Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы»страница1/4
Дата28.11.2012
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4Государственное учреждение культуры города Москвы «БИБЛИОТЕКА УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Украинцы России
Академик Остроградский:

на службе российской науке Информ-блок

К 210-й годовщине со дня рождения

Михаила Васильевича Остроградского (1801-1862),

российского и украинского математикаЭлектронное издание БУЛ

На русском и украинском языках

Составление, перевод В.Г. Крикуненко

Москва

22 сентября 2011 г.
Цитата«В математике, господа, также есть своя красота, как в живописи и поэзии. Иногда эта красота оказывается в четких, ярко очерченных идеях, когда на виду каждая деталь выводов, а иногда она поражает нас широкими замыслами, которые скрывают в себе кое-что недосказа нное, но многообещающее. В работах Остроградского нас привлекает всеобщность анализа, главная мысль такая же безграничная, как и широкое пространство его родных полей".
Николай Жуковский,

основоположник аэродинамики,

биограф Михаила Остроградского

.Откровение от Остроградского«Наука вероятностей является одним из важнейших применений математического анализа: философия природы обязана ей многими методами, при помощи которых из большого количества наблюдений определяются элементы, на которых основываются важнейшие астрономические теории; она дала повод тем полезным общественным учреждениям, которые известны нам под именем старховых компаний… С каждым днем возрастает влияние этой отрасли анализа, которая применяется ныне и к самим политическим и нравственным наукам».
Михаил Остроградский (1830 г.)
Козацькому роду нема переводу

Остроградські: Михайлове коріння
Свій початок рід Остроградських бере від запорозького козака на ім'я Іван, який жив у другій половині XVII століття. Син його, Матвій, пройшов великий життєвий шлях від рядового козака у Чигиринському поході 1678 р., де захищав Україну від 110-тисячної навали турецько-татарської армії, до миргородського полковника. У 1734 р. він складає детальну автобіографію, де живо і колоритно розповідає про безліч походів та боїв, у яких брав безпосередню участь.

Матвій мав трьох синів. Старшим сином одного з них був Іван — дід великого математика. Саме він першим оселився в Пашенній.
Тим часом інші нащадки Матвія пішли дорогою предка-вояка і брали участь у багатьох військових походах. Найуспішнішою виявилася військова кар'єра середульшого сина Матвія — Федора. Він уславився в багатьох битвах, був миргородським полковником. Майже століття (з 1691 по 1783 р.) сотниками говтвянськими були представники роду Остроградських. Більшість Остроградських за сімейною традицією і надалі обирала для себе військову кар'єру. Серед найвизначніших військових у ХІХ ст. був правнук Федора — Матвій, який виявив такий героїзм у війні 1812 р., що серед багатьох нагород одержав золоту шаблю з написом: «За хоробрість».

Остроградські досягали високих посад також завдяки своїй освіченості. Вони мали родинні зв'язки з представниками багатьох родин, які були носіями культурних традицій: Апостоли, Кулябки, Лизогуби, Лисенки, Ломиковські, Тарновські та ін.

