сѳзүглел. Сѳзүглелдиң темазы болгаш кол бодалы. Сѳзүглелдиң тургузуу. Эдертигге, чогаадыгга план тургузары (коллективтиг болгаш хууда). Сѳзүглел тургузуп тургаш, уран-чечен аргалар ажыглаары: эпитеттер, деңнелгелер, диригжидилгелер дээш о.ѳ. (хайгааралдар).

Коллективтии-биле азы хууда тургускан план ёзугаар сѳзүглелдиң эдертии (долузу-биле, кызырган).

Чурук, диафильм ёзугаар азы кѳрген кинофильминде чамдык таварылгалар дугайында тоожуушкун янзылыг чогаадыг.

Чурумал болгаш угаап боданыышкын кезектерлиг (элементилерлиг) улуг эвес чечен чугаа (солун таварылга, экскурсия, хайгааралдар дугайында дээш о.ѳ.)

Ээлдек-эвилең болурунуң дүрүмнери. Буруузун миннирде болгаш чѳпшээрелге хереглээр сѳстер.ЧЫЛ ДУРГУЗУНДА ѲѲРЕНГЕН ЧΥΥЛ/Н КАТАПТААРЫ

(10 шак)
ЧАРАШТЫР БИЖИЛГЕ
Υжүктерниң дүрзү-хевирин шын бижиириниң чаңчылдарын, сѳстерге, домактарга, улуг эвес сѳзүглелдерге оларны каттыштырарының чогумчалыг аргаларын быжыглаары. Дүрген темп-биле бижиириниң чаңчылдарын хевирлээр, холдарның бир дески ритмниг шимчээшкиннерин быжыглаар мергежилгелер.

Υжүктерниң шын эвес бижиирин чайладыр ажыл.

Ѳѳреникчилер-биле хуузунда чорудар ажылдарның аңгы-аңгы хевирлерин ажыглап тургаш, шын, тода, чараш хол үжүүн чедип алыры.
ШЫН БИЖИЛГЕЗИН САКТЫП АЛЫР СѲСТЕР

Автомобиль, арттырар, атташ, библиотека, билет, вагон, вокзал, гараж, глобус, грипп, дуюг, завод, инженер, инчеек, йод, календарь, килограмм, коллектив, командир, комбайн, космонавт, кѳвүдеттинер, кѳпеек, лампа, луноход, мага-бот, металл, медаль, миннир, номчуттунар, огурец, ортумак, оттулар, пароход, повар, портрет, республика, Россия, салют, телефон, трактор, тоттур, туттунар, уран-чүүл, ужур-дуза, уткуур, үен-даян, үлеттинер, үттээр, флот, хавыяа, хайыракан, халат, хамааты, хаяа, хемчээттинер, хѳртүк, чакпа, чанныр, ээрежир, чассыг, чаттылар, чаяанныг, чижек, чурттаар, чурттакчы, чуртум, шофёр, экскурсия, электри, электростанция, юбка, яблоко, янзы-бүрү.
Ѳѳреникчилерниң билиглеринге,

мергежилдеринге болгаш чаңчылдарынга

кол негелделер
Ѳѳреникчилер 4-кү классты дооскаш, дараазында билиглерни шиңгээдип алган турар: ѳѳренип эрткен чугаа кезектери болгаш оларның ылгавыр демдектери, чаңгыс аймак кежигүннер.

Ѳѳреникчилерниң мергежилдери:

ѳѳренип эрткен орфограммалар болгаш пунктуаграммалыг (падеж кожумактары, укталган демдек аттарынын чогаадылга кожумактары, кылыг сѳзүнүң үе кожумактары, эвилел чок база ынчалза-даа, а, болгаш деп эвилелдерлиг чаңгыс аймак кежигүннерге бижик демдектери) 60-70 хире сѳстүг сѳзүглелди чазыг чок, шын чараштыр дүжүрүп бижиир болгаш адап бээрге, бижиир;

оожум, аяк, дидим, каът дээн чергелиг сѳстерниң фонетика-графиктиг сайгарылгазы;

сѳстүң тургузуун сайгарары: дазыл, чогаадылга кожумаа, ѳскертилге кожумаа;

чугаа кезектериниң талазы-биле сайгарары: чүве аттарының санын, падежин, сан адының бѳлүктерин, арынның ат оруннарының арнын, санын, кылыг сѳстериниң санын, арнын, үезин тодарадыр;

ѳѳренген чугаа кезектерин харылзаалыг чугаага ажыглаар.

Домактар тургузарда чоок болгаш удурланышкак уткалыг чүве аттарын, демдек аттарын, кылыг сѳстерин таарыштыр шилиир;

домактарның эң бѳдүүн сайгарылгазын кылыр, оларның чугаалаар сорулгазының аайы-биле янзыларын, чугула болгаш ийиги черге кежигүннерин тодарадыр, домакта сѳстерниң аразында харылзаазын айтырыглар дузазы-биле илергейлээр;

хууда тургустунган план ёзугаар 80-90 хире сѳстүг сѳзүглелдиң эдертии, солун таварылга, хайгааралдар болгаш экскурсия дугайында улуг эвес чечен-чугаа бижиир;

хана солунга чүүл бижиир;

харылзажылганын дүрүмнеринге дүүштүр дилегни, четтиргенин, буруузун билингенин, чалалганы, байыр чедириишкинин, ч=пшээрешпезин илередир.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Хемчикская средняя общеобразовательная школа

Бай-Тайгинского кожууна

Согласована Утверждаю: на заседании педагогического совета Директор МОУ Хемчикская СОШ

протокол № ___________________ _________________ Кунзук А.А.

от « » ________________2011г. «____» ______________ 2011г.

м.п.


Программа рассмотрена на заседании

МО учителей начальных классов

МОУ Хемчикская СОШ

протокол № ____________________

от « ____»__________________2011г.

руководитель МО _____________________ Салчак Ш.Б.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

Похожие:

Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования на период 2011-2015 годы Черногорск 2011
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования на период 2011-2015 годы г. Гусев 2011
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования на период 2011-2015 годы Москва, 2011
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования на основе фгос и с...
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования на период 2011-2016 годы
Моу сош №37 разработана на основе ст. 14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта...
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования гоу сош №1381 города Москвы на период 2011-2015 года Москва 2011
Охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных...
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconА. А. Сильченкова основная образовательная программа
Паспорт Основной образовательной программы начального общего образования гбоу начальной школы – детского сада №1890 на период 2011-2015...
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования на период 2011-15 уч г. Ушур 2011
Охватывает период с 6,5 до 11 лет
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования на 2011-2012 учебный год Болотниково, 2011
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования мбоу «сахаптинская средняя общеобразовательная школа» на 2011 -2015 г г
Охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных...
Основная образовательная программа начального общего образования на период с 2011 по 2015 годы Хемчик, 2011 iconОсновная образовательная программа начального общего образования моу оош №5 г. Южноуральска 2011 г
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org