Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текстстраница1/7
Дата15.12.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Ústav slavistiky

Ruský jazyk a literatura


Lukáš Provazník

Přechodníkové obraty v ruském odborném textu a jejich responze v češtině

Bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.

Brno 2011

Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci Přechodníkové obraty v ruském odborném textu a jejich responze v češtině pod vedením doc. PhDr. Aleše Brandnera, CSc., vypracoval samostatně, s využitím uvedené literatury a zdrojů.
V Brně: __________________________

Především bych chtěl poděkovat doc. PhDr. Aleši Brandnerovi, CSc,. za vybrání tématu práce, za neocenitelné rady a svatou trpělivost, kterou se mnou měl.

Anotace

Cílem této bakalářské práce je čtenáře informovat o pojmu „přechodník“ v teoretické části a
v praktické části ukázat na konkrétních příkladech možný překlad přechodníků z ruského jazyka
do jazyka českého a podle daného klíče je roztřídit do kategorií.
Klíčová slova

čeština, ruština, neurčité tvary slovesné, přechodník, excerpce, překlad, odborný text.

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to inform about phenomenon „participle“ in theoretic part and show concrete examples of translation from russian to czech in practical part.
Keywords

Czech, Russian, Infinite verb forms, Participle, Excerpt, Translation, Technical text.

Анотация

Целью теоретической части этой бакалаврской работы является представление термина "деепричастие" в теоретической части и демонстрация конкретного перевода деепричастий из чешского языка на русский язык в практической части.
Ключевые слова

чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст.