Рід Сахно-Устимовичів, з якого походила мати Михайла Остроградського, теж мав нерядових фундаторів. Тут простежуються родинні зв'язки з гетьманом Данилом Апостолом. Дуже яскравою фігурою був прадід Ірини Андріївни — Устим Сахненко. При спустошенні Чигирина він потрапив у турецький полон, в якому перебував багато років. У 1705 р. Устим одержує універсал, в якому Данило Апостол — тоді ще миргородський полковник, — «шануючи давні значні у війську Запорозькому послуги пана Устима Сахненка, сотника Уласовського, та приохочуючи його до дальших таких же вірних і щирих послуг», наділяє його землею в районі Крилова по річці Тясьмину. Десь у 10-х роках ХVІІІ ст. в житті Устима стався різкий перелом: він прийняв чернецтво з ім'ям Іларіон і відіграв помітну роль у відбудові Мотронинського монастиря ( у Холодному яру) після його зруйнування під час Чигиринської битви. За архівними документами, монах Іларіон (потім, прийнявши схиму, він одержав нове ім'я — Ігнатій), діяв у Мотронинському монастирі аж до 1753 р. Він мав великий вплив на монастирських ченців, користувався повагою, відзначався розумом і чесністю. Ігнатій фактично керував життям монастиря, хоча посади настоятеля не мав: прийнявши схиму, жив у печері. У документах монастиря Ігнатія неодмінно називають Відновлювачем монастиря, Начальником його або Будівничим, Начальником чесним. Ігнатій склав окремий документ (що одержав назву «Свідчення схимонаха Ігнатія») про стародавнє домонгольське походження монастиря, прагнув відновити та зміцнити зв'язки монастиря із запорозьким козацтвом…
Источник: Вісник НАН України. — 2001. — N 9.
За строкой энциклопедий и справочников

Математик Остроградский М.В.: жизнь и научное творчество
(24.9.1801—1.1.1862) — русский математик и механик. Один из основателей петерб. матем. школы. Чл. Петерб. АН (1830; адъюнкт с 1828). Род. в с. Пашенная (ныне Полтавская обл.). Учился в пансионе при Полтавской гимназии, затем в этой гимназии и Харьков. ун-те, однако из-за своих антирелигиозных взглядов так и не получил документа об окончании ун-та. В мае 1822 О. уезжает совершенствовать свое матем. образование в Париж, где тогда работали П. Лаплас, Ж. Фурье, О. Коши и др. выдающиеся математики. Возвратившись на родину (1828), О. поселился в Петербурге. Работал преподавателем сначала в офицерских классах Морского кадетского корпуса, затем — в Ин-те инженеров путей сообщения, Гл. инженерном уч-ще, Гл. пед. ин-те. Науч. интересы и мировоззрение О. сформировались еще в Харьков. ун-те под влиянием А. Ф. Павловского и Т. Ф. Осиповского. Значительных успехов достиг за время пребывания в Париже. Его первая самостоятельная работа "Теория волн в сосуде цилиндрической формы", поданная в Париж. АН, была одобрена и опубл. Иссл. О. касаются разнообразнейших областей математики и механики: дифференциального и интегрального исчисления, высшей алгебры, геометрии, теории вероятностей, теории чисел, аналитической механики, матем. физики, баллистики и т. д. В 1828 О. подал Академии наук работу, посвященную теории теплоты, в к-рой доказал известную ф-лу, связывающую интеграл по объему с интегралом по поверхности (формула О.—Гаусса). В этой работе поставлен также вопрос об иссл. сходимости тригонометрических рядов и сформулирован, задолго до Г. Римана, т. н. принцип локализации, к-рый теперь широко используется в теории сходимости тригонометрических рядов. После того как Ж. Фурье составил дифференциальное ур-ние распространения теплоты в твердом теле, нужно было найти способы определения искомой температуры тела по заданным нач. условиям. Эту задачу в общем виде впервые решил О. Долгое время было неизвестно, можно ли применять метод решения ур-ния теплопроводности Фурье к случаю, когда поверхность тела является поверхностью многогранника более сложного, чем прямоугольный параллелепипед. О. решил этот вопрос для случая призмы, в основании к-рой лежит равнобедренный прямоугольный треугольник. Кроме того, О. дал способ отыскания интегралов ур-ний звуковых колебаний газа, ур-ний колебаний упругих пластинок и т. д.

В области матем. анализа О. принадлежит ряд мемуаров по разным вопросам. Полностью решил задачи о нахождении экстремума кратного интеграла и об отделении алгебр. части интеграла от рациональной дроби. В "Заметке о линейных дифференциальных уравнениях" (1838) раскрыл нек-рые свойства интегрирования линейных дифференциальных ур-ний методом вариации произвольных параметров и доказал теорему, к-рая известна теперь как теорема Ж. Лиувилля, хотя Лиувилль доказал ее на 7 лет позже. Мн. теоремы и ф-лы О. вошли в курсы анализа, но его имя при этом не всегда упоминается.

