Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рікстраница1/16
Дата26.07.2014
Размер2.62 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Подрєзов С.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

27.04.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00032129

1.4. Місцезнаходження емітента

01001, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 247-86-44, (044) 247-86-44

1.6. Електронна поштова адреса емітента

OhonenkoSV@oschadnybank.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

81 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3.
Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та Статуту АТ "Ощадбанк", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №261 вiд 25.02.2003р. (iз змiнами та доповненнями) 100% статутного капiталу банку належать державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Станом на 01.01.2011 р. банк випустив 13 тисяч 892 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 1 млн.(один мiльйон) гривень кожна у бездокументарнiй формi. Вiдповiдно до вищевикладеного, частка керiвництва в акцiях у банку вiдсутня.

Розмiр статутного капiталу станом на 01.07.2011 вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.03.2011 р. № 323 збiльшено на суму 604 000 000 грн. шляхом випуску нових акцiй i становить 14 496 000 000 грн. Згiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.10.2011 р. № 1065 має бути збiльшено номiнальну вартiсть однiєї акцiї i становитиме 1 071 875 грн. Статутний капiтал станом на 01.01.2012 р. становить 15 537 900 000 грн. На даний час проводяться заходи щодо оформлення всiх необхiдних рiшень та документiв для подальшої реєстрацiї статутного капiталу.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як Банк в 2011 роцi не здiйснював випускiв дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, а також випускiв iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня, так як Банк не здiйснював викуп власних акцiй протягом 2011 року.

В 2011 роцi АТ "Ощадбанк" не видавав сертифiкати цiнних паперiв.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як згiдно умов випуску облiгацiї АТ "Ощадбанк" серiї "А" та "В" є звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї. Гарантiй третiх осiб за облiгацiями серiї "А" та "В" не було.

Iнформацiя про зобов`язання АТ "Ощадбанк" надана станом на 01.01.2012 р.

Звiт про стан об`єкта нерухомостi не складається у зв`язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi.

Звiт про рух грошових коштiв за 2011 року заповнюється та розраховується за прямим методом.

Баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал станом на 31.12.2011 року прошитi разом з аудиторським висновком та додаються до паперової форми рiчного звiту емiтента за 2011 рiк.

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку додається до паперової форми рiчного звiту емiтента за 2011 рiк.3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Ощадбанк"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

01001

3.1.5. Область, районм.Київ Печерський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Госпiтальна, 12г

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Cерiя ААБ №590082

3.2.2. Дата державної реєстрації

31.12.1991

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

14 496 000 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

14 496 000 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Головне управлiння Hацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi

3.3.2. МФО банку

321024

3.3.3. Поточний рахунок32000161402

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ОПЕРУ Hацiонального банку України

3.3.5. МФО банку

300001

3.3.6. Поточний рахунок320008100901

3.4. Основні види діяльності

64.19 - Iншi види грошового посередництва

0 - д/н

0 - д/н


3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй

148

05.10.2011

Нацiональний банк України

безстроковий

Опис

безстроковий

Випуск та проведення лотерей (державнi миттєвi лотереї)

Серiя АА № 417232

14.02.2004

Мiнiстерство фiансiв України

23.02.2013

Опис

продовження термiну дiї лiцензiї планується одразу пiсля її закiнчення.

Банкiвська Лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

148

05.10.2011

Нацiональний банк України

без термiну дiї

Опис

без термiну дiї


Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

148

05.10.2011

Нацiональний банк України

безстроковий

Опис

безстроковий

Виг-ня виробiв з дорогоцiнних мет-iв i дорогоцiнного камiн.,дорог.камiн.органогенного утвор-ня,напiвдорог.камiн.тор-ля виробами з дорог.метал.i дорог.камiн.дорог.камiн.органоген.утвор.напiв дорог.камiн.

527*

24.04.2007

МФУ

24.04.2012

Опис

Виготовлення виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння, торгiвля виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння (торгiвля прийнятими пiд заставу ювелiрними та побутовим виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння)

* Вид дiяльностi, на який вiдповiдно до змiн в законодавствi (п. 11 Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо обмеження державного регулювання господарської дiяльностi" вiд 19 жовтня 2010 року № 2608-VI внесено змiни до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та виключено пункт щодо лiцензування операцiй пов`язаних з тогрiвлею виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння) отримання лiцензiй не потребує.Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

АГ №579803

09.08.2011

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

21.06.2015

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї вищезазначеної лiцензiї, планується отримати нову лiцензiю.

Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами

АГ №579802

09.08.2011

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

17.06.2015

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї вищезазначеної лiцензiї, планується отримати нову лiцензiю.

Брокерська дiяльнiсть

АГ №579799

09.08.2011

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

21.06.2015

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї вищезазначеної лiцензiї, планується отримати нову лiцензiю.

Дилерська дiяльнiсть

АГ №579800

09.08.2011

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

21.06.2015

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї вищезазначеної лiцензiї, планується отримати нову лiцензiю.

Андеррайтинг

АГ №579801

09.08.2011

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

21.06.2015

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї вищезазначеної лiцензiї, планується отримати нову лiцензiю.

Лiцензiя*

LA №65л/1

08.06.2010

ВАТ "УкрКарт"

строк дiї 5 рокiв

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї вищезазначеної лiцензiї, планується отримати нову лiцензiю.

* Умови та правила здiйснення дiяльностi, що лiцензується: Дозволяється здiйснення еквайрингу у платiжнiй системi УкрКарт; Для здiйснення еквайрингу дозволяється використання послуг процесингових центрiв, що уповноваженi Платiжною органiзацiєю обслуговувати банки - члени УкрКарт; Для здiйснення еквайрингу дозволяється використання обладнання i програмного забеспечення, що сертифiковане уповноваженими Платiжною органiзацiєю процесинговими центрами; Банк повинен виконувати правила УкрКарт.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconКвартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconІнформація про книжки з питань історії, теорії літератури, фольклору. До покажчика включено також літературу, видану в 2004 році, що надійшла до нпб україни із запізненням
України, української діаспори, а також письменників зарубіжних країн в українських перекладах, що вийшли у 2005 р. Подається інформація...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconІнформація про друковані видання медичної тематики, що надійшли до фонду бібліотеки у липні 2010 року. Видання розташовані у розілах відповідно системи Універсальної Десяткової Класифікації. А в кожному окремому розділі по алфавіту
У покажчику представлена інформація про друковані видання медичної тематики, що надійшли до фонду бібліотеки у липні 2010 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconПлан впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я головного управління охорони здоров׳я на 2011 рік
Вивчення особливостей порушень функціонального стану нирок дозволить вчасно діагностувати, попередити та адекватно лікувати ускладення...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconКонтактна інформація
...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік icon200 кращих книг за версією bbc (2—3 рік, опитування, в якому взяло участь біля 750 тисяч жителів Великобританії)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconИзменения, которые вошли в версию update 7 04 07. exe Зарплата
На диалоге справочника Работники поле "Посада" переместилось с верхней части в нижнюю "Інформація поточного місяця"
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconРозпорядження міського голови від 30. 12. 2011р. №2381-01р єдиний план-календар спортивних змагань та масових заходів міста на 2012 рік зміст

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік iconІнформація про володільця бази персональних даних  Юридична особа  Резидент  Нерезидент
Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org