Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлімСкачать 298.98 Kb.
Дата26.07.2014
Размер298.98 Kb.
ТипДокументы


Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік

техникалық университеті


Восточно-Казахстанский государственный технический

университет им. Д. СерикбаеваҒылыми кітапхана

Научная библиотекаҒылыми - библиографиялық бөлім

Научно - библиографический отдел
XXI ғасыр. Металлургиядағы инновациялық технологиялар. Мәселелері. Болашағы.

(Библиографиялық көрсеткіш)


Инновационные технологии в металлургии. Проблемы и перспективы

(Указатель)

Өскемен 2012 ж.
Усть-Каменогорск 2012 г.


УДК 33(574):669


XXI ғасыр. Металлургиядағы инновациялық технологиялар. Мәселелері. Болашағы.= Инновационные технологии в металлургии. Проблемы и перспективы: указ. / Научная библиотека ВКГТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск, 2012. - 21 с.

Составители: Г. М. Рыльская

А. Н. Рахметжанова

Мазмұны
Жастар шығармашылығы – Қазақстанның инновациялық дамуына


Кітаптар 4
Мақалалар 7

Содержание
Ахату Салемхановичу Куленову 80 лет со дня рождения
Книги 9
Статьи 9
Горно-металлургическое производство: инновационные технологии
Книги 10
Статьи 13
Производство цветных металлов
Книги 17
Статьи 18
Промышленная и экологическая безопасность
Книги 18
Статьи 20

323(574) Н 17

Назарбаев Н. Қазақстан-2030: Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы: общественно-политическая литература / Н.Назарбаев. - Алматы: Білім, 2001. - 94 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего:1 - КХ(1)


328(574)Е 44

Елдің бағы: елбасы, ел бірлігі, ел сенімі [Текст] = Формула успеха: Елбасы, единство, преодоление : қоғамдық-саяси әдебиет. - Астана : Деловой Мир Астана, 2011. - 357 б. : фот.цв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), ЗЦДО (1), КХ (1)
621.016:669 А 14

Абильдинова, С. К. Жылу энергетиканыњ ќ±растырушы материалдары : оќу ќ±ралы / С. К. Абильдинова. - Алматы : АЭЖБИ, 2007. - 50 б. - Библиогр.: б.50 .

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
669.2/.8(075.8) Є 25

Єділбаев, Мейрхан Ќазыѓ±л ±лы. Металлургия зауыттарыныњ механикалыќ жабдыќтары : оќулыќ / М.Ќ.Єділбаев ; ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Ќаз¦ТУ, Металлургия машиналары мен жабдыќтары кафедрасы. - Алматы : Ќаз ¦ТУ, 2001. - 192 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : КХ (7), ЗЦ (1), ЧЗ (7)
622.2(075.8) Б 40

Бектібаев, Єділѓазы Дєуіт±лы. Кен ќазудаѓы жоѓалым мен ќ±нсыздану: теория, экономика, зардаптар : оќу ќ±ралы / Є. Д. Бектібаев, Д. М. Мусин, А. Є.
Бектыбаев ; Ќазаќстан Республикасыныњ Энергетика, индустрия жєне сауда министрлігі, ЌАзаќстан Республикасыныњ минералды шикізатты кешенді ±ќсату жµніндегі ±лттыќ орталыѓы, Д.А. Ќонаев ат. Тау-кен істері институты. - Алматы : Ѓылым, 2000. - 198 б. - Библиогр.:б.192 . -

Имеются экземпляры в отделах: всего 16 : КХ (3), ЧЗ (3), УА (10)
9(574) Б 906

Букетов, Евней. Кµкейкесті = Сокровенное : научное издание. 2-ші кітап / Е.Букетов. - Караганда : [б. и.], 2002. - 406 б.

Имеются экземпляры в отделах: _ всего 1 : ХА (1)
001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", І бµлім. - 216 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", ІІ бµлім. - 306 б.


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", ІІІ бµлім. - 206 бИмеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", ІV бµлім. - 244 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", VІ бµлім. - 390 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", V бµлім. - 204 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", VІІ бµлім. - 242 б.Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" [Текст] = "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" : студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Х Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22, 23 сєуір 2010 жыл . 1 Бµлім / ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : РИО, 2010. - 248 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" [Текст] = "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" : студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Х Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22, 23 сєуір 2010 жыл . 7 Бµлім / ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : РИО, 2010. - 256 б.

001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" [Текст] = "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" : студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Х Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22, 23 сєуір 2010 жыл . 1 Бµлім / ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : РИО, 2010. - 248 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . 1 бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. І : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 296 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . ІІ бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІІ : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . ІІІ бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІІІ : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)

001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . ІV бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІV : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 278 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)

001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . V бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. V : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 266 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
621.7(075.32) О 58

Омаров, Єшім Ќ±ранбай±лы. Конструкциялыќ материалдар технологиясы : зертханалыќ ж±мыстар / Є. Ќ. Омаров. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2009. - 108 б. : ил. - (Кєсіптік білім). - Библиогр.: 106 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (45)
669.017(075.8) С 52

Смаѓ±лов, Дєулетхан ¦ялы±лы. Металлография [Текст] : оќулыќ / Д. ¦. Смаѓ±лов ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі, Ќаныш Сєтбаев атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ техникалыќ университеті. - Алматы : Ќаз ¦ТУ, 2007. - 375 б. : ил. - Библиогр.: 372 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : КХ (2), ЧЗ (2), ЗЦДО (1)
669.01(075.8) Х 19

