Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 рокустраница1/5
Дата11.07.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Перший заступник голови правлiння
Кiрєєв Д.Б.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

23.10.2012

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2012 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00032129

1.4. Місцезнаходження емітента

01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 247-86-44, (044) 247-86-44

1.6. Електронна поштова адреса емітента

OhonenkoSV@oschadnybank.com


2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.10.2012
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Інформація про емітента

X

2.
Інформація про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
18. Примітки:

Iнформацiя про посадових осiб емiтента - Посадовi особи згоди на розкриття паспортних даних не надали.

Iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом - станом на 01.10.2012 року емiтент не випускав iншi емiсiйнi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - станом на 01.10.2012 року у емiтент не має похiдних цiнних паперiв.

За звiтний перiод АТ "Ощадбанк" не брав участi у створенi юридичних осiб.

Звiт про стан об`єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забазпечене об`єктами нерухомостi) -АТ "Ощадбанк" не випускав цiльових облiгацiй виконання зобов`язань за якими забазпечене об`єктами нерухомостi.

Згiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.10.2011 р. № 1065 збiльшена номiнальна вартiсть однiєї акцiї i становить 1 071 875 грн. Статутний капiтал станом на 01.10.2012 р. становить 15 537 900 000 грн. На даний час проводяться заходи щодо оформлення всiх необхiдних рiшень та документiв для подальшої реєстрацiї статутного капiталу.3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

ААB № 781561

3.3. Дата державної реєстрації

31.12.1991

3.4. Територія (область)

м.Київ

3.5. Місцезнаходження01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г

3.6. Статутний капітал (грн.)

15537900000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

38057

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД64.19 - Iншi види грошового посередництва

0 - д/н


0 - д/н

3.11. Органи управління підприємства

Органами управлiння банку є Наглядова рада та Правлiння банку. Вищим органом управлiння банку є Наглядова рада. До складу Наглядової ради банку входять п'ятнадцять осiб: 5 членiв Наглядової ради призначаються Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, 5 членiв - Постановою Верховної Ради, 5 членiв - Указом Президента України. Наглядова рада є вищим органом управлiння Банку, що здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння Банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштiв, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту iнтересiв держави, як акцiонера Банку та iншi функцiї, визначенi Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". У своїй дiяльностi наглядова рада Банку керується Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", iншими актами законодавства та Статутом Банку. Наглядова рада не втручається в оперативну дiяльнiсть Банку. Правлiння є постiйно дiючим виконавчим органом Банку.

3.12. Засновники емітента

Засновником банку є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.
4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гришко Олександр Дмитрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1969

4.5. ОсвітаВища, Київське вище загальновiйськове командне училище, 1990р.,командна тактика мотострiлкових вiйськ; Аспiрантура УДНУ,1995р., психологiя; Київський юридичний iнститут МВС України, 2004р. правознавство.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

15

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "Ощадбанк", Заступник голови правлiння-директор департаменту роздрiбного бiзнесу.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4.1. Посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляшенко Сергiй Якович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1964


4.5. Освіта

Вища, Сумське вище артилерiйське командне училище iм. М.В. Фрунзе, 1985 р., "Командна тактична артилерiя"; Сумський державний аграрний унiверситет, 1998 р, "Облiк i аудит"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

17


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiлiя-Кримське республiканське управлiння ВАТ "Ощадбанк", Начальник фiлiї

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Голова правлiння

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подрєзов Сергiй Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1970


4.5. Освіта

Вища, Київський державний економiчний унiверситет, 1996р., маркетинг

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Ощадбанк", в. о. голови правлiння.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Заступник голови правлiння-начальник фiлiї-Луганського обласного управлiння (член правлiння)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бородiн Григорiй Васильович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1946


4.5. Освіта

Вища, Ростовський iнститут народного господарства, 1968р., органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї

4.6. Стаж керівної роботи (років)

39


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiлiя-Луганське обласне управлiння ВАТ "Ощадбанк", начальник фiлiї

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костенко Галина Степанiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1960


4.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства, 1982р., органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї

4.6. Стаж керівної роботи (років)

21


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Ощадбанк", заступник головного бухгалтера - директор департаменту бухгалтерського облiку.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Апарат Верховної Ради України, консультант (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бордюгов Юрiй Васильович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1957