Obsah
1.Úvod 8

2. Teoretická část 9

2.1. Přechodníky a jejich dělení 10

2.2. Tvoření přechodníků 11

2.2.1. Přechodník přítomný 11

2.2.2. Přechodník minulý 12

2.3. Přechodníky ve větě 15

2.4. Překlad ruských přechodníků do češtiny 15

2.5. Přechodníky v češtině 18

2.6. Porovnání přechodníků v češtině a ruštině 20

3. Praktická část 21

3.1. Přechodník přítomný 23

3.1.1. Přechodník přítomný (nezvratný) 23

3.1.1.1. Hlavní věta 23

3.1.1.1.1. Poměr slučovací 23

3.1.1.1.2. Poměr důsledkový 29

3.1.1.1.3. Poměr odporovací 30

3.1.1.2. Vedlejší věta 31

3.1.1.2.1. Vedlejší věta časová 31

3.1.1.2.2. Vedlejší věta příčinná 32

3.1.1.2.3. Vedlejší věta přípustková 33

3.1.1.2.4. Vedlejší věta způsobová 34

3.1.1.2.5. Vedlejší věta přívlastková 35

3.1.1.2.6.
Vedlejší věta účelová 37

3.1.1.3. Větný člen 38

3.1.1.3.1. Příslovečné určení času 38

3.1.1.3.2. Příslovečné určení způsobu 39

3.1.1.3.3. Přívlastek shodný 41

3.1.1.4. Přechodník 42

3.1.1.5. Jiným způsobem 43

3.1.2. Přechodník přítomný – zvratná forma 46

3.1.2.1. Hlavní věta 46

3.1.2.1.1. Poměr slučovací 46

3.1.2.1.2. Poměr důsledkový 48

3.1.2.2. Vedlejší věta 49

3.1.2.2.1. Vedlejší věta časová 49

3.1.2.2.2. Vedlejší věta příčinná 49

3.1.2.2.3. Vedlejší věta přípustková 50

3.1.2.2.4. Vedlejší věta přívlastková 52

3.1.2.2.5. Vedlejší věta účelová 52

3.1.2.2.6. Vedlejší věta předmětná 55

3.1.2.3. Větný člen 55

3.1.2.3.1. Příslovečné určení času 55

3.1.2.3.2. Příslovečné určení způsobu 56

3.1.2.3.3. Přívlastek shodný 56

3.1.2.4. Přechodník 57

3.1.2.5. Jiným způsobem 58

3.2. Přechodník minulý 60

3.2.1. Hlavní věta 60

3.2.1.1. Poměr slučovací 60

3.2.1.2. Poměr důsledkový 66

3.2.2. Vedlejší věta 67

3.2.2.1. Vedlejší věta časová 67

3.2.2.2. Vedlejší věta příčinná 73

3.2.2.3. Vedlejší věta přípustková 74

3.2.2.4. Vedlejší věta podmínková 74

3.2.2.5. Vedlejší věta způsobová 75

3.2.2.6. Vedlejší věta přívlastková 77

3.2.2.7. Vedlejší věta účelová 78

3.2.3. Větný člen 78

3.2.3.1. Příslovečné určení času 78

3.2.3.2. Příslovečné určení způsobu 80

3.2.3.3. Přívlastek shodný 81

3.2.4. Přechodník 82

4. Závěr 83

5. Резюме 85

6. Použité zdroje a literatura 88
1. Úvod
Přechodníky jsou nedílnou součástí spisovné češtiny i v dnešní době. Je však všeobecně známo, že se je člověk z mluvené řeči nenaučí. To je způsobeno tím, že se v běžném mluveném jazyce téměř nevyskytují. Jsou považovány za zastaralé. Setkat se s nimi můžeme především
v krásné literatuře a v každodenní řeči užíváme snad jenom jejich ustrnulé formy. Jinak je tomu
v ruštině. Rusové přechodníky nepovažují za zastaralé a hojně je používají nejen v literatuře, ale také v každodenní mluvě. V psané formě se vyskytují taktéž v odborném textu, kde se stávají velmi frekventovanými. Právě odborný text se stal předmětem zkoumání této práce. Pokud bychom chtěli definovat odborný text, mohli bychom použít klasické příručkové vymezení, že se jedná o styl používaný v odborných publikacích, učebnicích, časopisech, technických příručkách..., který je charakterizovaný určitými specifiky. Jeho hlavním cílem je poučit čtenáře, což má za následek časté používání zkratek, chybějící citové zabarvení, užívání odborných termínů, semknutost a „hutnost“ věty a mnoho dalších. Právě snaze větu semknout a učinit ji hutnou (= vyjádřit výpověď na malém prostoru) vděčíme za častý výskyt přechodníků.

Tato práce si klade za vedlejší cíl v úvodu seznámit čtenáře s pojmem přechodník jak
v ruštině, tak v češtině a nastínit způsob jeho užití, tvorby a překladu tak, aby měl čtenář základní ponětí o tom, co přechodník je, jaký je jeho význam a postavení ve větě. Hlavním cílem je pak roztřídění přechodníků získaných z konkrétního odborného textu do skupin podle způsobu jejich překladu z češtiny do ruštiny a vyvození závěrů.

2. Teoretická část
Teoretická část je vytvořena jako přehled teorie zpracované tématiky nabízející vhled
do problematiky tvorby, užívání a překladu ruských přechodníků do českého jazyka.

Neurčité tvary slovesné
Sloveso je ohebný slovní druh, který vyjadřuje děj, činnost, stav, změnu či vlastnost. Většinu slovesných tvarů lze časovat. Většina slovesných tvarů disponuje osmi mluvnickými kategoriemi (osoba, číslo, čas, slovesný způsob, rod, vid, třída a vzor). Ve větné konstrukci bývá sloveso nejčastěji zastoupeno ve funkci přísudku. Výjimku tvoří neurčité slovesné tvary (неличные nebo také неспрягаемые формы), které ve větě nejčastěji zastávají jiné funkce nežli funkci přísudku.
V ruském jazyce do této kategori spadají:

a) přechodníky (деепричастия)

b) příčestí činné (действительное причастие)

c) příčestí trpné (страдательное причастие)

d) infinitiv (инфинитив)

e) podstatná jména slovesná (отглагольные существительные)

Jejich společným znakem je neohebnost, nelze je tedy časovat tak jako slovesa ohebná. Všechny mají společný základ ve slovesech, ale svým použitím se častěji přibližují jiným slovním druhů (například přechodník má často blízko k příslovci). (srov. Havránek, Bohuslav: Příruční mluvnice pro Čechy, díl I.- Hláskosloví a tvarosloví, Praha 1976, str. 213)