Хан, О. А. Металлургиялыќ цехтар мен мекемелерді жобалау : дипломдыќ жобалау бойынша барлыќ металлургиялыќ мамандыќтардыњ студенттеріне жєне дипломдыќ жобалаудыњ жетекшілеріне арналѓан єдістемелік н±сќаулар / О. А. Хан, Н. М. Комков, Л. Ѓ. Ѓадылбекова ; Ќазаќстан Республикасыныњ Білім жєне ѓылым министрлігі (¤скемен), Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2005. - 57 б. - Библиогр.:б.42 . - 200.00 т.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
Мақалалар
Жеделдетілген индустриалды – инновациялыќ дамудыњ 2010-2014 жылдарѓа арналѓан мемлекеттік баѓдарламасы = Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 гг. // ИС «Параграф»
Ќазаќстан Републикасыныњ 2020 жылѓа дейінгі стратегиялыќ даму жоспары = Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года // ИС «Параграф»
*******

Білеутаева, К. Ќазаќстанда инжинирингтіњ б‰гінгі жаѓдайы мен оны дамыту ќажеттілігі [Текст] / К. Білеутаева // Ќазаќстан жоѓары мектебі = Высшая школа Казахстана . - 2011. - №2. - Б. 234-239.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Жолдасбаев, С. Инновацияларѓа баѓыт [Текст] / С. Жолдасбаев // Егемен Ќазаќстан. - 2011. - №152-153, 16 сєуір. - Б. 6.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Елемес, Д. Елімізде баламасы жоќ ерекше техника ойлап таптыќ [Текст] / Д. Елемес // Дидар. - 2012. - №19, 17 аќпан. - Б. 8 : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
К‰рішбаев, А. Инновация ілгерілеуге м‰мкіндік береді [Текст] / А. К‰рішбаев // Н±р Астана. - 2012. - №8, 23 аќпан. - Б. 4.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Ќадырбаев, Д. Б. Ќатты ќорытпалардыњ µндіру технологиясы [Текст] / Д. Б. Ќадырбаев, Е. ¤мірбек±лы, Г. А. Кокаева // "Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" атты студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ-дыњ 50жылдыѓына арналѓан VIII Респудликалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22-24 сєуір 2008 ж. = Материалы VIII Республиканская научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 50-летию ВКГТУ им.Д.Серикбаева "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" 22-24 апреля 2008г. - ¤скемен, 2008. - Т. IV. - Б. 99-100.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ХР (1)
Ќайдарова, С. Т. Ниобий лигатураларыныњ алюмотермиялыќ µндірісініњ к‰йежентектелуі [Текст] / С. Т. Ќайдарова // "Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" атты студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ-дыњ 50жылдыѓына арналѓан VIII Респудликалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22-24 сєуір 2008 ж. = Материалы VIII Республиканская научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 50-летию ВКГТУ им.Д.Серикбаева "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" 22-24 апреля 2008г. - ¤скемен, 2008. - Т. IV. - Б. 101-103.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)
Ќизаева, А. Сапасыз мысты-ќорѓасынды штейндерді байыту єдістерімен µњдеу технологиясы [Текст] / А. Ќизаева, М. З. Тоѓызов // "Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" атты студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ-дыњ 50жылдыѓына арналѓан VIII Респудликалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22-24 сєуір 2008 ж. = Материалы VIII Республиканская научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 50-летию ВКГТУ им.Д.Серикбаева "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" 22-24 апреля 2008г. - ¤скемен, 2008. - Т. IV. - Б. 114-115.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)
М±танов, Ѓ. Тєуелсіздіктіњ 20 жылдыќ тойына тартуымыз-20 инновация : єл-Фараби атындаѓы Ќаз¦У ректоры / Ѓ. М±танов // Егемен Ќазаќстан. - 2011. - № 593-595, 6 жетоќсан. - Б. 11. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Назарбаев, Н. Є. Болашаќтыњ іргесін бірге ќалаймыз : Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н. Є. Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына Жолдауы / Н. Є. Назарбаев // Егемен Ќазаќстан. - 2011. - №28, 29 ќањтар. - Б. 2-6. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Назарбаев, Н. Н±рс±лтан Назарбаев: Инновациялар мен оќу-білімді жетілдіру арќылы білім экономикасына : ѓылыми жол / Н. Назарбаев // Егемен Ќазаќстан. - 2006. - №115, 27 мамыр. - Б. 1,2.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Н±рѓалиева, Г. Ќ. Білім берудегі инновациялар / Г. Ќ. Н±рѓалиева // Игілік. - 2011. - № 10. - Б. 14 - 15. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


001:338(574)Т 32

Темірбеков, Н. Айќын да жарќын баѓдарлама [Текст] : шќмту ректоры, профессор / Н. Темірбеков // Егемен Ќазаќстан. - 2012. - №57-60, 14 аќпан. - Б. 5. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
378(574)Т 32

Темірбеков, Н. Білімді ѓылым жетістіктерімен ±штастырамыз : д. Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ ректоры, ЌР ¦лттыќ инженерлік академиясыныњ академигі / Н. Темірбеков // Егемен Ќазаќстан. - 2011. - № 611-615, 10 желтоќсан. - Б. 19. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Удербаев, С. Жања ќ±рылыс материалы "стропанныњ" µндірілуін жергілікті шкізаттар негізінде жасауды зерттеу [Текст] / С. Удербаев, М. Тажбанова // Промышленность Казахстана. - 2011. - №2. - Б. 91-93.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

Шєріп, А. Ѓылым мен инновация ќатар ж‰руі тиіс / А. Шєріп // Айќын . - 2011. - № 228, 6 желтоќсан. - Б. 1-2 : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

Ахату Салемхановичу Куленову 80 лет со дня рождения
378М 357

Маутканов, Габдулл. Когда деревья становятся большими [Текст] : юбилейные портреты / Г. Маутканов ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2010. - 173 с. : портр. - ISBN 978-601-208-133-6 : 835 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)
***

Ахату Салемхатовичу Куленову-70 лет : материал технической информации // Цветные металлы. - 2002. - №3. - С. 87.