4.5. Освіта

Вища, Київський державний iнститут фiзичної культури; Українська Академiя державного управлiння при Призидентовi України; Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка

4.6. Стаж керівної роботи (років)

21


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Завiдувач сектору по роботi з юридичними вiддiлами регiональних вiддiлень Фонду державного майна України

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду". Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

ЗАТ "Смарт-холдинг", головний консультант з ефективностi пiдприємства (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошеленко Олег Федорович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1940


4.5. Освіта

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут

4.6. Стаж керівної роботи (років)

35


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Смарт-груп", генеральний консультант з питань металургiйної галузi

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду". Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Директор департаменту фiн.полiтики Мiнiстерства економ.розвитку i торг. Укр.(член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чекашкiн Сергiй Вiкторович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1973


4.5. Освіта

Вища, Нацiональний технiчний унiверситет "Київський полiтехнiчний унiверситет"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

13


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Голови Державної Податкової Адмiнiстрацiї України.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. У вереснi 2012 року Чекашкiн Сергiй Вiкторович трагiчно загинув


4.1. Посада

ТОВ КУА "IТТ-менеджмент", радник ген.директора з економ пит. (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волинець Данило Мефодiйович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1958


4.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

25


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ КУА "IТТ - менеджмент", Генеральний директор.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Пенсiонер (заступник голови наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Литюк Анатолiй Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1949


4.5. Освіта

Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту iм. М.I.Калiнiна.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

22


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Верховна Рада України, народний депутат України.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Керiвник Апарату Прем`єр-мiнiстра України (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiренко Олександр Миколайович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1965


4.5. Освіта

Вища, Українська академiя державного управлiння при Призидентовi України

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗавiдувач секретарiату комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.
4.1. Посада

Керiвник Секретарiату КМУ (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Любченко Костянтин Валерiйович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1968


4.5. Освіта

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, Донецький державний унiверситет управлiння

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Голови Ради Директорiв ЗАТ "Група "Розвиток".

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Заступник Мiнiстра фiнансiв України (голова наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рибак Сергiй Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1970


4.5. Освіта

Вища, Київський державний унiверситет iменi Тараса Шевченка

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

провiдний науковий спiвробiтник Iнституту свiтової економiки i мiжнародних вiдносин НАН України

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Голова Державного казначейства України (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Сергiй Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1956


4.5. Освіта

Вища, Український заочний полiтехнiчний iнститут iм. I.З. Соколова (1983), Донецька державна Академiя упарвлiння(1993)

4.6. Стаж керівної роботи (років)

23


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

перебував у вiдставцi вiдповiдно до Закону України "Про державну службу"

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Перший заступник Глави Адмiнiстрацiї Президента України-представник ПУ у КМУ(член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акiмова Iрина Михайлiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1960


4.5. Освіта

Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут

4.6. Стаж керівної роботи (років)

6

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавнародний депутат України.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.
4.1. Посада

Науковий директор Iнституту стратегiчних оцiнок (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гайдуцький Павло Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1950


4.5. Освіта

Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут

4.6. Стаж керівної роботи (років)

15


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння АКБ "Аркада".

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Радник Ппезидента України-Керiвн. Гол. упр-ня з пит. судової реформи та судоустрою(член наг.ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Портнов Андрiй Володимирович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1973


4.5. Освіта

Вища, Схiдноукраїнський державний унiверситет

4.6. Стаж керівної роботи (років)

14


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Народний депутат України.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Завiдувач кафедри фiнансiв Київського нацiон. економ. унiверситету iм. В. Гетьмана (член наг. ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федосов Вiктор Михайлович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1939


4.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства

4.6. Стаж керівної роботи (років)

37


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана, проректор з наукової роботи

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Перший вiце-прем'єр мiнiстр України (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хорошковський Валерiй Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1969


4.5. Освіта

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка

4.6. Стаж керівної роботи (років)

17


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Мiнiстерство фiнансiв України, Мiнiстр

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Тимчасово не працює (член наглядової ради)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сотуленко Iгор Миколайович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1959


4.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Коротченка

4.6. Стаж керівної роботи (років)

22


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ДП "Автоинтернешнл"

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась.