2.1. Přechodníky a jejich dělení
Přechodník je neohebným tvarem slovesa. Má znaky slovesa (vid, rod), ale také příslovce (neohebnost). Ve větě může plnit funkci slovesa (Чхве Чхун Хон, придя к власти, предпринял репрессивные действия.) i příslovce (Он молча согласился.). V ruštině existují dva typy přechodníků, přechodník přítomný (деепричастие настоящего времени nebo také несовершенного вида) a přechodník minulý (деепричастие прошедшего времени nebo také совершенного вида) Jako neohebný tvar slovesa přechodník postrádá slovesné gramatické kategorie (kromě vidu a rodu), avšak je schopný vyjádřit čas. Vyjádření času je provedeno nepřímo. Přechodník minulý označuje děj, který předchází hlavnímu ději v minulosti či v budoucnosti, zatímco přechodník přítomný slouží k vyjádření děje, který probíhá současně s dějem hlavním. Můžeme si to ukázat na větě Веря обещаниям, он подошёл к решению. „Věře slibům přistoupil
k řešení.“ Přechodník Веря zde vyjadřuje vedlejší děj a váže se na děj hlavní, konkrétně na přísudek подошёл. Hlavní sdělení je zde rozšířeno o vedlejší sdělení. Časová souběžnost je zde jasná. Vazbu na děj hlavní můžeme demonstrovat i na příkladu věty s přechodníkem minulým. Приплыв в 1469 г. из Ирана к берегам Индии, Афанасий Никитин посетил столицу. „Když Afanasij Nikitin
v roce 1469 připlul z Iránu do Indie, navštívil hlavní město.“ Na rozdíl od předchozí věty zde dochází k časovému vymezení hlavního sdělení přechodníkem. Posloupnost děje je naprosto jasná. Ač by se dalo brát jako pravidlo, že přechodník přítomný znamená souběžnost a přechodník minulý posloupnost, není tomu vždy tak. Existují výjimky, kdy je na sebe přechodník minulý bere podobu přechodníku přítomného. Jako příklad nám poslouží následující věta. Чхве Чхун Хон, придя
к власти, предпринял репрессивные действия.
„Když Чхве Чхун Хон získal vládu, přijal represivní opatření.“ Některé přechodníky nemusí nepřímé vyjádření času obsahovat. Krásným příkladem je následující frazeologizmus. Он работал не покладая рук. „Pracoval bez přestání.“ (srov. Žaža, Stanislav: Morfologie ruštiny II. Brno 1997, str. 86)

Jako demonstraci vztažnosti přechodníku k hlavnímu sdělení můžeme uvést následující příklady, kdy ve třech příkladech použijeme jedno a téže sdělení, avšak pokaždé použijeme jinou větnou konstrukci. Он вошел в класс и закрыл за собой дверь. Zde jsou vyjádřena dvě rovnocenná sdělení. Он, войдя в класс, закрыл за собой дверь. Jako hlavní sdělení je zde zavření dveří, a informace o vstupu do třídy je rozšiřujícím sdělením vázaným na přísudek. Он вошел в класс, закрыв за собой дверь. V tomto případě je hlavní náplní věty vstup do třídy, na který se váže vedlejší informace o zavřených dveřích.

2.2. Tvoření přechodníků
Přechodníky se tvoří od kmenů sloves v jejich formě v čase přítomném či v infinitivu. Mnoho sloves dokáže vytvářet oba typy přechodníků (přechodník přítomný i minulý), ale existují případy, kdy lze od jednoho slovesa vytvořit pouze jeden typ. Většina přechodníků se tvoří
s pomocí přípony charakteristické pro konkrétní typ přechodníku, ale opět existují i výjimky. Základním rozdílem mezi určitým tvarem slovesa a přechodníkem je jeho nesklonnost. (srov. Doleželová, Eva: Лекции по морфологии русского языка, Brno 2006, str. 133.)

2.2.1. Přechodník přítomný
Přechodník přítomný se většinou tvoří od kmene sloves nedokonavých tvaru času přítomného
ve druhé osobě jednotného čísla s pomocí koncovek a -a v případě, že kmen končí na šeplavou hlásku (ж, ш, ч, щ).1

читать чита-ешь чита-я

говорить говор-ишь говор-я

образовать образу-ешь образу-я

кричать крич-ишь крич-а

слышать слыш-ишь слыш-а

U sloves typu давать, вставать, узнавать končících na -вать se -ва- nevypouští.

давать давая

вставать вставая

узнавать узнавая

Výjimku tvoří slovesa, která od svého kmene přechodníky netvoří, ale mohou být nahrazena přechodníky vytvořenými od sloves jiných.

хотеть желая

петь напевая

Specifickým případem je sloveso být, které od svého kmene přechodníkový tvar netvoří ani
se nenahrazuje přechodníkem utvořeným od jiného slovesa podobného významu. Pro sloveso být existuje speciální přechodníkový tvar.

быть будучи

V případě, kdy se přechodník tvoří od zvratného slovesa, je zvratná koncovka v druhé osobě nahrazena zvratnou koncovkou typickou pro první osobu čísla jednotného.