Куленову Ахату Салемхатовичу-75 лет : юбиляры // Цветные металлы. - 2007. - №4 . - С. 142.

Куленов Ахат Салемхатович // Рудный Алтай. - 2007. - №195, 29 дек. - С. 5 : фото.
Лисьева, С. Металлург. Путь от свинца к золоту [Текст] / С. Лисьева // Деловой Усть-Каменогорск. - 2000. - №6. - С. 14.
Маутканов, Г. Ахат Салемхатович Куленов: [К 75-летию со дня рожд.] / Г. Маутканов // За знание. - 2007. - №6, 10 апр. - С. 4 : фото.
Маутканов, Г. Именная учебная аудитория [Текст] / Г. Маутканов // Рудный Алтай. - 2009. - №61, 28 апр. - С. 5.
Осипов, В. Ахат Куленов - легендарный металлург / В. Осипов // Рудный Алтай. - 2007. - №55, 14 апр. - С. 1, 2 : фото.
Темирбеков Н. Науке помогать производству, развивать геологию и давать металл: [ К 80-летию со дня рожд. ген. директора УК СЦК А. С. Куленова] / Н. Темирбеков // Рудный Алтай. - 2012. - №40, 7 апр. - С. 5 : фот.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Шевченко, В. Уроки Ахата Куленова : биография, деятельность / В. Шевченко // Казахстанская правда. - 2007. - №54 , 12 апреля. - С. 5
Горно-металлургическое производство: инновационные технологии
Книги

323/47+57/ Н 191

Назарбаев Н. Казахстан 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу Казахстана / Н. Назарбаев. - М. : Credo, 1999. – 68 с.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1
328(574)Е 44

Формула успеха: Елбасы, единство, преодоление [Текст] = Елдің бағы: елбасы, ел бірлігі, ел сенімі : общественно-политическая литература. - Астана : Деловой Мир Астана, 2011. - 357 б. : фот.цв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), ЗЦДО (1), КХ (1)
***

339 А 552

Алшанов Р. А. Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке: проблемы и их решение (анализ и прогноз): научное издание / Р. А. Алшанов. - 2-е изд., доп. - Алматы : [б. и.], 2005. - 422 с. : табл. - (Институт мирового рынка). - Библиогр.: с. 421-422.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), УА (15)
622А 152

Абишевские чтения-2006 "Жидкость на границе раздела фаз-теория и практика" : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию Лаурета гос. премии РК, члена-кор. Нац. акад. наук РК Жанторе Нурлановича Абишева. 18-19 мая 2006г. / Мин-во индустрии и торговли РК, Национальный центр по комплекс.перераб.минерального сырья, Химико-металлург. ин-т им. Ж. Абишева. - Караганда : [б. и.], 2006. - 746 с. - Б. ц.

): металлургия -- золото -- обогащение -- металлы -- полиметаллические руды -- переработка -- фабрики -- обогатительные

669.2/.8(574) Г 19

Ганженко, Геннадий Дмитриевич. Техногенные минерально-сырьевые ресурсы цветных и благородных металлов Восточного Казахстана [Текст] : научное издание / Г.Д. Ганженко; Ред. Ю.Б. Генкин ; М-во науки и высш. образования РК. - Усть-Каменогорск : ВКТУ, 1999. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-173. - ISBN 9965-9077-1-4 : 460.00 т.,

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : КХ (1), ЧЗ (3)
622 Г 697

Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы: труды второй Междунар. научно-практ. конференции, посвященной 15-летию независимости РК / Центрально-Азиат. горнопромышл. союз, КазНУ им.Сатпаева. - Алматы : [б. и.], 2006 -

Т. 1 : Горное дело. - 2006. - 384 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)
622Г 697

Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы : труды второй Междунар. научно-практ. конференции, посвященной 15-летию независимости РК / Центрально-Азиат. горнопромышл. союз, КазНУ им.Сатпаева. - Алматы : [б. и.], 2006 - .

Т. 2 : Прогресс в теории и технологии металлургических процессов. - 2006. - 400 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. –
669(03)Д 401

Джангазиев, Архимед Куспанович. Научное обеспечение развития металлургии в Казахстане : аналит. справочник / А. К. Джангазиев ; ред. Е. З. Сулейменов. - Алматы : НЦ НТИ, 2008. - 255 с. : табл. - (Серия публикаций по проблемам научно-технического развития). - Библиогр.: с. 253-254.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1
669.2/.8(075.8) Ж 142

Жаглов, Владимир Степанович. Металлургия меди, никеля и кобальта [Текст] : учеб. пособие / В. С. Жаглов, З. В. Шерегеда ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2010. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 150. - ISBN 978-601-208-153-4 : 485 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4)
622И 665

Инновационные разработки и совершенствование технологий в горно-металлургическом производстве. В 2 т. [Текст] : материалы V Междунар. конф. Проведена в рамках Седьмой Междунар. выставки "MinTech - 2009" / Мин-во индустрии и торговли РК, Нац. центр по комплексной перераб. минер. сырья РК. - Усть-Каменогорск : ВНИИЦВЕТМЕТ, 2009

Т. 1 : Горное дело и обогащение. - Усть-Каменогорск, 2009. - 329 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 9965-32-983-4 : 500 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (5)
669.2/.8(075.8)К 734

Котляр, Юрий Алексеевич. Металлургия благородных металлов. В 2 кн. Кн. 1 : учебник / Ю. А. Котляр, М. А. Меретуков, Л. С. Стрижко. - М. : МИСИС : Издат. Дом "Руда и Металлы", 2005. - 432 с. - Библиогр. в конце глав.
669.2/.8К 903

Кулифеев, Владимир Константинович. Литий [Текст] : произв.-практ. изд. / В. К. Кулифеев, В. В. Миклушевский, И. И. Ватулин ; Москов. гос. ин-т стали и сплавов (технол. ун-та). - М. : МИСИС, 2006. - 239 с. : ил., табл. - (Металлургия и материаловедение ХХI века). - Библиогр.: с. 234-237 . - ISBN 5-87623-137-1 : 3315 т.

