5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндерСкачать 439.55 Kb.
страница1/4
Дата25.11.2012
Размер439.55 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар»
Элективті пјндер

(таѕдау бойынша)


1 курсПјн циклы

ТК №Пјндердіѕ атауыБаєдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

SGIG 1201

KZhN 1201

1

Таѕдау компонент 1

 1. Cызба геометрия жјне инженерлік графика

 2. Компьютерлік жобалау негіздері

Ќыстаубаев Ќ.
Ќўрбанов Д.

3
3

1
1

2

ТМ

1202

GM 1202

2

Таѕдау компонент 2

 1. Теориялыќ механика

 2. Гидромеханика

Тўрсыматова О.

Таѕжарыќов П.А.

3
3


1
1

3


МК 1212

MGT 1212

12

Таѕдау компонент 12

 1. Мамандыќќа кіріспе

2. Мўнайгаз тарихы

Ќодар Е.Т.
Жїнісов Д.

2
2

2
2


Базалыќ пјндер
1.а). Пјнніѕ атауы: Сызба геометрия жјне инженерлік графика

Пререквизиттер: Математика, физика, информатика

Постреквизиттер: АвтоСАD, Credo, , Технологиялыќ машиналарды автаматтандырылєан жїйеде жобалау (АЖЖ) , Стандарттау, сертификаттау жјне техникалыќ ґлшеулер

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Проекциялау модельдері. Монж эпюралары. Осьсіз сызба. Нїктені, тїзуді, жазыќтыќты проекциялау. Сызбаны тїрлендіру. Бетті проекциялау. Ќырлы беттер. Айналу беттері. Сызбаларды рјсімдеудіѕ жалпы ережелері. Компьютерлік графика. Компьютерлік графиканыѕ јдістері мен ќўралдары. Сызбаларды салуєа арналєан ќолданбалы программалар пакеттері.

Баєдарлама жетекшілері: Ќыстаубаев Ќ.

1.б) .
Пјнніѕ атауы: Компьютерлік жобалау негіздері


Пререквизиттер: Математика, информатик, сызба геометрия жјне инженерлік графика

Постреквизиттер: АвтоСАD, Credo, Стандарттау, сертификаттау жјне техникалыќ ґлшеулер , Технологиялыќ машиналарды жґндеу, Технологиялыќ машиналарды автаматтандырылєан жїйеде жобалау (АЖЖ).

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Жобалау-сызба жўмыстарындаєы сызбаларды ќўрастыру јдістері мен оны таѕдауды їйрету маќсатында автоматтандырылєан стандарттыќ жїйені ќолдану- автокад негіздері болып табылады. Бўл графикалыќ жїйе жазыќтыќты екіґлшемді сызбаларды жасауєа єана емес, сонымен ќатар єылымныѕ јртїрлі саласында ќолданылатын кїрделі кеѕістік кґлемді ќўрылымдарды модельдеуге де кґмектесе алатындыєында.

Жобалау жїйесінде жобалаудыѕ негізі пјнініѕ оќытылу маќсаты инженерлік іздестірулерді ґѕдеуге ќабылдау мен јдістерін автокґлік жолдары мен бас жоспарларды жобалауєа, жобалыќ-сызба жўмысын автоматтандырылєан стандартты жїйені їйрену болып табылады.

Бўл графикалыќ жїйеде де кїрделі кґлемдік ќўрылымдары есептеу мен модельдеуге кґмек кґрсете алады.

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Ќўрбанов Д.

2.а). Пјнніѕ атауы: Теориялыќ механика

Пререквизиттер: Математика, физика, Сызба геометрия жјне инженерлік графика

Постреквизиттер: Машиналар мен механизмдер теориясы, Материалдар кедергісі, машина бґлшектері

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Кинематика; абсолюттік ќатты дене туралы ўєым; еркін ќатты дене ќозєалысыныѕ жалпы жаєдайы; нїктеніѕ абсолюттік жјне салыстырмалы ќозєалысы; статика динамикасы мен элементтері; динамика жјне статика заты; динамика міндеттері; механикалыќ жїйе; кїштік ґріс туралы ўєым. Кїштер жїйесі; кїштердіѕ ерікті жїйесі тепетеѕдігініѕ аналитикалыќ шарттары; ќатты дененіѕ ауырлыќ центрі жјне оныѕ координаталары.

Баєдарлама жетекшілері: Тўрсыматова О.