опасаться опасаю-сь опаса-ешь-ся опаса-я-сь

опираться опираю-сь опира-ешь-ся опира-я-сь

стремиться стремлю-сь стрем-ишь-ся стрем-я-сь

готовиться готовлю-сь готов-ишь-ся готов-я-сь

Některé přechodníky přítomné lze tvořit také od sloves dokonavých, ale mají význam přechodníku minulého.

наклонить наклоня

отвести отведя

принести принеся

спустить спустя

положить положа

(Tyto formy se nejčastěji používají v ustálených obratech a frazeologizmech například Работать спустя рукава. Работать не покладая рук.)
Formu přechodníku přítomného nemají zdaleka všechna slovesa nedokonavá. Mezi tyto výjimky patří:

a) slovesa, která nemají v kmenu tvaru přítomného času samohlásku

жд-ать жд-ёшь

лг-ать лж-ёшь

рв-ать рв-ёшь

Dále sem spadají slovesa: бить, вить, жать, зреть, мять, пить, спать, ткать, шить.

Ač se od těchto sloves přechodníky obvykle netvoří, můžeme se s nimi zřídka setkat v psaném textu (бить/бья, ждать/ждя, писать/пиша...)

b) slovesa typu: печь (se záměnou hlásek к/ч a г/ч), писать a мазать (se záměnou hlásek с/ш a з/ж), тереть, сохнуть.

c) jednotlivá slovesa: бежать, ехать, петь, гнить.
Přízvuk přechodníku přítomného je na stejném místě, jako v první osobě jednotného čísla.

читать читаю читая

говорить говорю говоря

образовать образую образуя

кричать кричу крича

слышать слышу слыша

Výjimku tvoří slova, která jsou užívána jako příslovce.

молчать молчу молчишь молча

лежать лежу лежишь лёжа

сидеть сижу сидишь сидя

стоять стою стоишь стоя

2.2.2. Přechodník minulý
Přechodník minulý se tvoří od kmene infinitivu s pomocí koncovek a -вши (pokud kmen končí na samohlásku) nebo -ши (pokud kmen končí na souhlásku) a v případě zvratných sloves
s použitím -вшись небо -шись.

вымани-ть вымани-в вымани-вши

заня-ть заня-в заня-вши

преврати-ть преврати-в преврати-вши

получи-ть получи-в получи-вши

просну-ться просну-вшись

выкупа-ться выкупа-вшись

U sloves s koncovkou -нуть v infinitivu, u kterých v minulém čase -ну- mizí jsou možné dvě varianty (-ши nebo ) Výjimku tvoří sloveso исчезнуть.

озябнуть озяб-ши озябну

ослепнуть ослеп-ши ослепну

засохнуть засох-ши засохну

исчезнуть исчезну

Totéž platí i pro slovesa VI. třídy s koncovkou -ереть.

умереть умерши умерев

запереть заперши заперев

растереть растерши растерев

простереть простерши простерев

Logicky by bylo možné tvořit obě varianty od více sloves (například сотреть - стёрши/стерев), ale tyto varianty zakončené na -ши jsou považovány za neobvyklé a strojené.
Kromě výše uvedených koncovek přechodníku minulého existuje i nulová koncovka, která
je považována za zastaralou (прийти – пришед).

Za zastaralý je považován taktéž pasivní přechodník minulý. Tvoří se s pomocí slovesa „být“ a příčestí trpného (будучи/быв принят).
Přízvuk přechodníku minulého je na stejném místě jako u infinitivu (v případech s koncovkou -в(ши)) a před příponou nebo v ojedinělých případech na předponě (v případech s koncovkou -ши).

крикнуть крикнув

попросить попросив

умереть умерши

отпереть отперши

запереть заперши

2.3. Přechodníky ve větě
Ve větě se přechodníky nejčastěji vztahují k přísudku (většinou slovesu) v podobě příslovečného určení, nebo vyjadřují přídavný děj související s přísudkem. Vazba mezi přechodníkem a přísudkem je tvořena přimykání a je tedy slabá. V tomto ohledu můžeme přechodník srovnat s příslovci (například сидеть молча). Přechodníky mají ve větě také rozvíjející funkci, dokáží stejně jako mnoho dalších vedlejších větných členů sdělení rozšířit. Přechodník ve věte také slouží ke zhuštění obsahu. To, co by bylo bez přechodníku řečeno ve složitém souvětí nebo další větou, je
s přechodníkem zkráceno a to nikoliv na úkor stránky obsahu sdělení. Přechodník může ve větě zastávat také funkci přísudku složeného s pomocí slovesa быть (například Он был опухши., Он выпивши.). (srov. Žaža, Stanislav: Morfologie ruštiny II. Brno 1997, str. 86-87)