669.2/.8(075.8)Л 83

Луганов, В. А. Теоретические основы гидрометаллургических процессов: Общие принципы, термодинамика, кинетика и механизм [Текст] : учеб. пособие / В.А. Луганов, Н.М. Комков, Е.Н. Сажин ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2000. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-118. - 113.00 р.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), (8)
669.2/.8 Л 971

Лякишев, Николай Павлович. Металлургия хрома [Текст] : монография / Н.П.Лякишев, М.И.Гасик. - М. : Элиз, 1999. - 581 c. : рис., табл. - Библиогр.: с. 550-581.
669.2/.8М 424

Медное производство Казахстана: проблемы становления и стратегия развития [Текст] : монография / Н. К. Досмухамедов [и др.] ; ред. Н. К. Досмухамедов. - Алматы : Изд-во "DPS", 2010. - 471 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 459-468. -

Имеются экземпляры в отделах: _всего 13 : КХ (6), ЧЗ (5), ЗЦДО (2)
330.3(574)(075.8)Н 354

Национальная экономика : учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова, Казах. эконом. ун-т им. Т. Рыскулова ; ред.: А. В. Сидорович, А. А. Абишев. - Алматы : Экономика баспасы, 2009. - 535 с. : табл. - ISBN 978-601-225-027-5 : 3700 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АУЛ (1)
669.2/.8(075.8)П 286

Пестова, Галина Сергеевна. Грануляция расплава фторида бериллия : монография / Г. С. Пестова, Г. С. Рычков ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2007. - 199 с. - Библиогр.: с. 191-199. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)
669.2/.8(075.8) С 852

Стрижко, Леонид Семенович. Металлургия золота и серебра [Текст] : учеб. пособие / Л.С.Стрижко. - М. : МИСИС, 2001. - 334 c : генеалогич.табл. - Библиогр.: с.334.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 13 : КХ (5), ЧЗ (7), ХР (1)
55(574) С 88

Студенцов, В. В. Горно-металлургический комплекс Республики Казахстан: анализ, запасы, технологии. Кн.2 : научное издание / В.В. Студенцов, А.Н. Клец. - Алматы : [б. и.], 1998. - 234 с. : ил. - (Вопросы теории и практики обогащения руд). - Библиогр.: с. 231-234. - ISBN 9965-01-064-1 : 3220.00 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЧЗ (1)
622.2Т 15

Такежанов, Саук Темирбаевич. Концепция "Комплекс" технико-технологического развития цветной металлургии Казахстана : научное издание / И. Е. Ерофеев. - Алматы : Издат. Дом "Кітап", 2001. - 135 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.118-119 . -

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
669.2/.8Т 15

Такежанов, Саук Темирбаевич. Новые технологии-комплексному сырью. 50 лет первому свинцу УК СЦК : научное издание / С. Т. Такижанов, К. З. Куанышева, Ж. С. Такежанов. - Алматы : [б. и.], 2002. - 414 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 413. - ISBN 9965-471-56-8 : 3602.20 т., 400.00 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (3), ЧЗ (2)
669.2/.8Т 15

Такежанов, Саук Темирбаевич. Цветная металлургия Казахстана: фрагменты истории, итоги и тенденции : научное издание / С. Т. Такежанов. - Алматы : [б. и.], 1995. - 209 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.206-207. - ISBN 5-7667-3672-Х :

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : КХ (2), ЧЗ (2)
669.2/.8(075.8) Т 191

Тарасов, Андрей Владимирович. Комбинированные технологии цветной металлургии : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец.: 1102000-металлургия цвет. металлов, 090300-обогащение полез. ископаемых / А.В. Тарасов, В.А. Бочаров ; ФГУП "Институт "Гинцветмет". - М. : Металлургия, 2001. - 304с. - (Учебник). - Библиогр.: с.302-304 .
669.2/.8(075.8) Т 191

Тарасов, Андрей Владимирович. Металлургия титана : учеб. пособие / А.В.Тарасов. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2003. - 327 c. : рис., табл. - Библиогр.: с.326-327 .
669.2/.8У 847

Уткин, Николай Иванович. Производство цветных металлов / Н. И. Уткин. - 2-е изд. - М. : Интермет инжиниринг, 2004. - 442 с. - Библиогр.: с. 442.
Статьи
Назарбаев, Н. А. Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана: послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана / Н. А. Назарбаев // Рудный Алтай. - 2012. - №11, 28 янв. - С. 1, 2, 3 : фот. ; Казахстанская правда. - 2012. - №32, 28 янв. - С. 1-2 : фот. ; Литер. - 2012. - №18, 28 янв. - С. 1-2 : фот. ; Страна и мир. - 2012. - №5, 30 янв. - С. 1-2 : фот.
Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 гг. = Жеделдетілген индустриалды – инновациялық дамудың 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы// ИС «Параграф»
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 = Қазақстан Републикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарыгода // ИС «Параграф»