2.б) . Пјнніѕ атауы: Гидромеханика

Пререквизиттер: Химия, Физика, Математика

Постреквизиттер: Теориялыќ механика, Мўнай базалары жјне газ ќоймалары, Жалпы гидравлика

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Гидроќозєауыштар, гидроќозєауыштар тїрлері, ќўрылєылар, жўмыс істеу принципі,турбобур турбиналарыныѕ гидромеханикасы, турбобур сипаттамасы. Кґлемді гидроќозєауыштар, тїрлері мен жўмыс істеу принципі, бўрандалы ќозєауыштардыѕ ќондырєылары, жўмыс органдарыныѕ геометриясы мен кинематикасы. Гидродинамикалыќ трансформатор ќўрылєысы, гидродинамикалыќ муфталар.

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Таѕжарыќов П.А.

12.а). Пјнніѕ атауы: Мамандыќќа кіріспе

Пререквизиттер: Мўнайгаз тарихы, химия, физика

Постреквизиттер: Мўнайгаз химиясы негіздері, Мўнай жјне газды ґндіру мен бўрєылаудыѕ жаѕа техникасы мен технологиясы, кјсіпшілік жабдыќтары

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Мамандыќты жоспар бойынша јзірлеудегі оќу процесініѕ ўйымдастырылуы, мамандыќтыѕ жалпы сипаттамасы. Кјсіби ќызметініѕ салалары, оныѕ ішінде јскери-ґнеркјсіптік кешен, ґнеркјсіптіѕ барлыќ салалары, жобалыќ-конструкциялыќ жјне єылыми-зерттеулер. Кјсіби ќызметіне сјйкес пјндер жайлы: технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар, жўмыс жабдыќтары, машиналар жетегініѕ жїйелері, оператордыѕ тіршілік јрекетін ќамтамасыз ету жїйелері, машиналарды жобалауєа арналєан жабдыќтар, мўнай ґндіру технологиясы.

Баєдарлама жетекшілері: Ќодар Е.Т.

12.б) . Пјнніѕ атауы: Мўнайгаз тарихы

Пререквизиттер: Мамандыќќа кіріспе, химия, Ќазаќстан тарихы

Постреквизиттер: Сала экономикасы, Єылыми-зерттеу жўмыстарыныѕ негіздері, Мўнайгаз ґндіру мен бўрєылаудыѕ жаѕа техникасы мен технологиясы.

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Ќазаќстан Республикасындаєы мўнайгаз саласыныѕ даму тарихы. Мўнай жјне газ жайлы мјліметтер мен кен орныныѕ сипаттамасы, мўнайдыѕ химиялыќ ќўрылымдыќ тїрлері, мўнайды пайдалану кезеѕдері мен оныѕ жаралу болжамдары. Жер марфологиясыныѕ даму болжамдары

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Жїнісов Д.

2 курсЦиклы

ТК №Пјндердіѕ атауыБаєдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1


SSTO 2207

Met 2207

7

Таѕдау компонент 7

 1. Стандарттау, сертификаттау жјне техникалыќ ґлшеулер

 2. Метрология


Ќодар Е.Т.
Абдраимова Н.Ґ.


3

3


3

3

2

MKMT 2208
MN 2208

8

Таѕдау компонент 8

 1. Материалтану жјне конструкциялыќ материалдар технологиясы

 2. Маркетинг негіздері


Ысќаќ Е.Н.

Ґтегенова К.


3

3


3

3

3

AKKN 2211

ZhG

2211

11

Таѕдау компонент 11

 1. Auto CAD жјне Credo негіздері


2. Жалпы гидравлика


Балмаханов А.
Отарбаев Б.


3
3


3,4
3,4

4


ММТ 2204

MB 2204

4

Таѕдау компонент 4

 1. Машиналар мен механизмдер теориясы
 1. Машина бґлшектері


Бекжанов С.
Балєабаев М.


3
3


4
4

5


МК 2205

OAN 2205

5

Таѕдау компонент 5

 1. Материалдар кедергісі
 1. Ґндірісті автоматтандыру негіздері


Ќаршыєаев Р.
Тайман С.Т.


3
3


4
4


Базалыќ пјндер:
7.а). Пјнніѕ атауы: Стандарттау, сертификаттау жјне техникалыќ ґлшеулер

Пререквизиттер: Математика, Физика, Сызба геометрия жјне инженерлік графика

Постреквизиттер: Машиналар мен механизмдер теориясы, Машина бґлшектері, Материалдар кедергісі

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Мемлекеттік, мемлекетаралыќ жјне халыќаралыќ дјрежедегі стандарттау, метрология жјне сертификаттау жїйелері. Ќўрылымы. Негізгі ќаєидалары. Заѕнамалыќ жјне нормативтік базалар. Мјні. Регламенттер ќўжаттарын ќолдану тјртібі. Сертификаттау тїрлері мен сўлбалары. Метрологияныѕ теориялыќ негіздері. Ґлшенетін нысандармен байланысты негізгі тїсініктер: материалдыќ јлем нысандарыныѕ ќасиеті, ґлшемі, сандыќ жјне сапалыќ ќасиеттерініѕ пайда болуы. Ґлшеу ќўралдарымен байланысты негізгі тїсініктер.