2.4. Překlad ruských přechodníků do češtiny
V soudobé češtině se přechodníky používají zřídka. Jsou považovány za archaizmy. Naproti tomu
v ruštině se používají velice často. Není pravidlem, že při překladu jedné věty je možná jen jediná varianta. Mnoho přechodníků lze přeložit různými způsoby. Z češtiny do ruštiny se nejčastěji překládá:

a) pomocí přechodníku

b) hlavní větou

c) větou vedlejší

d) větným členem

e) jiným způsobem
a) pomocí přechodníku

Tato varianta je v současné češtině nejméně užívaná, avšak při překladu z ruštiny mající mnoho velice komplikovaných větných konstrukcí do češtiny se může stát nezbytnou pro zachování celistvosti přeloženého souvětí.

Отвечая на ваш вопрос, мы вам сообщаем, что ничего не знаем. - „Odpovídajíce na vaši otázku Vám sdělujeme, že nic nevíme.“

Веря обещаниям, он подошёл к решению. - „Věře slibům přistoupil k řešení.“
b) větou hlavní

Při překladu přechodníku větou hlavní nejčastěji používáme mezi větami poměr slučovací.
V některých případech je vzájemná vazba natolik slabá, že lze souvětí rozdělit do dvou samostatných vět.

Он сидел дома, смотря в окно. - „Seděl doma a díval se z okna.“

Смотрел на брата, ничего не говоря. - „Díval se na bratra a nic neříkal.“

Kromě poměru slučovacího se může při překladu vyskytovat i poměr důsledkový.

(...) сунское правительство заключило (...) мирные договоры, взяв на себя обязательство выплаты громадной дани киданям и тангутам.

„Sunská vláda uzavřela mírové dohody, a tak na sebe vzala povinnost platby hromadné daně Khitanům a Tangutům.“
c) vedlejší větou

Přechodníky jsou nejčastěji překládány vedlejší větou. Hojně užívané jsou věty příslovečná časovou, způsobová, příčinnou, podmínkovou, přípustkovou a účelová. Někdy je užívána i věta přívlastková.

  • vedlejší věta časová

Идя в школу, я смотрел назад. - „Když jsem šel do školy, díval jsem se zpět.“

Окончив техникум, он поступил в вуз. - „Když dokončil průmyslovou školu, byl přijat
na vysokou školu.

  • vedlejší věta příčinná

Не зная ничего, она получила единицу. - „Protože nic nevěděla, dostala pětku.“

Заболев ангиной, он остался дома. - „Protože onemocněl angínou, zůstal doma.“

  • vedlejší věta podmínková

Читая книги, ты будешь интеллигентным. - „Jestliže budeš číst knihy, budeš inteligentní.“

Не прочитав эту книгу, я бы не знал ничего о нашей стране. - „Kdybych si nepřečetl tu knihu, nevěděl bych nic o naší zemi.“

  • vedlejší věta přípustková

Он украл эти деньги, опасаясь его как чёрт ладана. - Ukradl ty peníze, přestože se ho bál jako čert kříže.“

Желая нам успехов, помочь нам она не могла. - „Ačkoliv nám přála úspěch, nemohla nám pomoct.“

  • vedlejší věta způsobová

Читая книги, он стался интеллигентным. - „Tím, že čte knihy, se stal inteligentním.“

Окончив техникум, они повысили свою квалификацию. - „Tím, že ukončili střední školu, zvýšili svoji kvalifikaci.“

  • vedlejší věta účelová

(...) войска Чингисхана перевалили через Алтай, рассчитывая добить ту часть найманов, которая ранее ушла на запад.

„Vojska Čingischána se převalila přes Altaj, aby dorazila ty Najmany, kteří předtím utekli
na západ.“

  • vedlejší věta přívlastková

Они опирались в этой борьбе на свои собственные владения, отстроив там укрепленные пункты.

„V tomto boji se spoléhali na své vlastní državy, ve kterých vybudovali opevněné body.“
d) větným členem

Při překladu větným členem se z hlediska syntaktického nejčastěji užívá příslovečné určení a to způsobu a času a z hlediska morfologického příslovce či podstatné jméno s předložkovou vazbou.
V některých případech se v překladu můžeme setkat i s přívlastkem shodným.