Абенова, С. Инвестировали в умные машины: ТОО "Казцинк" [Текст] / С. Абенова // Казахстанская правда. - 2012. - №64, 6 марта. - С. 4 : фот.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Адрышев, А. Горная металлургия и высшая школа: пути взаимодействия и инновационное развитие [Текст] / А. Адрышев, Н. Куленова, М. Мизерная // Рудный Алтай. - 2011. - №31, 23 марта. - С. 4.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Акимбаева, А. М. Состояние и тенденции развития металлургической отрасли Казахстана [Текст] / А. М. Акимбаева, Б. Б. Мамраев // Цветные металлы. - 2010. - №12. - С. 10-13 : рис. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 ЗП (1)
Алипбергенов М.К. Состояние и основные направления развития горно-металлургического производства ТОО "Корпорация "Казахмыс" / М. К. Алипбергенов // Горный журнал Казахстана. - 2008. - №1. - С. 4-8 : рис.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Алшанов, Р. А. Минерально-сырьевой комплекс Казахстана за двадцать лет: анализ / Р. А. Алшанов // Горный журнал Казахстана. - 2011. - №12. - С. 8-10 : рис.
Алшанов Р. Экономика Казахстана за 20 лет: достижения и пути дальнейшего развития / Р. Алшанов // Казахстанская правда. - 2011. - №323-324. - С. 20-21 : фот.; Казахстанская правда. - 2011. - №328-329, 14 окт. - С. 20-21 : рис.; Казахстанская правда. - 2011. - №335-336, 21 окт. - С. 20-21.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Бекали Д. Инстинкт металлосохранения: Аналитический обзор состояния металлургии Казахстана / Д. Бекали // Казахстанская правда. - 2011. - №154-155, 13 мая. - С. 20-21 : фот. - Библиогр.: 2 назв. - Библиогр.: 2 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Бигимбаев, М. Ж. Перспективы развития цветной металлургии Казахстана в свете выполнения государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития [Текст] / М. Ж. Бигимбаев // Горный журнал Казахстана. - 2010. - № 7. - С. 12-15 : фото.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Бодяева, Е. Ю. Управление диверсификацией производственных программ металлургических компаний [Текст] / Е. Ю. Бодяева // Цветные металлы. - 2009. - №6. - С. 8-13 : рис. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Голик, В. И. К методике оценки комбинирования традиционных и инновационных технологий добычи металлов [Текст] / В. И. Голик, А. Ю. Прокопов, Ю. И. Разоренов // Цветная металлургия. - 2011. - №4. - С. 41-48. - Библиогр.: 3 (назв.)

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Гусев, Ю. П. ТОО "Казцинк": расширение, модернизация, инновационное развитие / Ю. П. Гусев // Горный журнал. - 2011. - №9. - С. 15-18 : фот.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Исекешев, А. О. Перспективы промышленной модернизации и роста горно-металлургического комплекса Казахстана [Текст] : доклад на Втором горнопромышленном форуме "Майнекс Центральная Азия 2011" / А. О. Исекешев // Горный журнал Казахстана. - 2011. - № 5. - С. 6-8 : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

Инновации в металлургии - путь к высокой эффективности [Текст] / С. Ю. Ерошевич [и др.] // Цветные металлы. - 2010. - № 6. - С. 18-23 : рис.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Козлова М. В. Кластерный подход в активизации инновационных процессов горно-металлургического комплекса ВКО / М. В. Козлова // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2007. - №1. - С. 105-111. - Библиогр.: 4 назв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Коростелев, А. Б. Интеграция вузовской и отраслевой науки - ключевой фактор развития инновационных технологий в металлургии [Текст] / А. Б. Коростелев // Цветная металлургия. - 2011. - №11. - С. 7-8.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Кульевская, Ю. Г. Состояние и перспективы развития нанотехнологий в Казахстане : общественно-политическая литература / Ю. Г. Кульевская // Новости науки Казахстана. - 2008. - №2. - С. 12-25.
Лавецкий В. И. Корпорация "Казахмыс" уверенно смотрит в будущее / В. И. Лавецкий // Горный журнал. - 2011. - №9. - С. 19-21 : фот.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Логачев, А. В. Производство золота при поэтапной разработке месторождений [Текст] : материал технической информации / А. В. Логачев // Цветная металлургия. - 2011. - №12. - С. 31-34. - Библиогр.: с. 33-34 (4 назв.).
Лузин, Б. С. Научно - технические основы повторной добычи золота из отходов обогащения руд : [извлечение] / Б. С. Лузин, В. И. Голик, В. И. Ляшенко // Цветная металлургия. - 2005. - №2. - С. 21-29 : ил. - Библиогр.: 10 назв.
Лузин, Б. С. Перспективы развития добычи золота в Казахстане [Текст] : материал технической информации / Б.С. Лузин, В.И. Голик // Известия вузов. Цветная металлургия. - 2004. - №3. - С. 11-16 : табл.
Металлургия Казахстана: состояние, инновационный потенциал, тренд развития // Промышленность Казахстана. - 2005. - № 5. - С. 35-37.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Муканов, Д. Инновационное развитие металлургического комплекса / Д. Муканов // Промышленность Казахстана. - 2005. - № 2. - С. 38-40.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1
Муратова, Т. Высокие переделы для высоких достижений: о стратегии горно-металлургического комплекса на II конгрессе "Astana Mining & Metallurgy" / Т. Муратова // Деловой Мир. Специальный выпуск. - 2011. - №3(71). - С. 14-17 : фот.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Оспанов Е.А. Основные направления совершенствования производства на ПО "Балхашцветмет : из опыта работы / Е. А. Оспанов // Цветные металлы. - 2008. - №3 . - С. 31-32. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в конце ст.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Радостовец В. Н. Индустриально-инновационное развитие отрасли- гарантия безопасных условий труда и повышения квалификации работников горно-металлургического комплекса [Текст] / Радостовец В. Н. // Охрана труда. Казахстан. - 2011. - №1. - С. 81-83. - На рус. и каз. яз.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Развитие технологий обогащения - перспективный путь повышения эффективности металлургического производства и решения экологических проблем [Текст] / Х. А. Базоев [и др.] // Цветные металлы. - 2010. - № 6. - С. 10-17 : рис.
Разработка высокоскоростных процессов извлечения металлов на примере технологии переработки ренийсодержащей промывной кислоты Балхашского медеплавильного завода / Э. И. Гедгагов, Е. А. Оспанов [и др.] // Цветная металлургия. - 2011. - №11. - С. 19-21.
Сазонов, Г. Т. Состояние металлургической промышленности России [Текст] / Г. Т. Сазонов // Обогащение руд. - 2010. - № 6. - С. 3-8. - Библиогр.: с. 8 (4 назв.).
Тарасов, А. В. Инновационные разработки института "Гинцветмет" в перспективных проектах ГК "Ростехнологии" [Текст] / А. В. Тарасов, В. М. Парецкий, А. А Добрынин // Цветная металлургия. - 2009. - №11. - С. 5-6.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

