Закон за изменение и допълнение на кодекса на трудаСкачать 39.89 Kb.
Дата29.11.2012
Размер39.89 Kb.
ТипЗакон


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект !

ВХ. № 354-01-55/26.6.2003 г.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

(Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 г., изм. и доп., бр. 21 от 13.03.1990 г., изм., бр. 30 от 13.04.1990 г., в сила от 13.04.1990 г., бр. 94 от 23.11.1.990 г., бр. 27 от 5.04.1991 г., в сила от 5.04.1991 г., доп., бр. 32 от 23.04.1991 г., изм., бр. 104 от 17.12.1991 г., в сила от 17.12.1991 г., доп., бр. 23 от 19.03.1992-1., изм. и дои., бр. 26 от 31.03.1992 г., доп., бр. 88 от 30.10.1992 г., изм. и дои., бр. 100 от 10.12.1992 г., в сила от 1.01.1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на Р1> от 20.07.1995 г. - бр. 69 от 4.08.1995 г.; доп., бр. 87 от 29.09.1995 г., изм. и доп., бр. 2 от 5.01.19% г., изм., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм. и доп., бр. 28 от 2.04.1996 г., изм., бр. 124 от 23.12.1997 г., доп., бр. 22 от 24.02.1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.04.1998 г. - бр. 52 от 8.05.1998 г.; доп., бр. 56 от 19.05.1998 г., бр. 83 от

 1. г., бр. 108 от 15.09.1998 г., изм. и дои., бр. 133 от 11.11.1998 г., бр. 51 от
  4.06.1999 г„ доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. ПО от

 1. г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от

 1. г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., бр. 105 от 8.11.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от

 1. г., бр. 18 от 25.02.2003 г.)

Параграф единствен. Точка 10 на чл. 328, ал. 1 се изменя така:
"т. 10. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за доценти и старши научни сътрудници II степен - при навършване на 65-годишна възраст и за професори, старши научни сътрудници I степен и доктори на науките - при навършване на 70-годишна възраст;"


МОТИВИ

Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда в настоящата си редакция създава възможност на работодателя да прекрати трудовото правоотношение на изброените лица при навършване на 65-годишна възраст. По-високата възраст (от пенсионната възраст но Кодекса за задължително обществено осигуряване, която се прилага за останалите работници и служители), с възприета, за да се отчете високата научна квалификация на тези лица и за да позволи по-продължителното им използване в научно-преподаватслската и научно-изследователската дейност.

През последните години разпоредбата на чл. 328, ал. I, т. 10 беше променяна неколкократно. През 1996 г. беше избран диференциран подход спрямо доцентите и старши научните сътрудници II стенен възрастта беше 63 години, а спрямо професорите, научните сътрудници I степен и докторите на науките - 68 години. Избраният през 2001 г.
подход на изравняване на възрастта за всички категории хабилитирани лица не е особено удачен, поради следните съображения:

 1. С намаляването на възрастта за професорите, научните сътрудници І
  стенен и докторите на науките от 68 години на 65 години много висши училища се
  лишиха от голям брой висококвалифицирани и международноиризнати преподаватели
  и изследователи. Така се стигна до определен дефицит на щатни професори и старши
  научни сътрудници I степен във висшите училища и научните организации.

 2. В много от напредналите страни (Австрия, Белгия, Великобритания,
  Германия, Гърция, Испания, Полша, САЩ, Швеция) прекратяването на трудовите
  правоотношения на професорите е допустимо при навършване на 70-годишна възраст, а
  в други (Дания, Исландия, Норвегия) дори при навършване на 75 години. Така висшите
  училища и научните институти продължават да използват ефективно най-
  квалифицираните си специалисти.

 3. В България през последните години е налице тенденция към увеличаване
  на общата пенсионна възраст. На този фон намаляването на възрастта единствено по
  отношение на професорите и старши научните сътрудници I стенен е неоправдано.
  Така се стига до разминаване с първоначалната идея, заложена в т. 10 на чл. 328, ал. 1, а
  именно като се има предвид по-високата квалификация на тези лица, те да имат
  възможност да реализират научния си потенциал и професионален опит максимално
  дълго.

Предлаганото изменение не ощетява по никакъв начин доцентите и старши научните сътрудници II степен, защото от една страна, не се променя тяхната гранична възраст, а от друга - не се създават препятствия за хабилитирането им в професори и старши научни сътрудници І стенен, доколкото критериите за придобиване на тези звания не са свързани с освобождаването на щатни места. Напротив увеличаването на възрастта за професорите, научните сътрудници I стенен и докторите на науките ще бъде стимул за творческа активност на доцентите и старши научните сътрудници II степен.

2003 г. Вносители:

Огнян Герджиков

Борислав Китов

Валери Димитров

Анелия Мингова

Благовест Сендов

Димитър Камбуров

Борислав Великов

Похожие:

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconЗакон за изменение и допълнение на закона за приватизация и следприватизационен контрол обнародван, дв., бр. 28 от 19 март 2002 г
Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях към
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconПроект зако н за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconЗакон волгоградской области об оплате труда приемных родителей и предоставляемых
Настоящий Закон в соответствии со статьей 152 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает размер оплаты труда приемных родителей...
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconЗакон от 4 ноября 2007 г. N 252-фз "О внесении изменения в статью 234 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Внести в статью 234 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, n 25, ст. 2954;...
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconОсобенности регулирования труда женщин
Трудового кодекса РФ и с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30. 06. 2006г. №90-фз. Представляется целесообразным...
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconЗакон города москвы об охране труда в городе москве
Настоящий Закон регулирует отношения в области охраны труда в городе Москве (далее охрана труда)
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconЗакон о введении в действие части четвертой гражданского кодекса
Ввести в действие часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее часть четвертая Кодекса) с 1 января 2008 года
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconЗакон о введении в действие части четвертой гражданского кодекса
Ввести в действие часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее часть четвертая Кодекса) с 1 января 2008 года
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconЗакон о введении в действие части третьей гражданского кодекса российской федерации
Статья Ввести в действие часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее часть третья Кодекса) с 1 марта 2002 года
Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда iconЧто включается в минимальный размер оплаты труда?
В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org