Он ушёл, непрощаясь. - „Odešel bez rozloučení.“ (přísl.určení způsobu)

Прощаясь, мы пошли домой. - „Po rozloučení jsme šli domů“ (přísl.určení času)

Он посмотрел на неё улыбаясь. - „S úsměvem se na ni podíval.“ (přísl.určení způsobu)

Работал не покладая рук. - „Pracoval bez přestání.“ (přísl.určení způsobu)

Он смотрел на меня недоумевая. - „Díval se na mě nechápavě.“ (přísl.určení způsobu)

Он выпивши. - „Je opilý.“ (složený přísudek)
e) jiným způsobem

Nejčastější je překlad pomocí ustrnulých přechodníkových forem, někdy lze překládaný přechodník prostě ignorovat, protože přeložený nese stejné sdělení jako hlavní část věty. Místo přechodníku také může zaujmout pomocný slovní druh (například předložka)

Начиная с 1979 г.... - „Počínaje rokem 1979...“ (předložka nevlastní nebo též ustrnulá forma přechodníku)

Тарик ибн Зияд переплыл через пролив, имея под своей командой 7 тыс. человек.

„Tárik ibn Zijád proplul skrze úžinu se 7-mi tisíci muži pod svým velením.“ (předložka)

2.5. Přechodníky v češtině
Jak již bylo napsáno výše, přechodníky jsou v češtině v porovnání s ruštinou zastoupeny mizivě, ale i tak jsou některé z nich součástí aktivní řeči. Nejčastěji to jsou ustrnulé formy přechodníků jako:

chtě nechtě, kleče, leže, nedbaje, počínaje, konče, soudě, nemluvě, nehledě, tak říkajíc, vyjma, zahrnujíc, nedbaje …   Úpadek přechodníků v češtině není pouze známkou nynější doby. Probíhá již od doby Dobrovského. Zde bych rád citoval článek K.Judy pocházející z 20-tých let minulého století:

„Lid přechodníku vůbec neužívá kromě absolutního, ustrnulého tvaru v dialektech bez známé shody podmětné osoby, jmenovitě v hanáčtině (přenda [= přijda] dom seděl u nich host, oviza [= uviděv] rodnou dědinu, bylo mu u srdce volno atd.) a valaštině (-aci, -uci, -ci),spisovatelé se mu už také vyhýbají kromě těch, kteří jsou o něm naprosto bezpečně poučeni, v novinách se vyskytuje velmi zřídka a zpravidla už jen chybně, zrovna jako pro humor.“
Tvoření přechodníků v češtině

a) přechodník přítomný

Tvoří se většinou od kmene sloves nedokonavých v přítomném čase pomocí dvou souborů přípon:

První soubor má v mužském rodě j.č. koncovku -a, v ženském a středním rodě koncovku -ouc a
v množném čísle je zakončen na -ouce. Tyto přípony se používají u sloves, která jsou ve 3.os.mn.č. zakončena na -ou.

nést nes-ou nes-a nes-ouc nes-ouce

jít jd-ou jd-a jd-ouc jd-ouce

brát ber-ou ber-a ber-ouc ber-ouce

tisknout tiskn-ou tiskn-a tiskn-ouc tiskn-ouce

minout min-ou min-a min-ouc min-ouce

Druhý soubor koncovek má v mužském rodě j.č. koncovku -e/ě, v ženském a středním rodě koncovku -íc a v množném čísle končí na -íce. Tyto přípony se používají u sloves zakončených
v 3.os.mn.č. na -í.

trpět trp-í trp-ě trp-íc trp-íce

prosit pros-í pros-e pros-íc pros-íce

sázet sázej-í sázej-e sázej-íc sázej-íce

volat volaj-í volaj-e volaj-íc volaj-íce
Výjimku z pravidla tvoří slovesa, u kterých je ve 3.os.mn.č. Možná koncovka -ou i . Ta pak mají druhý soubor koncovek.

mazat maž-ou/maž-í maž-e maž-íc maž-íce

krýt kryj-ou/kryj-í kryj-e kryj-íc kryj-íce

kupovat kupuj-ou/kupuj-í kupuj-e kupuj-íc kupuj-íce
b) přechodník minulý

Tvoří se většinou od kmene sloves dokonavých v minulém čase pomocí souborů přípon.
V mužském rodě j.č. má nulovou koncovku, v ženském a středním rodě koncovku -ši a v množném čísle končí na -še (v případě, že kmen slovesa končí na souhlásku). V případě, kdy je slovesný kmen zakončen samohláskou se koncovka v mužském, ženském i středním rodě a v množném čísle rozšiřuje o -v- (-v, -vši, -vše).