Экземпляры: всего:1 - НБО(1)


Темирбеков Н. М. Казахстан - Россия: единое пространство развития : взаимодействие научно-образовательных организаций России и Казахстана / Н. М. Темирбеков // Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева. Люди, события, факты. - С. Темирбеков Н. М. В авангарде прогресса: подготовка кадров в ВКГТУ / Н. М. Темирбеков // Казахстанская правда. - 2012. - №39, 4 февр. - С. 5 : фот.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Темирбеков Н. М. Исследовательские университеты как точки инновационного роста / Н. М. Темирбеков . - (За строкой Послания) // Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева. Люди, события, факты. - С. 9-11 : фот.

16-18 : фот.

Экземпляры: всего:1 - НБО(1)
Темирбеков Н. Модернизация как главный вектор развития / Н. Темирбеков // Рудный Алтай. - 2012. - №17, 11 февр. - 4. : фот. ; За знание. - 2012. - №1-2, 8 февр. - С. 2 : фот. - Автор статьи - ректор ВКГТУ им. Д. Серикбаева, профессор, академик Национальной инженерной академии РК

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Ужкенов, Б. С. Оценка недр на минеральные ресурсы. Сотрудничество Казахстана и России [Текст] / Б. С. Ужкенов, В. Л. Лось, Ф. А. Летников // Горный журнал Казахстана. - 2009. - № 3. - С. 9-11. - Библиогр. в конце ст.
Ушаков Н.Н. Научно-технологическое обеспечение горно-металлургического комплекса республики институтом ВНИИцветмет на примере предприятий ТОО "Корпорация Казахмыс" / Н. Н. Ушаков, А. И. Ананин, В. А. Шумский // Горный журнал Казахстана. - 2008. - №1. - С. 20-23 : рис.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Шапошник , Ю. Н. Инновационное образование студентов горно-металлургического профиля в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д.Серикбаева / Ю. Н. Шапошник , Н. А. Куленова // Промышленность Казахстана. - 2008. - № 10. - С. 21-23 : фото.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1
Шевченко, В. Форпост инновационных технологий:В ВКО создаются центр металлургии и конструкторское бюро на базе научно-технологического парка "Алтай" [Текст] / В. Шевченко // Казахстанская правда. - 2010. - №23, 3 февр. - С. 1,5 : фото.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)
Производство цветных металлов
622(075.8) А 161

Абрамов , Александр Алексеевич. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых : учебник. Т.2. Технология обогащения полезных ископаемых / А.А Абрамов . - М. : МГГУ, 2004. - 510 c. : рис., табл. - (Высшее горное образование). - Библиогр.: с. 498-500. - ISBN 5-7418-0242-7 : 4750 т., 4250.00т. т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), КХ (2)
669.2/.8(03) Л 386

Легкие цветные металлы и сплавы [Текст] : справочник. Т. II / Л.Н.Дорохина, З.А.Таужнянская, Л.Ф.Никерова, Г.Н.Кручер; Под ред. С.Н.Подвишенского, Под ред. М.В.Теслицкой. - М. : ЦНИИЭИцветмет, 1999. - 416 c. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. - 4000 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
669(075.8)М 864

Мочальник, Ирина Андреевна. Основы технологии и продукция металлургического производства : учеб. пособие / И. А. Мочальник ; М-во образования РБ, УО "Белорус.гос.экон.ун-т". - Минск : БГЭУ, 2005. - 202 с. : рис., табл.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : КХ (2), ЧЗ (2)
621.7(075.32) Н 627

Никифоров, В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов : учебник / В. М. Никифоров. - 8-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Политехника, 2003. - 382 c. : рис., табл. - (Учебник для техникумов и колледжей).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (3), КХ (2), УА (25)
669.017(075.8) П 244

Пейсахов, А. М. Материаловедение и технология конструкционных материалов : учебник / А.М.Пейсахов, А.М.Кучер. - 2-е изд. - СПб. : Издат. Михайлова В.А., 2004. - 406 c. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 405-406. - ISBN 5-8016-0217-8 : 1350 т., 1410 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 46 : КХ (5), ЧЗ (6), АУЛ (35)

Статьи

Логачев, А. В. Производство золота при поэтапной разработке месторождений [Текст] : материал технической информации / А. В. Логачев // Цветная металлургия. - 2011. - №12. - С. 31-34. - Библиогр.: с. 33-34 (4 назв.).
Промышленная и экологическая безопасность
502.3А 327

Адрышев, Айтказы Калиолданович. Актуальные проблемы экологической безопасности и пути их решения в Казахстане [Текст] : монография / А. К. Адрышев ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 515 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 487-515. - ISBN 978-601-208-011-7 : 1500 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)
502.3(075.8)А 327