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Ќодар Е.Т.

7.б) . Пјнніѕ атауы: Метрология

Пререквизиттер: Математика, Физика, Сызба геометрия жјне инженерлік графика

Постреквизиттер: Машиналар мен механизмдер теориясы, Машина бґлшектері, Стандарттау, сертификаттау жјне техникалыќ ґлшеулер

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Метрологияныѕ теориялыќ негіздері. Метрологиялыќ ќамтамасыз жайында тїсінік. Метрологиялыќ ќамтаманыѕ ўйымдастырушылыќ, єылыми жјне јдістемелік негіздері. Ґлшеу тўтастыєын ќамтамасыз етудіѕ ќўќыќтыќ негіздері. Мекеменіѕ метрологиялыќ ќызметініѕ ќўрылымы мен функциялары.

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Жїнісов Д.

8.а). Пјнніѕ атауы: Материалтану жјне конструкциялыќ материалдар технологиясы

Пререквизиттер: Химия, Математика, Физика, Метрология

Постреквизиттер: Материалдар кедергісі, Ќўрылымдау негізі жјне машина бґлшектері, Мўнай жјне газ химиясы негіздері

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Материалдар ќўрылысыныѕ тїзелу заѕдылыќтары, материалдардыѕ ќўралуы мен ќасиеті, химиялыќ теомиялыќ ґѕдеу, ќўрастырмалы материалдар, ќўрастырмалы тґзімділік, ќаттылыќты, статистикалыќ жјне циклдік беріктікті ќамтамасыз ететін циклдік беріктікті ќамтамасыз ететін болаттар, бїлінуге ќарсы тўра алатын материалдар, серпиімділік ќасиеті жоєары, тыєыздыєы аз, меншікті тґзімділігі жоєары температураныѕ јсеріне жјне жўмыс ортасына шыдамды материалдар

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Ысќаќ Е.Н.

8.б) . Пјнніѕ атауы: Маркетинг негіздері

Пререквизиттер: Ќазаќстан тарихы, Мамандыќќа кіріспе, Мўнайгаз тарихы

Постреквизиттер: Єылыми-зерттеу жўмыстарыныѕ негіздері, Технологиялыќ процестерді баќылау теориясыныѕ негіздері, Микро жјне макро экономика

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Маркетингтіѕ осы заманєы тїсініктері: маркетингтік орта, маркетингтік зерттеулер мен рынокты сегменттеу, маркетинг кешенініѕ элементтері бойынша маркетинг стратегиясы жјне баєдарламалары; маркетингтік стратегия, жоспарлау жјне баќылау. Ґнеркјсіптік кјсіпорындардыѕ тауарлыќ жјне баєалыќ саясаты. Ґнеркјсіп саласындаєы маркетингтік коммуникация; ґндіріске арналєан тауарларды тарту жјне ґткізу саясасы; кјсіпорынныѕ бјсекелестік ортасыныѕ сипаттамасы. Ґнеркјсіптік кјсіпорынныѕ халыќаралыќ маркетингі.

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Ґтегенова К.

11.а) Пјнніѕ атауы: «Аuto CAD жјне Credo негіздері»

Пререквизиттер: Математика, Информатика, Сызба геометрия жјне инженерлік графика

Постреквизиттер: Стандарттау, сертификаттау жјне техникалыќ ґлшеулер, Машина бґлшектері, Кјсіпшілік жабдыќтары, Технологиялыќ машиналарды автаматтандырылєан жїйеде жобалау (АЖЖ)

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Жобалау-сызба жўмыстарындаєы сызбаларды ќўрастыру јдістері мен оны таѕдауды їйрету маќсатында автоматтандырылєан стандарттыќ жїйені ќолдану- автокад негіздері болып табылады. Бўл графикалыќ жїйе жазыќтыќты екіґлшемді сызбаларды жасауєа єана емес, сонымен ќатар єылымныѕ јртїрлі саласында ќолданылатын кїрделі кеѕістік кґлемді ќўрылымдарды модельдеуге де кґмектесе алатындыєында.

Жобалау жїйесінде жобалаудыѕ негізі пјнініѕ оќытылу маќсаты инженерлік іздестірулерді ґѕдеуге ќабылдау мен јдістерін автокґлік жолдары мен бас жоспарларды жобалауєа, жобалыќ-сызба жўмысын автоматтандырылєан стандартты жїйені їйрену болып табылады.

Бўл графикалыќ жїйеде де кїрделі кґлемдік ќўрылымдары есептеу мен модельдеуге кґмек кґрсете алады.

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Балмаханов Ј.