В результате большой теоретической и экспериментальной работы О. написал интересный труд о полетах сферических снарядов, вывел дифференциальные ур-ния движения эксцентрического снаряда в воздухе, создал "Таблицы для облегчения вычисления траектории тела в среде с сопротивлением" (1840). Критерием ценности матем. иссл. для О. была возможность использовать полученные результаты в практической деятельности. В этом отношении характерны его иссл. по теории вероятностей. Одно из них, положившее начало статистическим методам браковки, было вызвано потребностью облегчить проверку товаров, поставлявшихся в армию.

Особенно велики заслуги О. в области механики. Написал курсы небесной и аналитической механики. Впервые сформулировал и доказал обобщающие теоремы, связанные с принципом возможных перемещений и принципом наименьшего действия; существенно обобщил т. н. принцип Гамильтона на случай неконсервативных динамических систем. Очень большое значение имеют иссл. О. по теории канонических ур-ний механики, в частности работы "Об интегралах общих уравнений динамики" и "О дифференциальных уравнениях в проблеме изопериметров" (1848), в к-рых рассматриваются вопросы интегрирования дифференциальных ур-ний механики. В "Мемуарах об общей теории удара" (1854) впервые дан общий метод определения скоростей точек какой угодно системы при ударе о неупругую связь. Обобщил также принцип возможных перемещений на случай самых общих связей.

О. был прекрасным педагогом и организатором. Основоположник школы рус. математиков, работавших в области механики и прикладной математики. Среди его учеников — И. А. Вышнеградский, Н. П. Петров, Д. И. Журавский. Автор уч. пособий: "Пособие начальной геометрии", "Курс небесной механики", "Лекции алгебраического и трансцендентного анализа", "Программа и конспект тригонометрии для военно-учебных заведений" и др. В результате преподавательской и организационно-пед. деятельности у О. выработалась стройная система взглядов на преподавание вообще и математики в частности. Эти взгляды он излагал в многочисленных докладах, записках, наставлениях, издававшихся управлением военных уч. заведений, а также сам внедрял в жизнь в своей преподавательской работе. Под влиянием его идей в России еще в середине прошлого столетия был издан ряд метод. пособий, пропагандировавших прогрессивные методы преподавания. Наряду с В. Я. Буняковским и П. Л. Чебышевым, О. сыграл важную роль в повышении науч. уровня преподавания математики в высшей школе. Чл.-кор. Париж. АН (1856), чл. Нац., академии деи Линчеи в Риме (1853) и ряда др. зарубежных академий.

Источник: Большая биографическая энциклопедия. 2009.
Остроградский, Михаил Васильевич — известный русский геометр, ординарный академик; сын помещика Полтавской губернии, родился в 1801 году. Получая первоначальное образование в пансионе при полтавской гимназии, был на 10-м году записан на службу в канцелярию губернатора с чином губернского регистратора и уволен с чином коллежского регистратора в 1815 году. Поступил в гимназию, где прилежанием не отличался, так что отец взял его из 3-го класса с намерением определять в один из гвардейских полков, но затем намерение это изменил и поместил его к адъюнкту харьковского университета Робушу, преподавателю военных наук, для приготовления в студенты университета. Будучи зачислен в студенты, О. на втором курсе получил влечение к занятию математикой и вскоре некоторые преподаватели и профессора подметили в нем отличные способности к математическим наукам. В 1818 г. он окончил курс с аттестатом действительного студента; в 1821 же году, по распоряжению министерства, лишен и этого аттестата. В 1822 г. он отправился в Париж, где посещал лекции в Сорбонне и в Collège de France. Своими дарованиями Остроградский обратил на себя внимание знаменитых математиков Лапласа, Фурье, Ампера, Пуассона, Коши. В 1826 г. он представил институту мемуар "Sur la propagation des ondes dans un bassin cylindrique", напечатанный в 1832 г. в томе III-м "Mémoires presentées par divers savants". С 1826 г. О. некоторое время преподавал математику в коллегиуме Генриха IV. По просьбе отца он вернулся в Россию и в Петербурге обратил на себя внимание своими блестящими способностями и обширным знакомством с литературой математических наук; в 1828 г. академия наук избрала его адъюнктом, а через два года — ординарным академиком. Высшие специальные учебные заведения приглашали его занять в них место профессора; он преподавал в офицерских классах морского корпуса, в институте инженеров путей сообщения, в главном педагогическом институте, потом в училищах инженерном и артиллерийском. В военно-учебных заведениях он был главным наблюдателем преподавания по математическим наукам. Многочисленные и разнообразные труды его по разным отраслям математических наук были известны в других странах и доставили ему звания: члена корреспондента парижской академии, члена академий туринской, римской и Соединенных Штатов. Скончался в 1861 г. в Полтаве.