Адрышев, Айтказы Калиолданович. Основы утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных отходов [Текст] : курс лекций / А. К. Адрышев ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2007. - 205 с. : табл. - Библиогр.: с. 200-205. -

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (4), ЧЗ (6)
502.3А 91

Астахов, Александр Семенович. Экологическая безопасность и эффективность природопользования [Текст] : науч. изд. / А. С. Астахов, Е. Я. Диколенко, В. А. Харченко. - М. : МГГУ, 2008. - 323 с. - Библиогр.: с. 320-321. - ISBN 978-5-7418-0285-0 : 4910 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЗЦДО (1), КЦДО (1), КХ (1), ЧЗ (2)
669(075.8) В 18

Варенков, Анатолий Николаевич. Химическая экология и инженерная безопасность металлургических производств : учебное пособие / А.Н.Варенков, В.И.Костиков. - М. : Интермет инжиниринг, 2000. - 382 с. : ил. - Библиогр.: с. 381-382. - ISBN 5-89594-049-8 : 1430.00 т., 1585.00 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 11 : ЧЗ (6), КХ (5)
57(075.8) И 265

Игнатов, Владимир Георгиевич. Экология и экономика природопользования : учеб. пособие / В.Г.Игнатов, А.В.Кокин. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 508 c. : рис., табл. - Библиогр.: с.501-503 . - ISBN 5-222-03298-1 : 685 т.

Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : КХ (2), РЦДО г.Семей (1), ЗЦДО (2), ЧЗ (5)
622И 665

Инновационные разработки и совершенствование технологий в горно-металлургическом производстве. В 2 т. [Текст] : материалы V Междунар. конф. Проведена в рамках Седьмой Междунар. выставки "MinTech - 2009" / Мин-во индустрии и торговли РК, Нац. центр по комплексной перераб. минер. сырья РК. - Усть-Каменогорск : ВНИИЦВЕТМЕТ, 2009 - .

Т. 2 : Металлургия и экология. - Усть-Каменогорск, 2009. - 368 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 9965-32-

Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (5)
502.3И 86

Искаков, Нурлан Абдильбаевич. Казахстан: Природа. Экономика. Экология : монография / Н. А. Искаков, А. Р. Медеу ; М-во охраны окружающей среды, М-во образования и науки РК, Комитет науки, Центр наук о земле, металлургии и обогащения, Ин-т географии. - Алматы : [б. и.], 2007. - 214 с. : ил., карты. - Библиогр.: с. 209-211. - ISBN 9965-25-602-0 : 19000 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
61(075.8)К 177

Калыгин, Виталий Геннадьевич. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях : курс лекций / В. Г. Калыгин, Владимир Александрович Бондарь В.А., Р. Я. Дедеян. - М. : Химия : КолосС, 2006. - 519 с. - (Учебники и учебные пособия для высшей школы). - ISBN 5-98109-034-0 : 3775 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 8 : КЦ (1), КХ (3), ЧЗ (4)
57(075.8) М139

Мазур, Иван Иванович. Курс инженерной экологии : учебник / И.И.Мазур, О.И.Молдаванов; Ред. И.И.Мазур. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2001. - 510 c. : рис., табл. - Библиогр.: с.500 .

Имеются экземпляры в отделах: _всего 53 : ЧЗ (4), УА (47), КХ (2)
502.3(075.8)О-239

Обращение с опасными отходами : учеб. пособие / В. М. Гарин [и др.] ; под ред. : В. М. Гарина, Г. Н. Соколовой. - М. : Проспект, 2005. - 219 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-98032-968-4 : 380 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
502.3(075.8)П 814

Промышленная экология [Текст] : учеб. пособие / В. В. Гутенев [и др.] ; под ред. В. В. Денисова. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 719 с. : табл. - (Учебный курс). - Библиогр.: с. 710-711. - ISBN 978-5-241-007781-0 : 720 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЧЗ (1)
61(075.8) Х 301

Хван, Татьяна Александровна. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие / Т.А.Хван, П.А.Хван. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 382 c. - (Учеб. и учеб. пособия). - Библиогр.: с. 379-382. - ISBN 5-222-01481-9 : 430.00 т. Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (1), АУЛ (1)
502.3(075.8) Х 301

Хван, Татьяна Александровна. Промышленная экология : учеб. пособие / Т. А. Хван. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 315 с. : рис., табл. - (Учебники, учебные пособия). - Библиогр.: с. 311-315. - ISBN 5-222-03875-0 : 450 т., 360.00 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)
57(075.8) Э 40