odnést odnes-l odnes odnes-ši odnes-še

upéct upek-l upek upek-ši upek-še

udělat uděla-l uděla-v udělav-ši uděla-vše

zavolat zavola-l zavola -v zavolav-ši zavola-vše

odjet odje-l odje-v odje-vši odje-vše

Jistou výjimku tvoří slovesa odvozená od jít (odejít, přijít, zajít...). V tomto případě se užívají koncovky -d, -dši, -dše.

přijít přiše-l přiše-d přiše-dši přiše-dše

Dále by se měla zmínit slovesa, která mají v minulém čase více přípustných variant. Jsou to slovesa obsahující -nu- typu tisknout (upadnout, zvládnout...) a slovesa typu najmout (obejmout, vyjmout, zajmout, sejmout...). U typu tisknout, ač má v minulém čase dvě varianty tiskl/tisknul, je přípustná pouze varianta s -nu-. Zato slovesa typu najmout mají dvě možné varianty přechodníku minulého.

tisknout tisk-l/tisknu-l tisknu-v tisknu-vši tisknu-vše

upadnout upad-l/upadnu-l upadnu-v upadnu-vši upadnu-vše

zvládnout zvlád-l/zvládnu-l zvládnu-v zvládnu-vši zvládnu-vše

najmout najmu-l najmu-v najmu-vši najmu-vše

naja-l naja-v naja-vši naja-vše

obejmout obejmu-l obejmu-v obejmu-vši obejmu-vše

obja-l obja-v obja-vši obja-vše

2.6. Porovnání přechodníků v ruštině a češtině
Pokud budeme srovnávat přechodníky v češtině a ruštině, dojdeme k poznání, že se v základních věcech neliší. Funkce přechodníků v češtině je totožná s ruštinou (zhušťují sdělení). Totožné je i dělení na přechodník přítomný a minulý a jejich užití. Existují však jisté odlišnosti. „Zvlášť nápadná je ve srovnání s češtinou mnohotvárnost obsahových vztahů mezi dějem vyjadřovaným přechodníkem a dějem slovesa určitého. Za jistých situací označuje ruština přítomným přechodníkem nedokonavým děj, který pravidelně předchází před opakujícím se dějem základním (Вставая на рассвете, она спускалас в кухню и вместе с кухаркой готовила закуски к чаю. Obvykle vstávala za úsvitu, sešla do kuchyně a s kuchařkou připravovala...), přechodníkem minulým dokonavým pak děj, který je buď současný s dějem slovesa určitého (Он поздоровался, кивнув головой. Pozdravil kývnutím hlavy.) nebo za ním bezprostředně následuje (Под Казанью села на камень, поломив днище, большая баржа с персидским товаром. U Kazaně narazila
na kámen a uvízla s prolomeným dnem velká válečná loď naložená perským zbožím.).“ (srov. Havránek, Bohuslav: Příruční mluvnice pro Čechy, díl I.- Hláskosloví a tvarosloví, Praha 1976, str. 217) V ruštině na rozdíl od češtiny nemusí přechodník vždy představovat děj nebo stav, ale může vyjadřovat například příslovečné určení, které bývá v češtině zastoupeno příslovcem (Он смотрел на меня недоумевая. Díval se na mě nechápavě.). Největším rozdílem mezi češtinou a ruštinou je frekvence užívání přechodníků. Zatímco v češtině se jak v psané, tak v mluvené řeči téměř nepoužívají, v ruštině jsou velice frekventované. Jistě záleží na tom, zda se jedná o jazyk mluvený nebo psaný. A i v nich může frekvence užití přechodníků kolísat. V mluveném nespisovném jazyce se s přechodníky setkáme méně často nežli ve spisovném a podobné odlišnosti nastávají i v psané formě, kdy můžeme rozlišovat, zda se jedná o text literární či odborný. Často se uvádí, že přechodníků se v odborném textu kvůli snaze zjednodušit složitá souvětí užívá častěji nežli
v krásné literatuře.

3. Praktická část
V praktické části se zaměříme na získaný materiál a podle příslušného klíče ho roztřídíme
do skupin. Jako vodítko nám bude sloužit způsob překladu do českého jazyka.