Самыми замечательными трудами его по чистой математике были: "Mémoire sur le calcul des variations des intégrales multiples" (1834, "Mémoires de l'Acad. de St. Pét.", VI Série, Sc. math., phys. et nat. T. III, première partie: Sc. math. et phys., т. I, стр. 35), в котором выводится общая формула вариации кратного интеграла (см. Вариационное исчисление) и мемуары об интегрировании рациональных функций (см. ниже). По механике: "Considérations générales sur les moments des forces" (1834, "Mémoire de l'Acad.", VI Sér., Sc. math. et phys., т. I, стр. 129; здесь развита мысль Фурье о том, что условия возможных перемещений иногда следует выражать неравенствами); "Mémoire sur les déplacemens instantanés des systèmes assujettis à des conditions variables" (там же, 1838, I, 565) — вводятся связи, зависящие от времени явным образом; "Mémoire sur les équations différentielles relatives au problème des isopérimètres" (ibid., 1848, VI Sér., т. IV, стр. 385) — в этом обширном мемуаре О. приходит к началу Гамильтона (см. Гамильтонов принцип). Самый замечательный мемуар, заключающий в себе полную теорию ударов, есть "Mémoire sur la théorie général des percussions" (ibid., 1854, VI Sér., т. VI, стр. 267). В книгах по гидромеханике имя О. упоминается в вопросе о равновесии сферического слоя жидкости; этот вопрос он рассматривает в записке "Sur un cas singulier de l'équilibre des fluides incompressibles" ("Mém. de l'Acad.", VI Sér., т. I, стр. 233).

Д. Б.

Лекции О. по небесной механике, читанные на французском языке в 1829 и 1830 гг., напечатаны Янушевским под заглавием "Cours de mécanique céleste etc." (СПб., 1831). В этом курсе О. проявил большую самостоятельность, выразившуюся главным образом в упрощении изложения тех общих методов, которыми незадолго перед тем обогатилась небесная механика. Первые пять лекций были посвящены изложению общих теорий, а семь следующих — приложению этих теорий к движению планеты около Солнца при допущении возмущения ее другими планетами. Лекции заканчивались составлением и интегрированием уравнений вековых неравенств и указанием способа Пуассона для периодических неравенств. Во время своего пребывания в Париже, в 1830 г., О. представил эти лекции парижской академии наук, которая поручила их рассмотрение Араго и Пуассону, давшими (см. "Crelle's Journal", т. VII, 1831), очень лестный отзыв о труде О. В другом курсе — в лекциях алгебраического и трансцендентного анализа, читанных в 1836—37 гг. в зале морского кадетского корпуса и напечатанных С. Бурачком и Зеленым (СПб., 1837) — О. познакомил своих слушателей с открытиями в области теории алгебраических уравнений, сделанными Лагранжем, Коши, Штурмом, Гауссом, Абелем и другими.