Экология и природопользование. Концепция перехода к устойчивому развитию : учебник / Д. К. Сулеев [и др.]. - Алматы : Ғылым, 2004. - 387 с. : портр., рис., табл. - Библиогр.: с. 386-387. - ISBN 9965-07-356-2 : 800 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
Статьи
Алиева, Т. Е. Проблемы экологизации горно - промышленных предприятий Мурманской области / Т. Е. Алиева // Цветная металлургия. - 2008. - №2. - С. 19-24. - Библиогр.: 6 назв.
Альтернативные направления утилизации диоксида серы из газов пирометаллургического производства [Текст] / М. Н. Нафталь [и др.] // Цветные металлы. - 2009. - №8 . - С. 41-47 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Безреагентное обеззараживание сточных вод [Текст] : материал технической информации / Е. В. Чеснакова // Цветная металлургия. - 2007. - №9 . - С. 34-36. - Библиогр.: 4 назв. .
Боргер В.В. Ликвидация последствий горнодобывающей деятельности АО "Алюминий Казахстана" / Боргер В.В. // Горный журнал Казахстана. - 2008. - №2 . - С. 29-31 : рис.
Джиоева, А. К. Деятельность горно-промышленных объектов РСО-А и экологическая безопасность / А. К. Джиоева, О. З. Урумов // Горный журнал Казахстана. - 2008. - №1 . - С. 45-46 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Досмухамедов, Н. К. Концептуальные проблемы горно-металлургического комплекса (часть 2). Утилизация промышленных отходов [Текст] / Н. К. Досмухамедов, В. П. Меркулова // Горный журнал Казахстана. - 2010. - №2 . - С. 33-38 : рис.
Иващенко, Т. Г. Эколого-гигиенические аспекты использования в производстве клинкера железосодержащих металлургических отходов [Текст] / Т. Г. Иващенко, В. Н. Филин, А. А. Шевченко // Экология и промышленность. - 2008. - № 1. - С. 63-66 : рис.
Каневский, А. Л. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий и проектов совместного осуществления на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины [Текст] / А. Л. Каневский, А. Г. Нотыч // Экология и промышленность. - 2008. - № 3. - С. 76-79 : рис.
Колпаков, Б. В. Внедрение новых природоохранных технологий на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе АО "Казцинк" [Текст] / Б. В. Колпаков // Экосфера. - 2007. - С. 14-17 : рис.
Критерии эффективности водоиспользования и защиты вредоносных бассейнов на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины [Текст] / Д. В. Сталинский [и др.] // Экология и промышленность. - 2008. - № 3. - С. 7-16 : рис.
Нарбекова, Т. Н. Выявление техногенных образований металлургического производства, метод их учета и извлечения цветных металлов [Текст] / Т. Н. Нарбекова // Цветные металлы. - 2009. - №5 . - С. 90-93 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Наумов, А. В. Редкие металлы и полупроводниковые материалы [Текст] : о роли Китая в мировой металлургии "малых металлов" в период 2000 - 2010 гг. / А. В. Наумов, С. А. Матсон // Цветная металлургия. - 2011. - №3. - С. 32-43. - Библиогр.: с. 43 (5 назв.).
Реализация проекта расширения пирометаллургического производства на Надеждинском металлургическом заводе: исторический аспект, текущее состояние, проблемы и перспективы [Текст] / С. В. Селяндин [и др.] // Цветные металлы. - 2009. - №8 . - С. 4-11 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Современные проблемы экологии металлургических предприятий, перерабатывающих медное, медно-никелевое и никелевое сырье [Текст] / Ю. А. Карасев [и др.] // Цветные металлы. - 2009. - №9 . - С. 80-86 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Тарасов, А. В. Практические решения экологической безопасности в цветной металлургии [Текст] / А. В. Тарасов // Цветная металлургия. - 2011. - №7/8. - С. 76-84.
Шевченко , В. Фундамент стабильного развития: Внедрение новейших технологий ТОО "Казцинк" кардинально повысило эффективносит и экологичность производства / В. Шевченко // Казахстанская правда. - 2012. - №30-31, 27 янв. - С. 4 : фот.
Шевченко, В. Технологии на службу экологии: выполнение природоохранных программ на АО "Казцинк" / В. Шевченко // Казахстанская правда. - 2009. - № 12, 17 янв. - С. 5 : фото.
Эколого-экономические и технологические критерии эффективной переработки металлургических отходов [Текст] : материал технической информации / С. А. Черный, Ю. П. Кудрявский // Цветная металлургия. - 2007. - №10 . -


Похожие:

Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconП. Васильев атындағы орталық қалалық кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім Центральная городская библиотека им. П. Васильева Информационно-библиографический отдел
Сіздің қолыңызда күнтізбенің кезекті басылымы. Жыл сайын ОҚК-ның ақпараттық-библиографиялық бөлімі «Павлодар облысында 2012 жылы...
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Научно-методический семинар: «Оқушылардың ғылыми–зерттеу жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық мүмкіндіктері»
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconМәшһүр-Жүсіп Шығармаларындағы заттық МӘдениет лексикасы 1 Том
Е. Жанпейісов – А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының Бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconҒылыми-тәжірибелік конференция научно-практическая конференция
Модель медицинского образования казахского национального медицинского университета имени с. Д. Асфендиярова
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconДиссертация ғылыми жетекші: педагогика ғылымдарының докторы, профессор А.Ғ.Қазмағамбетов Қазақстан Республикасы
Студенттердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда халықтық педагогика идеяларын пайдаланудың педагогикалық шарттары
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconӘË-ÔÀÐÀÁÈ ÀÒÛÍÄÀҒÛ ҚÀÇÀҚ ҰËÒÒÛҚ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒI Ғылыми êIÒÀÏÕÀÍÀ
Жаңа 2011 жыл құтты болып, жаңа бастамаларыңыз бен еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға жылдың жақсылығын, бақ – береке, әр шаңыраққа...
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «парасат» Ұлттық Ғылыми-технологиялық холдингі ұлттық АҚпараттандыру орталығЫ
Білім беруді ақпараттандыру саласындағы терминдер мен оның анықтамаларының қазақ тіліндегі педагогикалық сөздігі
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconҒылыми кеңестің кезектен тыс мәжілісі
Кеңестің кезектен тыс мәжілісі 2012 жылдың 31-ші тамыз күні сағат 15. 00-де Университеттің Даңқ залында (1-ші корпус) өтеді. Күн...
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconАстраханская областная научная библиотека имени Н. К. Крупской Отдел краеведческой литературы
Астраханский край: События и даты на 2012 год / Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской. — Астрахань, 2011
Ғылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім iconЛенинградская областная универсальная научная библиотека
Лес и мы: гуманизм и экология: каталог выставки, 28 апреля 2011 г. / Ленинградская областная универсальная научная библиотека; сост....
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org