4.1. Посада

Перший заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кiрєєв Денис Борисович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1977


4.5. Освіта

Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України Київський полiтехнiчний iнститут 2000 р., "Маркетинг", Iнститут пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки кадрiв важкого машинобудування Мiнпромполiтики України, 2000 р., Фiнанси

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТОВ "СЛАВ Менеджмент" Генеральний директор

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
4.1. Посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глущенко Олександр Вiкторович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1965


4.5. Освіта

Вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут, 1988 р., "Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

21


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Банк "Фiнанси та кредит" (з 07.2007 р. перейменовано у ВАТ "Банк "Фiнанси та Кердит", з 09.2009 р. перейменовано у ПАТ "Банк "Фiнанси та кредит"), Заступник голови правлiння

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Драчко-Єрмоленко Євгенiй Володимирович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1974


4.5. Освіта

Вища, Київський державний економiчний унiверситет, 1996 р., економiка пiдприємств, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, 2001 р., "Мiжнародне право"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

17


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Київське головне регiональне управлiння "Приватбанк", Заступник директора Головного регiонального управлiння по обслуговуванню VIP-клiєнтiв

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Заступник голови правлiння - директор департаменту роздрiбного бiзнесу(член правлiння)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тютюн Антон Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1977


4.5. Освіта

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, у 1999 р., "Банкiвська справа"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Вiдкрите акцiонерне товариство "БТА-Банк" (з 02.2010 року Публiчне акцiонерне товариство "БТА-Банк"), Член правлiння, Заступник голови правлiння з роздрiбного бiзнесу.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Заст.дир.Депар-ту опер-ного аудиту, Держ.фiн.iнспекцiї Укр.(голова ревiзiйної комiсiї)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Линник Вадим Валентинович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1967


4.5. Освіта

Вища, Київське вище вiйськове iнженерне училище зв`язку; Ад`юнктура Київського вiйськового iнституту управлiння та зв`язку; Українська академiя зовнiшньої торгiвлi.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Росава ЛТД"

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Директор департаменту правового забезпечення МФУ(член ревiзiйної комiсiї)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матузка Ярослав Васильович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1974


4.5. Освіта

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв - начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Мiнiстерства фiнансiв України

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


4.1. Посада

Радник Голови правлiння ПАТ "ТерраБанк" (член ревiзiйної комiсiї)

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коцюба Володимир Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1971


4.5. Освіта

Вища, Український державний аграрний унiверситет; Нацiональна академiя України iменi Ярослава Мудрого; Iнститут банкiрiв банку "Україна"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

17


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова правлiння ПАТ "ТерраБанк"

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


  1   2   3   4   5

Похожие:

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconІнформація про друковані видання медичної тематики, що надійшли до фонду бібліотеки у липні 2010 року. Видання розташовані у розілах відповідно системи Універсальної Десяткової Класифікації. А в кожному окремому розділі по алфавіту
У покажчику представлена інформація про друковані видання медичної тематики, що надійшли до фонду бібліотеки у липні 2010 року
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconПостанова правління Пенсійного фонду України 19. 07. 2012 №12-1 Управління Пенсійного фонду України
України від 30 квітня 2002 року №8-2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2002 року за №442/6730 (у редакції...
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconАнализ обращений граждан поступивших на «телефон доверия» за 2 квартал 2012 год
За 2 квартал 2012 года на «телефон доверия» Управления поступило 22 сообщения, из них
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconАкваквартал, долина жизни, Высоты Якутска Золотой берег Песчаная
Квартал Губернский, квартал Высокий, квартал Заря, Лучший квартал, микрарайон Заречный, на лугу, Кучерявый, неземной, Блаженный
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconАкция «Музейный квартал глазами детей и отельеров» 27 мая 2012 года в День Санкт-Петербурга
«Клуб Отелей» («The Hotels Club») совместно с Научно-практическим центром «Музейный Квартал», Российским союзом туриндустрии, Центральным...
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconОтчетный период 1,2,3,4 квартал, за год 2 квартал 2012 год и т о г о из общего отдела

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconО работе Управления Минюста России по Удмуртской Республике по рассмотрению обращений граждан в первом полугодии 2012 года
За 1 полугодие 2012 год в Управление поступило 49 письменных обращений граждан (1 квартал 25 обращений, II квартал – 24), из которых...
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconЗакон україни про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ I загальні положення із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 2 жовтня 2012 року n 5411-vi, від 16 травня 2013 року n 245-vii
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини...
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року iconІнформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням
України, української діаспори, а також письменників зарубіжних країн в українських перекладах, що вийшли у 2005 р. Подається інформація...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org