Вполне разделяя со своим первым учителем Осиповским (см.) его высокое мнение о французской науке и заимствовав от него нерасположение и пренебрежение к германской философии, О. был чужд тем важным обобщениям и тому мощному философскому течению, которые под влиянием философии Канта развивались в германской математике. О. навсегда остался глубоким, но узким специалистом, способным сочувствовать и давать верную оценку успехам науки только в разработанных уже областях. Этим вполне объясняются так жестоко осужденные дальнейшим движением науки насмешки и оскорбительные отзывы Остроградского о состоянии умственных способностей Н. И. Лобачевского, по поводу обессмертивших его имя геометрических работ. Отсутствие специально-педагогической подготовки не помешало, однако же, начальству средних военно-учебных заведений пригласить его на должность главного наблюдателя в этих заведениях по математическим наукам. Не удовлетворяясь возможностью широкого косвенного влияния, которое он мог оказывать по занимаемой им должности на ход преподавания математики в заведуемых учебных заведениях, О. пожелал иметь и более действительное, прямое влияние. Однако составленное им "Руководство начальной геометрии" (СПб., 1855), несмотря на оригинальность и некоторые научные достоинства, по введении в преподавание в кадетских корпусах оказалось по своему несоответствию с педагогическими требованиями совершенно непригодным для дела и потому было оставлено. Ту же участь имели и составленные О. "Программа и конспект тригонометрии для руководства в военно-учебных заведениях" (СПб., 1851). В "Конспекте" он рассматривал тригонометрические величины как отношения между сторонами прямоугольного треугольника и предложил некоторые упрощения в доказательствах тригонометрических формул. Сам О. придавал своим взглядам на преподавание тригонометрии в средних учебных заведениях такое значение, что сделал их предметом сообщения, читанного им 8 августа 1851 г. в академии наук и напечатанного в "Bulletin phys.-math." (т. X, стр. 11) под заглавием "Note sur le traité de trigonométrie à l'usage des écoles militaires".