Úvod k praktické části
Práce na praktické části měla tři fáze. První fází bylo získání excerpt. K tomuto účelu mi posloužila odborná literatura, konkrétně kniha z oboru historie „Симоновская, Л.В., Ацамба, Ф.М.: История стран Азии и Африки в средине века, Москва 1968.“. Celkově bylo vyexcerptováno 700 přechodníků, ale v práci je využito pouze 432 případů. K značné redukci získaného materiálu mě vedl poznatek, že se přechodníky často opakují a tyto totožné v ruštině mají i totožný překlad. I v této práci se některé přechodníky opakují, avšak je to buď proto, že mají jiný překlad nebo z důvodu zachování vypovídající hodnoty frekvence užití. Přechodníky jsem redukoval podle klíče maximálně šestkrát.

Druhá fáze zahrnovala překlad do češtiny. Jak to již při překladu z jednoho jazyka do jazyka jiného bývá, což platí u slovanských jazyků, jejichž výrazová složka je velice bohatá, dvojnásob, bylo možné v mnohých případech překládaný výraz přeložit mnoha způsoby. Jako příklad nám může posloužit slovo несмотря. Lze ho překládat jako předložku nepůvodní - nehledě či jako přechodník - nehledíc nebo jako podstatné jméno - bez ohledu a nebo také jako vedlejší větu přípustkovou - (...), aniž by se ohlížel na. Hlavním kritériem při překladu pro mě nebylo zachování původní syntaktické konstrukce, ale zachování významu, který jsem se snažil co nejvíce přiblížit současné češtině. Přechodníkové konstrukce se v současné češtině téměř nepoužívají, a proto je ani já příliš často nepoužívám. V překladu jsou nahrazeny celými větami (jak větami hlavními, tak i vedlejšími) či větnými členy. Přechodník je použit v těch případech, kdy nebyl překlad jiným způsobem možný, nebo by byl příliš složitý a při překladu by se muselo velmi zásadně zasahovat
do syntaktické konstrukce a hrozilo by posunutí významu.

Třetí fází bylo třídění do kategorií. Hlavní, primární, dělení se řídilo gramatickým dělením přechodníků na přítomný a minulý, přičemž přítomný byl v ruštině navíc rozdělen na zvratnou a nezvratnou formu. Druhá fáze třídění proběhla na základě překladu do češtiny.
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconНеличные формы глагола в татарском языке. Инфинитив, имя действия, причастие и деепричастие
Неличные формы глагола не изменяются по лицам и числам, не принимают личных окончаний
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconVerbals. The participle неличные формы глагола. Причастие в английском языке имеются три неличные (непредикативные) формы глагола: причастие
Неличные формы глагола не изменяются по лицам и не употребляются самостоятельно в роли сказуемого. Помимо глагольных свойств, неличные...
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconГрамматический комментарий (3 семестр) Неличные формы глагола
Неличные формы глагола отличаются от личных форм тем, что не имеют лица, числа, времени и наклонения и не употребляются в предложении...
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconСовременный русский литературный язык (фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография)
Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык в кругу родственных славянский и индоевропейских языков. Современный...
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconНеличные формы глагола. Инфинитив. Формы и функции. Инфинитив
Инфинитив – это неличная форма глагола, которая дает отвлеченное, обобщенное понятие о действии, не выражая лица, числа и наклонения....
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconXii перечень вступительных испытаний при приеме на 2-й и последующие курсы
Письменный перевод (иностранный язык русский язык) (2-й иностранный язык) Направление «Лингвистика»
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconВопросы к зачёту по русскому языку. 10 класс
Русский язык – государственный язык, язык межнационального общения. Русский язык среди других языков мира
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconГуманитарные науки (эстонский язык и культура, русский язык и культура, перевод и межкультурная коммуникация, история и т д.) Обучение ведется на русском и эстонском языках дневная форма обучения
Гуманитарные науки (эстонский язык и культура, русский язык и культура, перевод и межкультурная коммуникация, история и т д.)
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconЦерковнославя́нский язык
Остромирова евангелия, так и к языку Зографского евангелия или Савиной книги. Термин "старославянский" еще менее точен и может обозначать...
Чешский язык, русский язык, неличные формы глагола, деепричастие, выписки, перевод, специальный текст iconИ сердцем всем, сын горца, я привык считать родным великий тот язык
Русский язык – это национальный язык великого русского народа. Значение русского языка в наше время огромно. Современный литературный...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org