11.б) Пјнніѕ атауы: Жалпы гидравлика

Пререквизиттер: Химия, Физика, Математика

Постреквизиттер: «Технологиялыќ процестерді баќылау теориясыныѕ негіздері», «Гидропневматикалыќ машиналар мен жетектер», «Бўрєылау жабдыќтары», «Кјсіпшілік жабдыќтары»

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Гидравлика жґніндегі жалпы маєлўмат. Гидравликаныѕ дамуыныѕ ќысќаша сипаттамасы. «Сўйыќтыќ» туралы ўєым. Сўйыќтыќ ортаныѕ модельдері: идеалдыќ жјне реалдыќ. Сўйыќтыќтыѕ негізгі физикалыќ ќасиеттері (тыєыздыќ, тўтќырлыќ, меншікті салмаќ, сыєымдалулыќ, аєулыќ, температуралыќ ўлєаю жјне капилярлыќ гидростатика. Сўйыќтыќќа јсер етуші кїш пен кернеулік. Поскаль заѕы. Архимед заѕы. Пьезометрлік биіктік.

Гидродинамика. Жалпы маєлўмат. Сўйыќтыќтыѕ ќозєалысы туралы тїсінік. Легтіѕ гидравликалыќ элементтері. Идеалдыќ жјне реалдыќ сўйќтыѕ аєыныныѕ ќозєалысы їшін Бернулли теѕдеуі. Сўйыќтыќ ќозєалысыныѕ режимі (ламинарлыќ жјне турбуленттік). Рейнольдс саны.

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Отарбаев Б.

4.а) Пјнніѕ атауы: Машиналар мен механизмдер теориясы

Пререквизиттер: Математика, Теориялыќ механика, Жалпы гидравлика

Постреквизиттер: Стандарттау, сертификаттау жјне техникалыќ ґлшеулер, Машина бґлшектері, Кґтеріп-тїсіру машиналары, Технологиялыќ машиналар сенімділігі

Баєдарламаныѕ ќысќаша курсы: Жазыќ жјне кеѕістік механизмдердіѕ негізгі тїрлері. Механизмдерді ќўрылымдыќ синтездеу жјне талдау. Механизмдерді графикалыќ жјне аналитикалыќ јдістермен кинематикалыќ талдау. Механизмдерді кїштік талдау. Механизмдер мен машиналар ќозєалысыныѕ дифференциалдыќ теѕдеулері жјне оларды шешу јдістері. Механизмдерді теѕестіру.

Баєдарламаныѕ жетекшісі: Бекжанов С.
  1   2   3   4

Похожие:

5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер icon«Кітапханалардыѕ аќпараттыќ ќоєамєа арналєан технологиялыќ инновациялары»
Сіздерді «Кітапханалардыѕ аќпараттыќ ќоєамєа арналєан технологиялыќ инновациялары» республикалыќ форумына ќатысуєа шаќырамыз
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconҚымбатты қазақстандықтар! Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері! Ханымдар мен мырзалар!
Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconЕскенова Айнур Ерболовна Кедейшілікпен күресу мәселесі мен Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру деңгейін арттыру 6М050600 Экономика Магистерлік диссертация
Кедейшілікпен күресу мәселесі мен Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру деңгейін арттыру
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconЗавершил монистический подход к системе, исходя из трудовой теории стоимости
Уильям Стаффорд (1554–1612),Томас Мен (Ман)
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconФ кгму4/3-08/02 пп кгму4/02
Мақсаты: Инсулиномаға диагноз қоюды, клиникалық көріністеріне байланысты білімі мен кәсиби дағдыларды нығайтуды, емін тағайындауды...
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconХалық санағына дайындық
Бір жылдың ішінде көшелердің аттары мен номерленуін тәртіпке келтіріп, жаңадан аншлагтар ілініп, жоқ жерлерге майлы бояумен қайта...
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconД. Н. Вальяно Гильом де Лоррис. Жан де Мен
Пер со старофранцузского Н. В. Забабуровой на основе подстрочника Д. Н. Вальяно. Ростов-на-Дону: зао «Югпродторг», 2001. 288с. I8Вn...
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconПрезентация Студент презентацияда орындау керек
Мақсаты: Балалардағы қалқанша безінің қабыну ауруларына диагноз қоюды, клиникалық көріністеріне байланысты білімі мен кәсіби дағдыларды...
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconБланковая игра «Бизнес-риск-мен»
Цель игры: Смоделировать некоторые особенности деятельности современных российских предпринимателей, связанные с риском, неизбежными...
5В072400 – «Технологиялыќ машиналар мен жабдыќтар» Элективті пјндер iconРассказы Художник Л. Т. Кузнецов Хабаровское книжное издательство 1981 Следопыт Дальнего Востока
В этом рассказе много невероятного, но он — отголосок тех времён, когда охотники умели лучше выслеживать и скрадывать зверя, чем...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org