Кроме названных выше трудов О., приводим более подробный их список. Из мемуаров, посвященных анализу бесконечно малых в его чистом виде, принадлежат следующие: "Mémoire sur l'intégration des fractions rationelles" ("Mémoires de l'Académie", VI-e séries., Sciences mathém., phys. et natur., т. II, стр. 569). В этом мемуаре и в следующем О. изложил найденные им условия и способ для выражения алгебраической функцией как интеграла рациональной дроби, так и интеграла от функции, содержащей квадратный корень из целого многочлена. В этих открытиях он был предупрежден, по времени их обнародования, Лиувиллем. "Suite du mémoire sur l'intégration des fractions rationelles" (там же, т. II); "Note sur la relation que peuvent avoir enir'elles les intégrales des fonctions algébriques" (там же, "Bull.", № 6); "Sur la transformation des variables dans les intégrales multiples" (там же, т. I), "Notes sur différents sujets de l'analyse mathématique: a) Sur les fonctions exponentielles, b) Sur une espèce de fonctions des coordonnées sphériques, c) Sur le calcul des variations" ("Bulletin Scientifique", т. III); "Note sur les équations différentielles linéaires" (там же, т. V), "Mémoire sur les quadratures définies" ("Mém. de l'Acad.", VI-e sér., Sc. math. et phys., т. II); "Sur une note relative aux intégrales définies déduites de la théorie des surfaces orthogonales" ("Bull. Scient.", т. VII); "Note sur une question particulière de maxima relatifs" (там же, т. VIII); "Sur les intégrales des fonctions algébriques" ("Bullet. phys.-math.", т. I); "Mémoire sur l'intégration des fractions rationnelles" (там же, т. IV, стр. 145 и 286). В этом мемуаре автор дал способ находить в интеграле рациональной дроби отдельно алгебраическую и логарифмическую часть. "Sur les dérivées des fonctions algébrigues" (там же, т. XI); "Sur la courbure des surfaces" ("Bullet. de l'Acad.", т. I); "Sur une intégrale définie" (там же, т. III). По алгебре и теории чисел: "Note sur la méthode des approximations successives" ("Mém. de l'Acad.", IV-e sér., Sc. math. et phys., т. I); "Tables des racines primitives pour tous le nombres premiers au dessous de 200, avec les tables pour trouver l'indice d'un nombre donné, et pour trouver le nombre d'aprés l'indice" (ib., т. I). Эти таблицы были весьма полезным приобретением для теории чисел. "Sur le calcul des fonctions génératrices"; "Sur les racines égales des polynomes entiers" ("Bullet. phys.-math.", т. VIII). По механике: "Note sur la variation des constantes arbitraires dans les problèmes de mécanique" ("Mém. de l'Acad.", VI-e sér., Sc. math., phys. et nat.", т. I); "Note sur les équations du mouvement d'un point matériel placé dans l'interieur d'un tube recliligne tournant autour d'un axe donné" ("Bull. Scient.", т. IV); "Note sur quelques formules relatives à l'attraction mutuelle d'une sphère et d'un sphéroïde" (там же, т. IV); "Sur le principe des vitesses virtuelles et sur la force d'inertie" (там же, т. X); "Sur les sphéroïdes dont tous les moments d'inertie sont égaux" ("Bull. phys., math.", т. I); "Sur le mouvement des fluides" (там же); "Sur la variation des constantes arbitraires dans les problèmes de dynamique" (там же); "Sur les intégrales des équations générales de la dynamique" (там же, т. VIII). По баллистике: "Tables pour faciliter le calcul de la trajectoire que décrit un mobile dans un milieu résistant" ("Mém. de l'Acad.", VI-e sér., Sc. math. et phys., т. II); "Note sur le mouvement des projectiles sphériques dans un milieu résistant" ("Bull. Scient.", т. VIII); "Mémoire sur le mouvement des projectiles sphériques dans l'air" (там же, в извлечении, т. VIII). В этих мемуарах, кроме совершенно новых таблиц, О. дал вывод уравнений движения эксцентрического снаряда в воздухе. Хотя подобные уравнения найдены Пуассоном ранее, но выведенные О. имеют преимущество над ними в том отношении, что расстояние между центром фигуры снаряда и его центром инерции не предполагается весьма малым. По математической физике: "Sur l'intégration des équations à différences partielles relatives aux petites vibrations d'un milieu élastique" ("Mém. de l'Acad.", VI-e sér., Sc. math., phys. et nat., т. I); "Deuxième note sur la théorie de la chaleur" (там же, т. I). Предмет этой записки состоит главным образом в обобщении того приема, употребляемого при интегрировании встречающихся в вопросах математической физики уравнений с частными дифференциалами, посредством которого определяются в общем интеграле коэффициенты при частных интегралах по начальному состоянию системы. "Note sur l'équilibre d'un fil élastique" (там же, т. II, "Bull.", № 4); "Mémoire sur l'intégration des équatious à différences partielles relatives aux petites vibrations des corps élastiques" (там же, т. II) — самый замечательный труд из всех исследований автора в математической физике (интегралы, им полученные, впрочем, ранее уже были выведены Пуассоном). "Sur l'équation relative à la propagation de la chaleur dans l'intérieur des liquides" ("Mém. de l'Acad.", VI-e sér., Sc. math. et phys., т. I, стр. 353). Это уравнение ранее автора, как об этом говорит и он сам, было выведено Фурье. При своем выводе автор сделал ошибку, которую позднее автор исправил на основании посмертного мемуара Фурье по тому же предмету. "De l'aimantation mutuelle entre des barres disjointes" ("Bull. Sc.", т. V). Кроме исследований, изложенных во всех этих мемуарах, О. принадлежит еще оставшееся ненапечатанным решение вопроса о распространении теплоты в призме, имеющей основанием равнобедренный прямоугольный треугольник. О существовании этого решения знают по ссылке, сделанной на него Ламе. Относительно содержания тех мемуаров, по поводу которого здесь не делалось никаких замечаний, можно сказать вообще, что оно состояло, главным образом, в способствующих некоторому расширению науки критических замечаниях, упрощениях доказательств и в развитии намеченного другими исследователями. Наиболее замечательным в ряду этих второстепенных исследований О. является вывод остатков в формулах, данных Эйлером и Лежандром для превращения определенного интеграла в сумму конечных разностей. Хотя и в этом выводе О. был предупрежден Пуассоном, но найденные им выражения в практическом отношении превосходят принадлежащие Пуассону. Наконец, в работах О. по высшей алгебре обращает на себя внимание найденное им упрощение в некоторых отношениях способа отделения равных корней алгебраических уравнений. По meopèu вероятностей: "Extrait d'un mémoire sur la probabilité des erreurs des tribunaux" ("Mém. de l'Acad.", VI-e série., Sc. math. et phys., т. I, "Bull.", № 3). Здесь О. приходит к подтвержденному позднее Пуассоном парадоксальному заключению, что вероятность ошибки приговора, сделанного несколькими присяжными, зависит не от числа их, как это полагали Кондорсе и Лаплас, а только от большинства голосов. "Sur une question des probabilités" ("Bull. phys.-math.", т. I); "Sur la probabilité des hypothèses d'après les événements" (там же, т. XVII). В этой записке автор дает, основываясь на анализе Гаусса, более прямое, чем Пуассон, доказательство принципа, на котором основано определение гипотезы ожидаемого события по событиям совершившимся. Кроме перечисленных трудов, О., по званию академика, написал еще разборы девяти сочинений, представленных в академию для соискания Демидовских премий.

Биографию О. и краткий обзор его ученых трудов см. в статье академика Сомова: "Очерк жизни и ученой деятельности Михаила Васильевича О." ("Записки Императорской Академии Наук", т. III, кн. I, СПб., 1863). Библиографию напечатанных О. ученых трудов и его портретов см. там же, т. I, кн. I (СПб., 1862).

В. В. Б.
Источник: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ {Брокгауз}
  1   2   3   4

Похожие:

Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconДепартамент культуры города Москвы Государственное учреждение культуры города Москвы
«бесчисленным множеством отрад и приятностей», предназначалась для пышных приёмов гостей, много людных театрализованных празднеств...
Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconГосударственное учреждение культуры города Москвы «Центральная городская юношеская библиотека им. М. А. Светлова»
Аннотированный библиографический список статей из периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2010 году
Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconГосударственное учреждение культуры города Москвы «Центральная городская юношеская библиотека им. М. А. Светлова»
Аннотированный библиографический список статей из периодических изданий, поступивших в библиотеку им. М. А. Светлова
Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconГук г. Москвы библиотека украинской литературы личность в истории культуры
Леопольд фон захер-Мазох и Станислав Лемм, Григорий Явлинский и Юрий Башмет, Роман Виктюк и Леонид Ярмольник — все они родом из города...
Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconГосударственное учреждение культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система №2 свао» Центральная библиотека №110 Информационно-библиографический отдел
Исход: Повесть. Вместо предисловия. Сергей Чупринин // Знамя. 2010. N9. С. 133-173
Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconДокументация на проведение запроса ценовых предложений
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»
Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconГосударственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями по Северо-Западному административному округу города Москвы»

Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconГук г. Москвы библиотека украинской литературы
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры....
Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconГосударственное задание на оказание государственных услуг в 2011 году
Тамбовское областное государственное учреждение культуры «Тамбовская областная детская библиотека»
Государственное учреждение культуры города Москвы «библиотека украинской литературы» iconГосударственное учреждение культуры «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Научно-методический отдел
Государственное учреждение культуры «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org